188/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 188/2011 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 6. 2011
Rozeslán dne 15. 7. 2011
Platnost od 15. 7. 2011
Účinnost od 15. 7. 2011
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 99/1963 Sb., 513/1991 Sb., 551/1991 Sb., 563/1991 Sb., 21/1992 Sb., 280/1992 Sb., 586/1992 Sb., 42/1994 Sb., 151/1997 Sb., 227/1997 Sb., 15/1998 Sb., 120/2001 Sb., 143/2001 Sb., 189/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 182/2006 Sb., 104/2008 Sb., 93/2009 Sb., 277/2009 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 241/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Poznámka na úvod:
Dalšími souvisejícími zákony se vedle zákona o kolektivním investování rozumí 20 jiných zákonů. Změny postihují 1344 ustanovení novelizovaných právních předpisů a nabývají bez výjimky účinnosti dnem vyhlášení, tj. 15.7.2011. Jen změny zákona o kolektivním investování čítají 343 body, a to aniž by bylo uloženo předsedovi vlády vyhlásit ve Sbírce zákonů jeho úplné znění. S pravděpodobností, která hraničí s jistotou je vyloučeno, aby subjekty, kterých se novelizovaná právní úprava týká, dokázaly zrekonstruovat v den vyhlášení této novely aktuální účinné znění všech novelizovaných zákonů a téhož dne se jimi řídit. Zákonodárce opět zapracoval "programově"!
Změny:

 • Změna zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • v §2 odst. 1 písm. b) se slova "investiční společnost" nahrazují slovy "právnická osoba" a slova "Evropských společenství,2)" se nahrazují slovy "Evropské unie,",
  • v §2 odst. 1 písm. d) a e), §22 odst. 1 písm. e), §26 odst. 1 písm. e), §28 odst. 5 písm. a), §41 odst. 1 písm. a) a v §49a odst. 1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §2 (další rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §3 až §8 (změny),
  • v §9 odst. 1 písm. a), §16 odst. 2, §89 písm. a), §98 odst. 2, §104 odst. 1 písm. b), §109 odst. 5 a v §133 odst. 2 písm. f) se slova "zvláštního právního předpisu" nahrazují slovem "zákona",
  • v §9 odst. 1 písm. b), §26 odst. 1 písm. c) a d), §30 odst. 1 a 2, §51 odst. 1 písm. e), §51 odst. 6, §51 odst. 8, §53j odst. 1 písm. b), §55 odst. 1 až 6, §60 odst. 2, §76 odst. 2 a v §78 odst. 1 písm. h) se slovo "vydaných" nahrazuje slovem "vydávaných",
  • §9 (další změny),
  • §11, §12 (změny),
  • v §12 odst. 2 a 12, §58 odst. 8 písm. a) a b) a v §82 odst. 2 se slovo "odkup" nahrazuje slovem "odkoupení",
  • §12 (další rozsáhlé změny),
  • v §13 odst. 1 se slova "§100 odst. 6 a §101 odst. 6" nahrazují slovy "§13a odst. 3, §100d odst. 4, §100f, §100o odst. 4 a §100q",
  • §13 (další změny),
  • vkládá se nový §13a "Fakultativní právo na odkoupení podílového listu" včetně nadpisu,
  • §14, §15 (změny),
  • v §15 odst. 4 písm. a), §34 odst. 2, §51 odst. 7, §56 odst. 1, §81a a v §84 odst. 5 písm. b) se slovo "vydané" nahrazuje slovem "vydávané",
  • §15 (další změny),
  • vkládá se nový §16a,
  • §17, §18, §20 až §23 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §23a,
  • §24 (změny),
  • §25 se zrušuje,
  • §26 (rozsáhlé změny),
  • v §27 odst. 1 písm. c) a v §49b odst. 5 písm. c) se slovo "pololetně" zrušuje,
  • v §27 odst. 5 a v §49b odst. 2 se slova "indexových derivátů" nahrazují slovy ", jako jsou finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele,",
  • v §27 odst. 8 písm. b) a v §49b odst. 7 se za slova "investováním a způsob" vkládají slova ", periodicitu a lhůty",
  • §29 (změny),
  • vkládá se nový §30a,
  • §32, §35 (změny),
