313/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 313/2013 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 9. 2013
Rozeslán dne 4. 10. 2013
Platnost od 4. 10. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 50 nabývá účinnosti dne 4.10.2013.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 634/2004 Sb., 108/2006 Sb., 261/2007 Sb., 329/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §4 "Okruh oprávněných osob" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 7 a 48 a 49 - nové znění,
  • §12, §13, §18, §21, §21a, §26, §26a (změny),
  • §27 - nové znění,
  • §29 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 34 - nové znění,
  • §35, §37, §51, §79 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 56 - nové znění,
  • §81, §82, §82a, §83, §85, §86, §88, §89, §91, §93, §96, §98 (změny),
  • vkládá se nový §100a "Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 57 a 58,
  • §101 (změny),
  • bod 50. - změny s účinností od 4.10.2013
   • v §101 odst. 7 se slova "odstavců 1 až 7" nahrazují slovy "odstavců 1 až 6" a slova "31. prosince 2013" se nahrazují slovy "31. prosince 2014",
  • §101a včetně poznámek pod čarou č. 37 a 37a - nové znění,
  • §106, §107, §108, §111, §116, §117a (změny),
  • §117d a §117e - nové znění,
  • §119 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Podmínka bydliště na území České republiky podle §4 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro nárok na příspěvek na péči vzniklý přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prokazuje ode dne 1. ledna 2015.
 2. Řízení o odvolání a řízení o rozkladu podanému proti usnesení o přerušení řízení o příspěvku na péči podle §26 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem, se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Řízení o registraci zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Řízení o správním deliktu podle §107 odst. 2 písm. l) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem, se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 5. Řízení o akreditaci vzdělávacích zařízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 6. Řízení o rozkladu podaném proti rozhodnutí o akreditaci vzdělávacích zařízení zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 7. Podle §101a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje poprvé pro účely poskytnutí dotací v roce 2015.
 • Změna zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §5, §6 (změny),
  • §8 se zrušuje,
  • §9, §12, §15, §19, §24 (změny),
  • §34 - nové znění,
  • §34a (změny),
  • vkládá se nový §34b,
  • §35, §37, §38 (změny),
  • v příloze v části I (změny).

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o odvolání a řízení o rozkladu podaném proti usnesení o přerušení řízení o příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku podle §24 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neskončená před tímto dnem, se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Nárok na příspěvek na mobilitu poskytovaný podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015.
 3. Řízení o příspěvku na mobilitu zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Nárok na takto přiznaný příspěvek na mobilitu zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím této doby řízení z moci úřední o nároku na příspěvek na mobilitu podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že v případě přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se doba jeho platnosti stanoví nejdéle na 12 kalendářních měsíců. Krajská pobočka Úřadu práce zahájí před uplynutím této doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením řízení z moci úřední o nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9b - nové znění.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • v příloze v položce 9, a položce 22 (změny).
 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části osmnácté čl. XXVIII se body 39 a 50 zrušují.
  • v části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 písm. d) se slova "a čl. XXVIII bodů 39 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014," zrušují.

Účinnost změn dnem 1.1.2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 50, který nabývá účinnosti dnem 4.10.2013.