130/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 130/2006 Sb.
Částka 45
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 14. 4. 2006
Platnost od 14. 4. 2006
Účinnost od 14. 4. 2006
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 115/2000 Sb., 154/2000 Sb., 218/2000 Sb., 256/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 456/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 až §5 (změny),
  • §6 "Chovatelské podniky prasat" včetně nadpisu - nové znění,
  • §7 "Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat" včetně nadpisu - nové znění,
  • §8 "Hodnocení a kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat" včetně nadpisu - nové znění,
  • §9, §10 (změny),
  • §11 "Potvrzení o původu plemenných zvířat, doklad o původu prasat a osvědčení o původu hejna" včetně nadpisu - nové znění,
  • §12 "Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat" včetně nadpisu - nové znění,
  • §13 se zrušuje,
  • §14 "Genetické zdroje zvířat" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6g a 6h - nové znění,
  • Nadpis hlavy III (§15 a násl.) zní:
   "PLEMENITBA SKOTU, BUVOLŮ, KONÍ, OSLŮ, PRASAT, OVCÍ A KOZ",
  • §15 "Ústřední registr plemeníků" včetně nadpisu - nové znění,
  • §16 "Inseminační stanice" včetně nadpisu - nové znění,
  • §17 "Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou" včetně nadpisu - nové znění,
  • §18 (změny),
  • §19 "Přirozená plemenitba" včetně nadpisu - nové znění,
  • §20 (změny),
  • Hlava V "UVÁDĚNÍ PLEMENNÝCH ZVÍŘAT, SPERMATU, EMBRYÍ, VAJEČNÝCH BUNĚK, NÁSADOVÝCH VAJEC DRŮBEŽE, VČEL, PLEMENNÝCH RYB A JEJICH PLEMENNÉHO MATERIÁLU DO OBĚHU" (§21) včetně nadpisu - nové znění,
  • §22 až §25 (změny),
  • Hlava VIII "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§26 až §28) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 10a - nové znění,
  • §29 (změny),
  • vkládají se nové §29b "Poskytování pomoci týkající se působnosti plemenářského zákona a souvisejících právních předpisů" až §29e "Informování Komise" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 12,
  • §30 "Odborná způsobilost" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13, 13a, 13b a 13c - nové znění,
  • §31, §32 (změny),
  • §33 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 10. novely.

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze zákona Sazebník v položce 78, položce 101 (změny).
 • Změna v §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Důležité je i "Přechodné ustanovení" uvedené v Čl. V novely.

 • Změna v §1 a §6 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §11a (změny),
  • doplňuje se §13c "Poskytování peněžních prostředků organizačním složkám státu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10.
 • Změna v §2 písm. d) zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, kde se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova "a rovněž ryby v rybářských revírech,".

ČÁST SEDMÁ
ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. IX

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Účinnost změn 14.4.2006.