267/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 267/2014 Sb.
Částka 109
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 10. 2014
Rozeslán dne 21. 11. 2014
Platnost od 21. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení Části patnácté až osmnácté nabývají účinnosti dne 31.12.2014.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 64/1986 Sb., 100/1988 Sb., 455/1991 Sb., 549/1991 Sb., 551/1991 Sb., 563/1991 Sb., 570/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 143/1992 Sb., 280/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 593/1992 Sb., 13/1993 Sb., 16/1993 Sb., 153/1994 Sb., 266/1994 Sb., 87/1995 Sb., 89/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 161/1998 Sb., 95/1999 Sb., 191/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 26/2000 Sb., 118/2000 Sb., 128/2000 Sb., 133/2000 Sb., 218/2000 Sb., 243/2000 Sb., 365/2000 Sb., 458/2000 Sb., 117/2001 Sb., 231/2001 Sb., 198/2002 Sb., 218/2002 Sb., 353/2003 Sb., 361/2003 Sb., 235/2004 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 412/2005 Sb., 69/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 137/2006 Sb., 179/2006 Sb., 182/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 266/2006 Sb., 329/2007 Sb., 40/2009 Sb., 277/2009 Sb., 280/2009 Sb., 456/2011 Sb., 458/2011 Sb., 401/2012 Sb., 500/2012 Sb., 60/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "ZDP").

Tato část novely, která nabude účinnosti dnem 1.1.2015, obsahuje v čl. I zákona č. 267/2014 Sb. celkem 296 změnových bodů ZDP a v čl. II celkem 49 bodů Přechodných ustanovení.
V podrobnostech odkazujeme na úplný text novely (zákona č. 267/2014 Sb.), se zvláštním zřetelem k jednotlivým bodům přechodných ustanovení, která se týkají konkrétních dílčích změn ZDP a tzv. "časové použitelnosti" vyjmenovaných novelizovaných ustanovení ZDP.
Dále odkazujeme na návrh zákona včetně důvodové zprávy na webu Poslanecké sněmovny, adresa internetového odkazu:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=252&CT1=0
Zejména důvodová zpráva (obecná i zvláštní část) poslouží jako výborný "manuál" k pochopení důvodu a obsahu jednotlivých změn ZDP, provedených zákonem 267/2014 Sb.
V ČÁSTI DRUHÉ až OSMNÁCTÉ mění zákon 267/2014 Sb. dalších sedmnáct zákonů, přičemž Části patnáctá až osmnáctá nabývají účinnosti již dnem 31. prosince 2014, zbývající změny nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.

 • ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny jsou provedeny v ustanoveních§2, §8 a §8a.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bodu 1. až 4. novely.

 • ČÁST TŘETÍ - Změna v §8 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §18, §19, §24, §32, §34, §72, §74, §148, §157, §185, §194a, §206, §207, §214, §239a (změny),
  • Nadpis nad §247 se zrušuje,
  • Nadpis §247 zní: "Pořádková pokuta",
  • §247 (další změny),
  • vkládá se nový §247a "Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy" včetně nadpisu,
  • Nadpis §248 zní: "Společná ustanovení pro řízení o pokutě",
  • §248 (další změny),
  • Nadpis §249 zní: "Zjednodušené řízení o uložení pokuty",
  • §249 (další změny),
  • §252, §254 (změny),
  • vkládá se nový §254a "Úrok z daňového odpočtu" včetně nadpisu,
  • Nadpis nad §259 se zrušuje,
  • Nadpis §259 zní: "Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně",
  • vkládají se nové §259a "Prominutí penále" až §259c "Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně" včetně nadpisů,
  • Nadpis §260 zní: "Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně".

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VII, bodech 1. až 6. novely.

 • ČÁST PÁTÁ - Změna v zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., §13a "Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti" včetně nadpisu - nové znění.

Čl. IX - Přechodné ustanovení >>

 • ČÁST ŠESTÁ - Změna v §2 písm. b) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), kde se slova "daňovou povinnost,3)" nahrazují slovem "daň," a Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
 • ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §5, §7, §9, §9a, §11, §16, §22 a §22b.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XII, bodech 1. až 3. novely.

 • ČÁST OSMÁ - Změny v §123e zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST DEVÁTÁ - Změna v §21, §22 a §29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XV - Přechodné ustanovení >>

 • ČÁST DESÁTÁ - Změny v §110 a §162 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje,
  • §3 (další změny),
  • §3a (změny),
  • §3d se zrušuje,
  • §14, §20 (změny).
 • ČÁST DVANÁCTÁ - Změny v §5 a §9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna v §45a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna v §10 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, kde se slova "a funkčních požitků" zrušují.

