141/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 141/2009 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 2009
Rozeslán dne 25. 5. 2009
Platnost od 25. 5. 2009
Účinnost od 1. 6. 2009
Novelizuje předpis 167/1998 Sb., 634/2004 Sb., 378/2007 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §3a (změny),
  • v §4, 7, §17 odst. 1, §18 odst. 1, §19 odst. 2, §26 odst. 1 až 3 a v §36 odst. 1 písm. b) se slova ", přípravky a prekursory" nahrazují slovy "a přípravky",
  • §5 (změny),
  • §6 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §8, §9, §13 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 6 a 6a - nové znění,
  • §16 (změny),
  • v §17 odst. 1 a v §18 odst. 1 se slova "a v §6 odst. 1 písm. a) a odst. 2" zrušují,
  • §19 (změny),
  • §20a "Vývoz a dovoz prekursorů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8b - nové znění,
  • §20b "Vývoz pomocných látek" včetně nadpisu - nové znění,
  • §22, §26, §27 (změny),
  • §28 "Ohlašovací povinnost při činnostech s pomocnými látkami" včetně nadpisu - nové znění,
  • §29, §31, §34, §36, §37, §40, §44b (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • položka 100 včetně poznámky pod čarou č. 59 - nové znění,
 • Změna v §89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), kde se slova "příslušný kraj v přenesené působnosti" nahrazují slovy "stát prostřednictvím krajského úřadu".

Účinnost změn 1.6.2009.