225/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 225/2012 Sb.
Částka 80
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 6. 2012
Rozeslán dne 29. 6. 2012
Platnost od 29. 6. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 309/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §20 včetně poznámky pod čarou č. 30.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení o udělení akreditace, změnu akreditace, prodloužení akreditace, prodloužení oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti a udělení oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • Změna v položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňují písmena n) až p).

Účinnost změn 1.7.2012.