309/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 309/2008 Sb.
Částka 100
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 21. 8. 2008
Platnost od 21. 8. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 114/1995 Sb., 353/2003 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §3, §8, §9 (změny),
  • §10 "Technická způsobilost" a §11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5a - nové znění,
  • §12 (změny),
  • §13 - nové znění,
  • §14, §16 (změny),
  • §18 "Poznávací znaky a lodní listiny" včetně nadpisu - nové znění,
  • §20, §23, §25, §28, §30 (změny),
  • vkládá se nový §30a "Provozování vodních skútrů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e a 5f ,
  • vkládají se nové §32a "Říční informační služby" až §32d včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5g a 5h,
  • vkládá se nový §35a včetně poznámky pod čarou č. 7a,
  • §37, §40 (změny),
  • §41 - nové znění,
  • §42 (změny),
  • za §42 se vkládá označení nové části IX včetně jejího nadpisu,
   "ČÁST IX
   SPRÁVNÍ DELIKTY".
   Dosavadní část IX se označuje jako část X.
  • §43 "Přestupky" až §45 včetně nadpisů - nové znění,
  • §52 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 4. novely.

 • Změna v §23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce č. 40 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, kde se v §49 odst. 12 větě první slova "a to výhradně pro plavby" nahrazují slovy "včetně plaveb" a slova "pro plavby" se nahrazují slovem "plaveb".

Účinnost změn 1.1.2009.