337/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 337/2020 Sb.
Částka 135
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2020
Rozeslán dne 11. 8. 2020
Platnost od 11. 8. 2020
Účinnost od 1. 10. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.10.2020, s výjimkou ustanovení čl. III bodů 12, 13 a 15, která nabývají účinnosti 23.5.2021.
Novelizuje předpis 111/1994 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

 • Změny v §48 a §50 v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Změny v ustanoveních:

 • §3, §6, §6a, §119, §122, §122d, §124, §125e, §129, §137 (změny),
 • §110a, §122c - nové znění,
 • body 12., 13. a 15. - účinnost od 23.5.2021
  • v §122d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "a řidičských průkazech" nahrazují slovy ", řidičských průkazech a profesní způsobilosti řidičů",
  • v §122d odst. 1 písm. a) se za text "o)" vkládá text ", p), r)",
  • v §122d odst. 2 se slova "a řidičských průkazech" nahrazují slovy ", řidičských průkazech nebo profesní způsobilosti řidičů" a slova "a řidičského průkazu" se nahrazují slovy ", řidičského průkazu nebo profesní způsobilosti řidiče".

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Změny v ustanoveních:

 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.