  • v části páté se vkládá nová hlava III "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŘÍDÍCÍHO STANDARDNÍHO FONDU A PODŘÍZENÉHO STANDARDNÍHO FONDU" (§35a až §35c) včetně nadpisu,
  • Dosavadní hlavy III až VI se označují jako hlavy IV až VII,
  • §36 (rozsáhlé změny),
  • §37 (změny),
  • §38 - nové znění,
  • v §39 odst. 1 písm. a), §40 odst. 1 a v §40 odst. 2 písm. a) a b) se slova "ke kolektivnímu investování" nahrazují slovy "k činnosti",
  • v §39 odst. 1 písm. b) a v §39 odst. 2 se slova "informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky" nahrazují slovy "které povinnosti, stanovené tímto zákonem (§41) a zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu, je při poskytování těchto služeb povinna dodržovat",
  • §41 (rozsáhlé změny),
  • v části páté hlava VI "VEŘEJNÉ NABÍZENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ VYDÁVANÝCH ZAHRANIČNÍM STANDARDNÍM FONDEM V ČESKÉ REPUBLICE" (§43 až §45) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 - nové znění,
  • v části páté se vkládá nová hlava VII "VEŘEJNÉ NABÍZENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ VYDÁVANÝCH STANDARDNÍM FONDEM V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EVROPSKÉ UNIE" (§46) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11,
  • v části páté se dosavadní hlava VII označuje jako hlava VIII,
  • v části páté nadpis hlavy VIII zní:
   "INFORMOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISE".
  • §47 a §48 - nové znění,
  • §49a (změny),
  • v §51 odst. 1 úvodní části ustanovení, §53 odst. 2 úvodní části ustanovení a v §55 odst. 1 se slovo "převážně" zrušuje,
  • §51 (změny),
  • v §53 odst. 2 písm. a) a v §53d odst. 3 písm. b) se slovo "pořizuje" nahrazuje slovem "nabývá",
  • §53 (další změny),
  • §53a až §53j (další změny),
  • §55 až §60 (změny),
  • §61 - nové znění,
  • §62 až §65 (změny),
  • vkládá se nový §65a,
  • §66 až §69 (rozsáhlé změny),
  • v části osmé hlava II "NABÝVÁNÍ, ZVYŠOVÁNÍ A POZBÝVÁNÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍM FONDU A JEJICH OVLÁDNUTÍ" (§71 až §71d) včetně nadpisu - nové znění,
  • v části osmé se za §71d vkládá označení nové hlavy III "SCHVALOVÁNÍ VEDOUCÍ OSOBY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU", včetně nadpisu,
  • Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV,
  • nadpis nad §72 se zrušuje,
  • §72 a §73 - nové znění,
  • §74 "Odborná péče" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §74a "Obezřetný výkon činnosti investiční společnosti a investičního fondu" a §74b "Personální vybavení" včetně nadpisů,
  • nadpis nad označením §75 se zrušuje a pod označení §75 se vkládá nadpis "Pravidla jednání při výkonu činnosti investiční společnosti a investičního fondu a při poskytování jiných služeb",
  • §75, §76, §78 (změny),
  • nadpis nad označením §79 zní: "Propagační sdělení fondu kolektivního investování",
  • §79 - nové znění,
  • §80 (rozsáhlé změny),
  • §81 až §84a (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §84b včetně poznámky pod čarou č. 13,
  • §85, §86 (rozsáhlé změny),
  • §87 - nové znění,
  • §88, §89, §91 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §91a,
  • §92, §95 (změny),
  • vkládá se nový §95a "Některá ustanovení o likvidaci investičního fondu" včetně nadpisu,
  • §96 (změny),
  • v části desáté hlavě I se za díl 2 vkládá nový díl 3 "Přípustnost změny předmětu podnikání speciálního fondu kvalifikovaných investorů" (§97a) včetně nadpisu,
  • v části desáté se za nadpis hlavy II (nad §98) vkládá označení dílu 1 "Základní ustanovení" včetně nadpisu,
  • nadpisy §98 a §99 se zrušují,
  • §98 (změny),
  • vkládá se nový §98a,
