319/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 319/2016 Sb.
Částka 125
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2016
Rozeslán dne 3. 10. 2016
Platnost od 3. 10. 2016
Účinnost od 1. 4. 2017
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 265/1991 Sb., 114/1992 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 49/1997 Sb., 77/2002 Sb., 634/2004 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2, §3, §4a, §5, §8, §9, §12 (změny),
  • §13a - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje,
  • §16, §22 (změny),
  • vkládá se nový §22a,
  • §23 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje,
  • §23b „Omezení provozování dráhy“ a §23c včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nová část čtvrtá „PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SLUŽEB“ (§23d až §23g) včetně nadpisu,
  • dosavadní části čtvrtá až devátá se označují jako části pátá až desátá,
  • §24 (změny),
  • vkládá se nový §24a včetně poznámky pod čarou č. 13,
  • §25 „Udělení oprávnění k provozování drážní dopravy“ a §26 „Bezúhonnost“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §26a se zrušuje,
  • §27 „Odborná způsobilost“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §27a se zrušuje,
  • §28 „Finanční způsobilost“ až §34g včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14 a 15 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 6b, 6c a 6e se zrušují,
  • v §34h odst. 5, §43 odst. 3, §43b odst. 1 až 3, §46b odst. 2, §46p odst. 1 až 5 a §49d odst. 4 se slova "Evropské unie" zrušují,
  • §34i a §34j se zrušují,
  • §35, §36, §37, §38 (změny),
  • §40 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 7e se zrušuje,
  • §41, §42, §43b, §45, §46a, §46b, §46h, §46m, §46p (změny),
  • vkládá se nová hlava třetí „PODMÍNKY PRO ODBORNOU ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY“ (§46s) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16,
  • dosavadní hlavy třetí a čtvrtá se označují jako hlavy čtvrtá a pátá,
  • §47, §49, §49a, §49c až §49e, §50, §51, §52, §52a (změny),
  • §53b - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 8g se zrušuje,
  • vkládají se nové §53c až §53e,
  • §54 (změny),
  • vkládá se nový §54a,
  • §55, §56a, §57 (změny),
  • vkládá se nový §57a,
  • §58 „Státní dozor“ a §59 včetně nadpisu - nové znění,
  • §62, §64, §66 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 9. novely.

 • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22h, §40 a §43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §42d odst. 2 a v §42i odst. 1, 2 a 4 se slova "Ministerstvo dopravy" nahrazují slovy "Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře",
  • §42g, §42i, §87, §88 (změny),
  • vkládá se nový §89a,
  • §94 (změny).

Čl. IX - Přechodné ustanovení

 • Změna v §8 a §10 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • položka 58 (změny),
  • vkládá se nová položka 59a.
 • Změna v §2, §11, §19 a §33 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.