ikona Pikona R
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích

Sestaveno k datu 22. 8. 2017

Zákon o správních poplatcích

634/2004 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Předmět poplatků §2

Poplatník §3

Sazby poplatků a zaokrouhlování §4

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení §5

Placení poplatku §6

Vracení poplatku §7

Osvobození od poplatku §8 §9

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu §10

Přechodné ustanovení §11

Zmocňovací ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Sazebník správních poplatků

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 56/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 130/2008 Sb. - Čl. IV

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 297/2008 Sb. - Čl. VI

č. 300/2011 Sb. - Čl. IV

č. 458/2011 Sb. - Čl. LXXVIII

č. 241/2013 Sb. - Čl. XIII

č. 279/2013 Sb. - Čl. XIX

č. 281/2013 Sb. - Čl. V

č. 249/2014 Sb. - Čl. II

č. 257/2014 Sb. - Čl. III

č. 137/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 148/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 188/2016 Sb. - Čl. XV

č. 206/2017 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. XVI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

634

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§2

Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§4

Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

§5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§6

Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

§7

Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle §5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§8

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno m),

f) pro účely využití volebního práva,

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4.stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§9

§9 zrušen právním předpisem č. 281/2009 Sb.

§10

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu

(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§11

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§12

Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.

§14

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb.

Sazebník správních poplatků >>>

REJSTŘÍK K SAZEBNÍKU

ČÁST I
Předmět
Položka
Daňové nebo celní řízení
Nahlédnutí do matrik, živnostenského nebo leteckého rejstříku, do opisu z evidence Rejstříku trestů, ohlášení změny trvalého pobytu
 
 
 
Stejnopisy, opisy popř. kopie a jejich ověřování, druhé a další vydání matričních dokladů, ověření podpisu nebo otisku razítka
 
Zápis zemědělského podnikatele do evidence
Oprávnění k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, akreditační řízení a uznání odborné kvalifikace
 
 
 
Státní občanství
Průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany a řízení podle zákona o zaměstnanosti
 
 
 
Výpis z Rejstříku trestů, osvědčení o tuzemském právu
Změna jména a příjmení
Manželství
Lovecký lístek
Rybářský lístek
Povolení komoditní burzy, činnosti v oblasti moří, na Antarktidě a licence pro ZOO
Duplikáty dokladů, občanské průkazy
Stavební řízení a místní šetření, územní rozhodnutí, změna užívání nebo odstranění stavby
Loterie a výherní hrací přístroje
Osvědčení, oprávněni k odborné činnosti, k obnově kulturních památek, státní souhlas pro soukromé vysoké školy, řízení podle zákona o elektronickém podpisu
Licence, jejich změny a zrušení v energetických odvětvích
Živnostenská oprávnění
Registrace nestátních zdravotnických zařízení 25 25A
ČÁST II
Vozidla, řidičské průkazy, technická způsobilost, autoškoly, STK a stanice měření emisí
29
Zbrojní průkazy, střelnice, zbraně a střelivo zbrojní průvodní listy
Povolovací řízení v silniční dopravě, zvláštní užívání pozemních komunikací
ČÁST III
Vnitrozemská plavba, námořní plavba
Letiště a letadla
Povolení k provozování dráhy, drážní vozidla
59a
ČÁST IV
Hornická činnost a geologický průzkum
Vývoz, dovoz ohrožených a zvláště chráněných živočichů a rostlin
Puncovnictví
Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže a o veřejných zakázkách
Dluhopisy, cenné papíry, povolení v pojišťovnictví nebo v zajišťovací činnosti, registrace makléře, burzy cenných papírů, investiční společnosti, podílové fondy a poskytnutí státní záruky
Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání
ČÁST V
Veterinární kontrola, veterinární přípravky a osvědčení, registrace hospodářství a dopravce podle zákona o veterinární péči, registrace veterinárního technika,
Chov nebezpečných druhů zvířat a akreditace, osvědčení chovného zařízení
Ověřování chmele, révové víno,
chovatelské podniky
Zemědělský veřejný sklad
Rostlino-lékařská péče, osvědčení, registrace přípravků na ochranu rostlin a jejich změny, převod, dovoz rozmnožovacího materiálu
Ochranná práva k odrůdě rostlin, licence, převod ochranných práv, zrušení ochranných práv
Pěstitelské pálení, osvědčení pro odborné činnosti s houbami, ovocem, bramborami a tabákovými výrobky
Krmiva, ekologické zemědělství a hnojiva
Biocidní přípravky
Integrovaná povolení

