379/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 379/2007 Sb.
Částka 116
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 21. 12. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 221, pokud jde o §180g, a bodu 223, nabývají účinnosti dnem 1.9.2008, ustanovení čl. I bodů 89, 91 a 94 nabývají účinnosti dnem 1.1.2009 a ustanovení čl. I bodů 26 až 28, bodů 96, 122, 179, 180, 181, 182, 188, 199, 215 až 218, čl. III bodu 8, čl. IX bodů 7 a 10 a čl. XI, nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
Novelizuje předpis 283/1991 Sb., 117/1995 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 216/2002 Sb., 221/2003 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 341/2005 Sb., 111/2006 Sb.
Novelizován předpisem 274/2008 Sb., 191/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §3, §4 (změny),
  • §5 včetně poznámky pod čarou č. 5 - nové znění,
  • §6 se zrušuje,
  • §9 "Odepření vstupu na území" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a - nové znění,
  • §11 se zrušuje,
  • §11a se zrušuje,
  • §15a, §18, §19, §23, §26, §27 (změny),
  • v §27 odst. 4, §28, §31 odst. 5, §40 odst. 3, §42b odst. 4, §42c odst. 3 písm. b), §42c odst. 6, §42d odst. 3, §56 odst. 1 písm. j) a §57 odst. 2 se slova "§6 odst. 9" nahrazují slovy "§180i odst. 2",
  • v §29 odst. 3, §35 odst. 2, §44a odst. 4 a v §44a odst. 6 písm. b) se slovo "předpisu5)" nahrazuje slovem "předpisu8b)",
  • v §29a odst. 1 písm. e) a v §180 odst. 6 písm. c) se slova "§5 písm. a) bodu 4" nahrazují slovy "§180i odst. 1",
  • v §29a odst. 1 písm. e) se za slova "vízum uděleno" vkládají slova "ke dvěma vstupům nebo",
  • body 26. až 28. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • bod 26. V §29b odst. 2 písm. a) - změny,
   • bod 27. V §29b odst. 2 písm. c) - změny,
   • bod 28. V §29b se doplňuje odstavec 3,
  • §30, §31 (změny),
  • v §35 odst. 2, §42b odst. 3, §42c odst. 3 písm. e), §42c odst. 4 a 6, §42d odst. 2 písm. d) se slova "§31 odst. 4" nahrazují slovy "§31 odst. 5",
  • v §37 odst. 2 písm. c) se slova "písm. g), h) nebo i)" nahrazují slovy "písm. a) nebo b)",
  • §42, §42b, §42c, §42e (změny),
  • vkládá se nový §42f "Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9j a 9k,
  • §44 až §46c (změny),
  • vkládá se nový §46d "Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu" včetně nadpisu,
  • §47 (změny),
  • §48a - nové znění,
  • vkládá se nový §48b,
  • §50, §52, §53, §55 až §57, §61, §62, §64, §65 (změny),
  • §67 - nové znění,
  • §68 až §70 (změny),
  • bod 89. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §70 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
  • bod 91. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §70 se doplňuje odstavec 5,
  • §71 (změny),
  • bod 94. - účinnost změn dnem 1.1.2009
   • v §75 odst. 1 písm. a) se slova "nebo g)" nahrazují slovy ", g) nebo h)",
  • bod 96. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • v §75 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují,
  • §77, §82, §86, §87e až §87h, §87k, §87l, §87o, §87r, §87t, §87v, §87z, §87aa, §88 (změny),
  • §90 - nové znění,
  • §91 (změny),
  • vkládá se nový §98a "Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území" včetně nadpisu,
  • bod 122. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • v §98a odst. 3 se slova "oddělení cizinecké policie" nahrazují slovy "inspektorátu cizinecké police",
  • §102, §103 (změny),
  • §104 "Povinnost dopravce" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15a, 15b a 15c - nové znění,
  • §106, §107, §111, §113, §118, §119, §120a, §123 (změny),
  • vkládá se nový §123a "Dobrovolný návrat" včetně nadpisu,
  • §124 (změny),
  • vkládá se nový §124b "Zajištění cizince za účelem vycestování" včetně nadpisu,
  • §126 (změny),
  • vkládají se nové §126a a §126b,
  • §128, §130 (změny),
  • vkládá se nový §132a,
  • §134 až §137, §140, §144 až §147, §154 až §157 (změny),
  • v §158 odst. 1 písm. a) bodě 1, §158a odst. 1 písm. a) a v §158a odst. 2 písm. a) se text "§42 odst. 4" nahrazuje textem "§42 odst. 5",
  • §158a, §159 (změny),
  • body 179. až 182. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • bod 179. V §160a písm. b) - změny,
   • bod 180. V §160a písm. c) - změny,
   • bod 181. V §161 odstavec 1 - nové znění,
   • bod 182. §163 "Ředitelství služby cizinecké policie" včetně nadpisu - nové znění,
  • §163 (změny),
  • bod 188. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
  • §164 "Oblastní ředitelství služby cizinecké policie" včetně nadpisu - nové znění,
  • §164 - další rozsáhlé změny,
  • bod 199. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • v §165 písm. b) se slova "a pohraniční" zrušují,
  • §167 až §170, §176a, §180 (změny),
  • §180d "Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince" včetně nadpisu - nové znění,
  • body 215. až 218. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • bod 215. V §180e odst. 1 se slovo "policii" zrušuje.
   • bod 216. V §180e odst. 2 se slova "u Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie" nahrazují slovy "ministerstvu".
   • bod 217. V §180e odst. 3 se slova "Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie" nahrazují slovem "Ministerstvo".
   • bod 218. V §180e odst. 4 se slova "Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie" nahrazují slovem "ministerstvo".
  • bod 221. - účinnost změn dnem 1.9.2008, pokud jde o §180g
   • vkládají se nové §180f, 180g, 180h a 180i včetně nadpisů,
  • §182 (změny),
  • bod 223. - účinnost změn dnem 1.9.2008
   • v §182a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2.