  • v části desáté hlavě II se za §98a vkládá označení dílu 2 "Zrušení s likvidací" včetně nadpisu,
  • §99 (změny),
  • vkládají se nové §99a "Plnění likvidačního zůstatku po částech" až §99c "Povinnosti podřízeného standardního fondu při zrušení řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu bez likvidace" včetně nadpisů,
  • v části desáté hlavě II se za §99c vkládají označení dílu 3 a oddílu 1, která včetně nadpisů znějí:
   "Díl 3
   Zrušení bez likvidace
   Oddíl 1
   Splynutí",
  • §100 "Přípustné formy splynutí" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §100a "Projekt splynutí" až §100j včetně nadpisů,
  • v části desáté hlavě II dílu 3 se za §100j vkládá nový oddíl 2 "Sloučení" (§100k až §100u) včetně nadpisu,
  • v části desáté hlavě II dílu 3 se za §100u vkládá označení oddílu 3, které včetně nadpisu zní:
   "Oddíl 3
   Zvláštní ustanovení o spolupráci České národní banky a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu v řízeních o povolení splynutí nebo sloučení",
  • §101 - nové znění,
  • §101a až §102 (změny),
  • v §102, §103, §107, §113 až §116 (změny),
  • vkládá se nový §116a "Dohled nad zahraničním standardním fondem nabízejícím veřejně v České republice jím vydávané cenné papíry" včetně nadpisu,
  • §117 (změny),
  • §119 "Správní delikty investiční společnosti" až §128 "Přestupky" včetně nadpisů - nové znění,
  • §129 (změny),
  • §130 včetně poznámky pod čarou č. 14 - nové znění,
  • vkládají nové §130a až §130c včetně poznámky pod čarou č. 15,
  • §131 až §135 (změny),
  • §139 "Zmocnění" včetně nadpisu - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10 novely.

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 a č. 2 (změny),
  • §2 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 2c (změny),
  • v §2b odst. 1 písm. b) bodě 1, §3 odst. 1 písm. h) a k), §15k odst. 2 písm. a), §15k odst. 2 písm. f) bodě 1, §15o odst. 1 písm. e), §36 odst. 1, 2, 6 až 8, §36c odst. 5, §118 odst. 1 písm. a), §118 odst. 1 písm. b) bodě 1, §118 odst. 5 písm. a), §119b odst. 1, §121a a v §123 odst. 1 se slova "regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie" nahrazují slovy "evropském regulovaném trhu",
  • §3 (změny),
  • v §4 odst. 7 v úvodní části ustanovení, §34 odst. 1 a §69 odst. 1 se slova "se rozumí" nahrazují slovem "je",
  • §4b (změny),
  • v §4b odst. 4, §16c a v §17a odst. 1 se slova "regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie" nahrazují slovy "evropský regulovaný trh",
  • §9b, §10d, §12, §12c (změny),
  • v §15 odst. 2, §53, §119a odst. 4, §120 odst. 1, §162 odst. 2 písm. a) a v §167 odst. 10 písm. a) se slova "regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie" nahrazují slovy "evropského regulovaného trhu",
  • §15, §15d, §15g, §15t, §16a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §16c, §17a až §17c, §22a, §34, §35, §36, §36g (změny),
  • v §35 odst. 4 písm. b) a v §57 odst. 3 se za slovo "fúzí" vkládají slova ", rozdělením nebo na základě schváleného reorganizačního plánu",
  • §35 (další změny),
  • vkládají se nové §35a a §35b "Následná veřejná nabídka cenných papírů" včetně nadpisu,
  • §36 až §36b, §36g až §36j (rozsáhlé změny),
  • §36k odst. 3 a §57 odst. 2 písm. a) se číslo "3" nahrazuje číslem "4",
  • §36l, §43, §48, §55 až §57, §59, §63, §72 (změny),
  • vkládá se nový §83a,
  • v §92 odst. 3 písm. d), §93 odst. 2 písm. e) a §93 odst. 3 písm. e) se slova "předmět podnikání" nahrazují slovem "činnost",
  • §93, §104 (změny),
  • §116 - nové znění,
