126/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 126/2016 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 4. 2016
Rozeslán dne 25. 4. 2016
Platnost od 25. 4. 2016
Účinnost od 1. 5. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení části sedmé nabývá účinnosti dne 1.9.2016.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 360/1992 Sb., 166/1999 Sb., 18/2004 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 634/2004 Sb., 222/2009 Sb., 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 176/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) a změna dalších souvisejících zákonů.

  • Rozsáhlá novela zákona o uznávání odborné kvalifikace č. 18/2004 Sb. dotýkající se téměř všech ustanovení.
  • Změna živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. v §7 (Zvláštní podmínky provozování živnosti), §21 (Odborná způsobilost), §69a (Živnostenská společenstva), a v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ.
  • Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě č. 360/1992 Sb. v §23 (Komory), §30b (Posuzování kvalifikačních předpokladů), §30c (Práva a povinnosti), §30l (Činnost uznávacího orgánu), §30p (Hostující osoba) a v příloze.
  • Změna veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. v §59 (Odborná způsobilost).
  • Rozsáhlá změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta č. 95/2004 Sb. dotýkající se téměř všech ustanovení.
  • Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. v §53 (Celoživotní vzdělávání), §73 (Základní ustanovení Hlavy VII), §75 (Uznávací orgán), §75a (Spolupráce členských států), §76 (Podmínky výkonu povolání hostující osoby), §76a (Oznámení), §76b (Ověření odborné kvalifikace), §77 (Uznávání odborné kvalifikace), §78 (Automatické uznávání odborné kvalifikace), §78a (Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv), doplnění o §78b, §81 (Řízení o uznávání …), §82 (Ověření znalosti českého jazyka), změny v nadpisu a obsahu hlavy IX (Správní delikty).
  • Změna zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. zahrnuje změny v některých sazbách související s odbornou způsobilostí.
  • Změna zákona o volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb. v §13, §14, §15 (Jednotná kontaktní místa).
  • Změna zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. v §25 (Oznamování změny, zániku a pozastavení oprávnění k poskytování zdravotních služeb)