  Čl. II - Přechodné ustanovení
  Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3 (změny),
  • bod 8. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • v §3a písm. a) bodě 3 a v §77 odst. 8 se slova "a pohraniční" zrušují.
  • §4, §4c, §10, §10a, §13, §14b, §16, §19, §21, §23, §25, §28, §32, § 41 až §43 (změny),
  • v §43 odst. 2 a v §78d odst. 2 se slova "o azyl" zrušují,
  • v §43 odst. 2, §50a odst. 1 a v §78d odst. 2 se slova "§42 odst. 4" nahrazují slovy "§42 odst. 3".
  • §45 (změny),
  • vkládá se nový §46a včetně poznámky pod čarou č. 9b,
  • §52, §53c (změny),
  • §54 včetně poznámky pod čarou č. 9d - nové znění,
  • §54a, §62, §63, §70 (změny),
  • §73 "Řízení v přijímacím středisku na mezinárodním letišti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §81, §81a, §87a, §88a, §89, §92c, §93, §93b (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v zákoně č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, kde se za část sedmou vkládá nová část osmá "PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ" (§30a až §30g) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31 až 39.
  Dosavadní části osmá a devátá se označují jako části devátá a desátá.
 • Změna v §5, §16, §41, §50, §53 a §61 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §97 a §98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části IX v položce 115, 116 (změny),
  • bod 7. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • v části IX položka 117A - nové znění,
  • v části XII v ustanovení Zmocnění k části XII (změny),
  • bod 10. - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"
   • v části XII položka 144A - nové znění,
  • v části XII v položce 145, 150, 151, 155, 157 (změny).
 • Změna v §20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Čl. XI - účinnost změn "dnem odstranění kontrol…"

 • Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §3 odst. 3 a v §39a odst. 1 se slova "a pohraniční" zrušují,
  • §13 (změny).
 • Změna v §51 a v příloze č. 1 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).

Účinnost změn dnem vyhlášení (21.12.2007), s výjimkou ustanovení

 1. čl. I bodu 221, pokud jde o §180g, a bodu 223, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2008,
 2. čl. I bodů 89, 91 a 94, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009, a
 3. čl. I bodů 26 až 28, bodů 96, 122, 179, 180, 181, 182, 188, 199, 215 až 218, čl. III bodu 8, čl. IX bodů 7 a 10 a čl. XI, která nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku (dále jen "dnem odstranění kontrol …").

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.