96

ČÁST VI
Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv
Povolení k vývozu a dovozu omamných látek a psychotropních látek
Nakládání s geneticky modifikovanými organismy
Registrace, dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
ČÁST VII
Licence v zahraničním obchodě, obchod s vojenským materiálem
Řízení podle atomového zákona
ČÁST VIII
Poplatky v elektronických komunikacích
ČÁST IX
Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza, registrace námořnické knížky
Registrace výrobce nebo opravce měřidel
ČÁST X
Katastr nemovitostí
Emise skleníkových plynů
Řízení podle zákona o odpadech
Řízení před celními orgány
ČÁST XI
Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
ČÁST XII
Konzulární poplatky

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XIX vložen právním předpisem č. 56/2006 Sb. s účinností od 8.3.2006

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.

Čl. IV vložen právním předpisem č. 130/2008 Sb. s účinností od 1.7.2008

Čl. VII

1. Žádost o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji bez údajů o otiscích prstů lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 24. března 2009.

2. V případě, že je v cestovním dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji, který neobsahuje údaje o otiscích prstů rukou, vydaném přede dnem 1. dubna 2009, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového cestovního dokladu po tomto datu, vydá se cestovní doklad s nosičem dat s biometrickými údaji obsahujícím údaje o otiscích prstů, a to na základě nové žádosti o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji.

Čl. VII vložen právním předpisem č. 140/2008 Sb. s účinností od 25.4.2008

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI vložen právním předpisem č. 297/2008 Sb. s účinností od 1.1.2009

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.

Čl. IV vložen právním předpisem č. 300/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012

Čl. LXXVIII

Přechodná ustanovení

1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.

2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Čl. LXXVIII vložen právním předpisem č. 458/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.

Čl. XIII vložen právním předpisem č. 241/2013 Sb. s účinností od 19.8.2013

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XIX vložen právním předpisem č. 279/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014

Čl. V

Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s tím související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. V vložen právním předpisem č. 281/2013 Sb. s účinností od 30.9.2013

Čl. II

Přechodné ustanovení

Návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku.

Čl. II vložen právním předpisem č. 249/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015

Čl. III

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III vložen právním předpisem č. 257/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položek 5 a 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VIII vložen právním předpisem č. 137/2016 Sb. s účinností od 1.9.2016

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VIII vložen právním předpisem č. 148/2016 Sb. s účinností od 1.6.2016

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1. Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této části se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.

2. V případě přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti této části do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.

Čl. XV vložen právním předpisem č. 188/2016 Sb. s účinností od 15.6.2016

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI vložen právním předpisem č. 206/2017 Sb. s účinností od 29.7.2017

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XVI vložen právním předpisem č. 222/2017 Sb. s účinností od 15.8.2017

Informace

Právní předpis č. 634/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 16.1.2005 s výjimkou

- položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro ČR v rozhodnutí Rady EU o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19.6.1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14.6.1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích,

- dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro ČR v rozhodnutí Rady EU o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19.6.1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14.6.1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/91 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 3.6.2005

228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

s účinností od 16.6.2005

357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

s účinností od 19.9.2005

361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.10.2005

444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 11.11.2005

545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.1.2006

553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

s účinností od 30.12.2005

48/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

s účinností od 27.2.2006

56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 8.3.2006

57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

s účinností od 1.4.2006

81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2007

109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

s účinností od 1.1.2007

112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi

s účinností od 1.1.2007

130/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 14.4.2006

136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

s účinností od 1.9.2006

138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

s účinností od 1.7.2006

161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 27.4.2006

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

s účinností od 1.8.2007

186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

s účinností od 1.1.2007

215/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 22.5.2006

226/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2007

227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

s účinností od 1.6.2006

235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 31.5.2006

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

s účinností od 1.1.2008

575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2007

106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.3.2008

261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

s účinností od 1.1.2008

269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2008

374/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634//2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.4.2008

379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 21.12.2007 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady EU o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19.6.1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14.6.1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro ČR (21.12.2007)