  • §117, §118, §119a, §119c, §120 až §120c, §122, §124, §126, §127, §127c, §127d, §130, §135, §135a (změny),
  • §137 - nové znění,
  • §145, §146 (změny),
  • §147 - nové znění,
  • §148 (změny),
  • v části desáté hlavě I se doplňují díly 7 "Dohled nad organizátorem regulovaného trhu organizujícím regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie" až 10 "Informování Evropské komise" (§149a až §149d) včetně nadpisů,
  • §151, §157, §162, §164 až §167, §194, §199 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna v §11c a §11d zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §87 a §328 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §59 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19 - nové znění,
  • v §59 odst. 7, §161b odst. 1 písm. c), §186 odst. 3, §186a odst. 1, 2 a 5, §196a odst. 4 a v §652 odst. 3 písm. b) se slova "českém nebo zahraničním" nahrazují slovem "evropském",
  • v §59 odst. 7, §181 odst. 2, §183a odst. 8, §183j odst. 3, §183n odst. 1 a 2, §186 odst. 3, §186a odst. 1, 2 a 5, §196a odst. 4, §214 odst. 4 a §652 odst. 3 písm. b) se za slovo "trhu" vkládají slova "nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu",
  • §59a, §161b (změny),
  • v §178 odst. 9 a v §183n odst. 1 a 4 se za slova "obchodování na" vkládá slovo "evropském",
  • v §181 odst. 2 větě třetí, §183j odst. 3, §183n odst. 2 a v §184 odst. 3 větě třetí se za slovo "na" vkládá slovo "evropském",
  • §183a, §183n, §186a, §187, §193, §209a, §214, §216c, §263 (změny).
 • Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §19a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 - nové znění,
  • v §19a odst. 2 a 6, §22a odst. 2 a §23a odst. 1 se za slovo "na" vkládá slovo "evropském",
  • v §19a odst. 2, 3, 5 a 6 a §23a odst. 1 se slova "se sídlem v členském státě Evropské unie" zrušují,
  • §19a (další změny),
  • §22a, §27 (změny).
 • Změna v §7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 15 - nové znění,
  • §26bb (změny).
 • Změna v §18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §17, §20, §20a, §21, §25, §36, §38d, §38fa, §38m, §38n (změny),
  • §38o - nové znění,
  • §38r (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XIII, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna v §7 a §33 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §19 "Oceňování cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 a 20 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.
  • §20 (změny).
 • Změna v §23 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24e se zrušuje,
  • §13 (rozsáhlé změny).
 • Změna v §33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v části IV přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění položek 65 a 66.
 • Změna v §254 a §345 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §2, §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 až č. 9 - nové znění,
  • §10, §13, §17, §25 (změny),
  • v §25 odst. 2 a v §44 odst. 1 písm. c) se za slovo "mimo" vkládá slovo "evropský",
  • v §27 odst. 1, §28, §30 odst. 1 písm. b), §32 odst. 1 větě třetí, §43 odst. 3 a v §44 odst. 2 písm. b) se za slovo "na" vkládá slovo "evropském",
  • §30 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • v §35 odst. 1 a v §49 odst. 1 se za slova "obchodování na" vkládá slovo "evropském",
  • §38, §43, §44, §64 (změny).
 • Změna v §2 a §47 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů.
 • Změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
  Změny v ustanoveních:
  • §70 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 38 - nové znění,
  • §73, §128 (změny).

Účinnost změn 15.7.2011.