ČÁSTI PATNÁCTÁ AŽ OSMNÁCTÁ - změny s účinností od 31.12.2014.

 • ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V této části nebudeme popisovat jednotlivé změnové body týkající se dílčích ustanovení dotčených zákonů, upozorňujeme však na změny, kde se ruší celé části zákona 458/2011 Sb., jež měly původně nabýt účinnosti dnem 1.1.2015:
  Změny v ustanoveních:
  • bod 8. Část desátá (Čl. XVIII) se včetně nadpisu zrušuje. Týká se změn zákona č. 2/1969 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 12. Část třináctá (Čl. XXII) se včetně nadpisu zrušuje. Týká se změn zákona č. 155/1995 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 14. Část patnáctá (Čl. XXIV) se včetně nadpisů zrušuje. Týká se změn zákona č. 266/2006 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 20. Části dvacátá (Čl. XXXI) až dvacátá druhá (Čl. XXXIV) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 99/1963 Sb., č. 64/1986 Sb. a č. 100/1988 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 23. Část dvacátá pátá (Čl. XXXVIII) se včetně nadpisu zrušuje. Týká se změn zákona č. 563/1991 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 25. Části dvacátá sedmá (Čl. XLI) až třicátá (Čl. XLV) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 21/1992 Sb., č. 143/1992 Sb., č. 13/1993 Sb. a č. 153/1994 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 26. Část třicátá druhá (Čl. XLVII) se včetně nadpisu zrušuje. Týká se změn zákona č. 266/1994 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 29. Část třicátá čtvrtá (Čl. L) se včetně nadpisu zrušuje. Týká se změn zákona č. 89/1995 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 31. Části třicátá šestá (Čl. LIII) až čtyřicátá (Čl. LVII) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 95/1999 Sb., č. 191/1999 Sb., č. 326/1999 Sb., č. 359/1999 Sb. a č. 26/2000 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 32. Části čtyřicátá druhá (Čl. LIX) až čtyřicátá pátá (Čl. LXII) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 118/2000 Sb., č. 128/2000 Sb., č. 133/2000 Sb. a č. 218/2000 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 33. Části čtyřicátá sedmá (Čl. LXIV) až padesátá (Čl. LXVII) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 365/2000 Sb., č. 458/2000 Sb., č. 117/2001 Sb. a č. 231/2001 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 34. Části padesátá třetí (Čl. LXX) a padesátá čtvrtá (Čl. LXXI) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 198/2002 Sb. a č. 218/2002 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 36. Části padesátá šestá (Čl. LXXIII) až padesátá osmá (Čl. LXXV) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 361/2003 Sb., č. 435/2004 Sb. a č. 561/2004 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 38. Část šedesátá (Čl. LXXIX) se včetně nadpisu zrušuje. Týká se změn zákona č. 127/2005 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 39. Části šedesátá druhá (Čl. LXXXI) a šedesátá třetí (Čl. LXXXIII) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 412/2005 Sb. a č. 69/2006 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 41. Části šedesátá pátá (Čl. LXXXV) až sedmdesátá (Čl. XC) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákonů č. 111/2006 Sb., č. 137/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 182/2006 Sb., č. 262/2006 Sb. a č. 40/2009 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb.
  • bod 42. Části sedmdesátá druhá (Čl. XCII) a sedmdesátá třetí (Čl. XCIV) se včetně nadpisů zrušují. Týká se změn zákona č. 277/2009 Sb., jež měly být provedeny zákonem 458/2011 Sb. a zrušovacího ustanovení zákona č. 458/2011 Sb.
    
 • ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 1. Část desátá (Čl. XVI, změna zákona č. 592/1992 Sb.) se včetně nadpisu zrušuje.
 2. Část jedenáctá (Čl. XVII, změna zákona č. 586/1992 Sb.) se včetně nadpisu zrušuje.
 3. V části čtrnácté čl. XXII se písmeno b) zrušuje.
 4. V části čtrnácté čl. XXII se v písmenu c) slova "jedenácté až" nahrazují slovy "dvanácté a".
 • ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Změny v ustanoveních:
 1. V části páté čl. VIII se bod 2 zrušuje.
 2. V části deváté čl. XIII se body 1 až 3 zrušují.
 3. V části osmnácté čl. XXIII se slova ", a ustanovení čl. VIII bodu 2 a čl. XIII bodů 1 až 3, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů" zrušují.
 • ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Změny v ustanoveních:
 1. V části první čl. I se bod 18 zrušuje.
 2. V části páté čl. V se slova ", s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015" zrušují.

Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
 2. Části patnáctá až osmnáctá nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2014.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.