38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.4.2008

88/2008 Sb., nález ÚS ze dne 31.1.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (netýká se paragrafovaného znění)

s účinností od 27.3.2008

130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2008

140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

s účinností od 25.4.2008

182/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2008

189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2008

230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2008

239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

s účinností od 1.7.2008

254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

s účinností od 1.9.2008

296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

s účinností od 18.10.2008

297/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.1.2009

301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

s účinností od 1.7.2009

309/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2009

312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.10.2008

382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2009

9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/98 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 23.1.2009

41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

s účinností od 1.1.2010

141/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.6.2009

197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů

s účinností od 29.6.2009

206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.8.2009

227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

s účinností od 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

s účinností od 1.1.2011

291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.10.2009

301/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 49/97 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2010

306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2010 a 1.7.2010

346/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2010

420/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.12.2009

132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

s účinností od 1.6.2010

148/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.7.2010

153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.7.2010

160/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

s účinností od 7.6.2010

343/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 7.12.2010

427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2011 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1.5.2011

30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

s účinností od 1.3.2011

105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 22.4.2011

133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.8.2011

134/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 266/94 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 25.5.2011

152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2011

188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 15.7.2011

245/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.9.2011

249/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 18/97 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

s účinností od 17.11.2011

300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2012

308/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

s účinností od 1.1.2012

344/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/92 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

s účinností od 1.1.2012

357/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 269/94 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2012

367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2012

375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

s účinností od 1.4.2012

428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

s účinností od 1.1.2012

457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR

s účinností od 1.1.2013

458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

s účinností od 1.1.2015 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1.1.2012 a 1.1.2014

472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/94 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.4.2012

37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

s účinností od 31.1.2012

53/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.4.2012

119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.6.2012

169/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 30.6.2012

172/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/63 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.8.2012

202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

s účinností od 1.9.2012

221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2013

225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2012

274/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.9.2012

350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.1.2013

359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2013

399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

s účinností od 12.12.2012

407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2013

428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

s účinností od 1.1.2013

496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

s účinností od 1.1.2013

502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2013

503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

s účinností od 1.1.2013

50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.4.2013

69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 19.3.2013

102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.5.2013

170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.7.2014

185/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.8.2013

186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství ČR)

s účinností od 1.1.2014

232/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2014

239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2015

241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu EU upravujícího vypořádání některých derivátů

s účinností od 19.8.2013

257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

s účinností od 1.1.2014

273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2014

279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2014

281/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

s účinností od 30.9.2013

306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů

s účinností od 1.11.2013

313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2014

344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

s účinností od 1.1.2014

101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 24.6.2014

127/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 49/97 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.2.2015

187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2015

249/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2015

257/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2015

259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

s účinností od 4.12.2014

264/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 29.12.2014

267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 31.12.2014

268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.4.2015

331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2015

81/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2015

103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2015

204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.10.2015

206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

s účinností od 4.9.2015

224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

s účinností od 1.10.2015

268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 31.12.2015

314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 325/99 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 18.12.2015

318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2016

113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

s účinností od 1.9.2016

126/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.9.2016

137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.9.2016

148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.6.2016

188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

s účinností od 15.6.2016

229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.8.2017

243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

s účinností od 29.7.2016

258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

s účinností od 1.12.2016

264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

s účinností od 1.1.2017

298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 19.9.2016

319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.4.2017

324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

s účinností od 18.10.2016

369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2017

63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.6.2017

170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

s účinností od 1.7.2017

194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

s účinností od 25.7.2017

195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2018

199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2018

202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.11.2017

204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 3.1.2018

206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 29.7.2017

222/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 15.8.2017

225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2018

251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

s účinností od 1.7.2018

261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 16.11.2017

289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 30.9.2017

295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.11.2017

299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.12.2017

302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.11.2017

304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 4.10.2017

Znění jednotlivých právních norem jiných právních předpisů v odkazech není aktualizováno, pokud se jich netýká derogační změna shora uvedeného právního předpisu.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 634/2004 Sb.
Částka 215
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 11. 2004
Platnost od 17. 12. 2004
Účinnost od 16. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 16.1.2005, s výjimkou uvedenou v odstavci 2. (Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.)
Ruší předpis 368/1992 Sb., 81/1995 Sb., 20/1996 Sb., 270/1998 Sb., 352/1999 Sb.
Novelizován předpisem 217/2005 Sb., 228/2005 Sb., 357/2005 Sb., 361/2005 Sb., 444/2005 Sb., 545/2005 Sb., 553/2005 Sb., 48/2006 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 81/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 130/2006 Sb., 136/2006 Sb., 138/2006 Sb., 161/2006 Sb., 179/2006 Sb., 186/2006 Sb., 215/2006 Sb., 226/2006 Sb., 227/2006 Sb., 235/2006 Sb., 312/2006 Sb., 575/2006 Sb., 106/2007 Sb., 261/2007 Sb., 269/2007 Sb., 374/2007 Sb., 379/2007 Sb., 38/2008 Sb., 88/2008 Sb., 130/2008 Sb., 140/2008 Sb., 182/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb., 239/2008 Sb., 254/2008 Sb., 296/2008 Sb., 297/2008 Sb., 301/2008 Sb., 309/2008 Sb., 312/2008 Sb., 382/2008 Sb., 9/2009 Sb., 41/2009 Sb., 141/2009 Sb., 197/2009 Sb., 206/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 301/2009 Sb., 306/2009 Sb., 346/2009 Sb., 420/2009 Sb., 132/2010 Sb., 148/2010 Sb., 153/2010 Sb., 160/2010 Sb., 343/2010 Sb., 427/2010 Sb., 30/2011 Sb., 105/2011 Sb., 133/2011 Sb., 134/2011 Sb., 152/2011 Sb., 188/2011 Sb., 245/2011 Sb., 249/2011 Sb., 255/2011 Sb., 262/2011 Sb., 300/2011 Sb., 308/2011 Sb., 329/2011 Sb., 344/2011 Sb., 349/2011 Sb., 350/2011 Sb., 357/2011 Sb., 367/2011 Sb., 375/2011 Sb., 428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 472/2011 Sb., 19/2012 Sb., 37/2012 Sb., 53/2012 Sb., 119/2012 Sb., 169/2012 Sb., 172/2012 Sb., 202/2012 Sb., 221/2012 Sb., 225/2012 Sb., 274/2012 Sb., 350/2012 Sb., 359/2012 Sb., 399/2012 Sb., 407/2012 Sb., 428/2012 Sb., 496/2012 Sb., 502/2012 Sb., 503/2012 Sb., 50/2013 Sb., 69/2013 Sb., 102/2013 Sb., 170/2013 Sb., 185/2013 Sb., 186/2013 Sb., 232/2013 Sb., 239/2013 Sb., 241/2013 Sb., 257/2013 Sb., 273/2013 Sb., 279/2013 Sb., 281/2013 Sb., 306/2013 Sb., 313/2013 Sb., 344/2013 Sb., 101/2014 Sb., 127/2014 Sb., 187/2014 Sb., 249/2014 Sb., 257/2014 Sb., 259/2014 Sb., 264/2014 Sb., 267/2014 Sb., 268/2014 Sb., 331/2014 Sb., 81/2015 Sb., 103/2015 Sb., 204/2015 Sb., 206/2015 Sb., 224/2015 Sb., 268/2015 Sb., 314/2015 Sb., 318/2015 Sb., 113/2016 Sb., 126/2016 Sb., 137/2016 Sb., 148/2016 Sb., 188/2016 Sb., 229/2016 Sb., 243/2016 Sb., 258/2016 Sb., 264/2016 Sb., 298/2016 Sb., 319/2016 Sb., 324/2016 Sb., 369/2016 Sb., 63/2017 Sb., 170/2017 Sb., 194/2017 Sb., 195/2017 Sb., 199/2017 Sb., 202/2017 Sb., 204/2017 Sb., 206/2017 Sb., 222/2017 Sb., 225/2017 Sb., 251/2017 Sb., 261/2017 Sb., 289/2017 Sb., 295/2017 Sb., 299/2017 Sb., 302/2017 Sb., 304/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o správních poplatcích.
Tento zákon upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.
Rozsáhlá příloha (nový sazebník správních poplatků) má celkem téměř 100 stran.

Účinnost

  1. Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení (16.1.2005), s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
  2. Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
  3. Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.