375/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
ikona P
Číslo předpisu 375/2011 Sb.
Částka 131
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2012
Rozeslán dne 8. 12. 2011
Platnost od 8. 12. 2011
Účinnost od 1. 4. 2012
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 61/1988 Sb., 200/1990 Sb., 220/1991 Sb., 455/1991 Sb., 553/1991 Sb., 582/1991 Sb., 126/1992 Sb., 257/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 590/1992 Sb., 15/1993 Sb., 16/1993 Sb., 161/1993 Sb., 293/1993 Sb., 307/1993 Sb., 40/1995 Sb., 60/1995 Sb., 89/1995 Sb., 90/1995 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb., 13/1997 Sb., 14/1997 Sb., 18/1997 Sb., 49/1997 Sb., 61/1997 Sb., 110/1997 Sb., 83/1998 Sb., 167/1998 Sb., 106/1999 Sb., 169/1999 Sb., 219/1999 Sb., 221/1999 Sb., 222/1999 Sb., 310/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 61/2000 Sb., 71/2000 Sb., 101/2000 Sb., 121/2000 Sb., 123/2000 Sb., 132/2000 Sb., 149/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 247/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 361/2000 Sb., 115/2001 Sb., 164/2001 Sb., 256/2001 Sb., 3/2002 Sb., 86/2002 Sb., 109/2002 Sb., 119/2002 Sb., 120/2002 Sb., 170/2002 Sb., 218/2002 Sb., 285/2002 Sb., 290/2002 Sb., 320/2002 Sb., 130/2003 Sb., 218/2003 Sb., 221/2003 Sb., 274/2003 Sb., 356/2003 Sb., 361/2003 Sb., 37/2004 Sb., 53/2004 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 99/2004 Sb., 121/2004 Sb., 185/2004 Sb., 235/2004 Sb., 422/2004 Sb., 435/2004 Sb., 436/2004 Sb., 480/2004 Sb., 561/2004 Sb., 585/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 379/2005 Sb., 381/2005 Sb., 108/2006 Sb., 109/2006 Sb., 111/2006 Sb., 115/2006 Sb., 179/2006 Sb., 187/2006 Sb., 189/2006 Sb., 225/2006 Sb., 227/2006 Sb., 262/2006 Sb., 266/2006 Sb., 267/2006 Sb., 309/2006 Sb., 342/2006 Sb., 111/2007 Sb., 378/2007 Sb., 124/2008 Sb., 129/2008 Sb., 189/2008 Sb., 273/2008 Sb., 274/2008 Sb., 296/2008 Sb., 479/2008 Sb., 40/2009 Sb., 227/2009 Sb., 73/2011 Sb.
Ruší předpis 210/1990 Sb.
Novelizován předpisem 201/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 234/2014 Sb., 268/2014 Sb., 205/2015 Sb., 324/2016 Sb., 65/2017 Sb., 110/2019 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Úvodní poznámka:
Některými zákony je třeba rozumět 120 dalších zákonů.
Změny:

 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §34 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kde se čl. II (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §2, §3 a §6a zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4c odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.
 • Změna v §8, §11, §16, §16a a §116d zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.
 • Změna v §4 odst. 2 písm. a) zákona č. 257/1992 Sb., o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů.
 • Změna v §11 odst. 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
 • Změna v §4 a §9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. l) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
 • Změna v §3, §15, §18, §20, §24 a §34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. II (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, kde se část třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §3 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 161/1993 Sb., o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů, se čl. III (změna zákona č. 20/1966 Sb.), IV (změna zákona č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb.), a V (změna zákona č. 160/1992 Sb.), zrušují.
 • Změna v §18 a §21 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. VII (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §2a a §7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 60/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. III (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v čl. 27 přílohy č. 1 k zákonu č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
 • Změna v §30b a §63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 odst. 1 písm. h) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.
 • Změna v §20a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 • Změna v zákoně č. 14/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, kde se čl. I (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §2, §4, §7 a §18 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22, §84c a §89 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 a §21 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu.
 • Změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 83/1998 Sb., kde se čl. IV (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2e - nové znění,
  • §9 (změny),
  • Část čtvrtá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), se zrušuje.
 • Změna v §8b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §16, §19, §25, §27, §28, §36, §49, §57 (změny),
  • §79 "Úhrada zdravotních služeb ve zvláštních případech" včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna (nové znění) §21 "Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy" zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
 • Změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §59 (změny),
  • v části páté nadpis hlavy V (nad §94) zní: "ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ",
  • §94, §97 (změny).
 • Změna v §19, §22, §23 a §37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 odst. 3 větě druhé zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
 • Změna v §3a, §3f, §56b, §87a, §88 a §93a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §10 odst. 2 a 3, §164 odst. 1 písm. x) a v §176 odst. 4 se slova "do zdravotnického zařízení" nahrazují slovy "k poskytovateli zdravotních služeb",
  • v §15 odst. 2 písm. c), §42f odst. 5, §48, §89 odst. 1 písm. c), §126b odst. 2, §153 odst. 5 a v §176a odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova "zdravotní péče" nahrazují slovy "zdravotních služeb",
  • §92, §103, §104, §107, §126b, §138, §153, §156, §163, §164, §176, §176a, §176b, §180j (změny).
 • Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8, §10, §10a, §15, §27, §29 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 28 - nové znění,
  • §37, §38, §38a, §42, §42a, §52, §53, §59d, §59j, §59k, §61 (změny).
 • Změna v §59, §65, §66 a §67 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, kde se část druhá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §9 a §27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 a §38e zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1, §4 odst. 1, 2, 4 a 5, §8 odst. 1 a 2 písm. a), §9 odst. 1, §21 odst. 1, §24 odst. 2, §29 písm. b) bodě 4, §31 odst. 4, §37, §40 odst. 2 písm. b) bodě 2, §41 odst. 3 písm. b) bodě 2, §42 odst. 1 písm. a) a v §46 odst. 1 písm. a) se slova "zdravotní péče" nahrazují slovy "zdravotních služeb",
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
  • §17 až §19, §38 (změny),
  • Část druhá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třicátá čtvrtá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 149/2000 Sb., kde se část druhá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • §8 "Ministerstvo zdravotnictví" včetně nadpisu - nové znění,
  • §21, §23 (změny).
 • Změna v §11, §14 a §31 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46 odst. 3 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují,
  • §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 - nové znění,
  • §10, §11, §15, §17, §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 61 - nové znění,
  • v §39 odst. 2 písm. a), §82 odst. 2 písm. o) a p), §82 odst. 4, §86 odst. 1, §88 odst. 3 písm. d) a v §88a odst. 1 písm. d) se slova "závodní preventivní péči" nahrazují slovy "pracovnělékařské služby",
  • §39, §45 (změny),
  • v §46 odst. 2, §47 odst. 1, §47 odst. 2, §72 odst. 1 a 3 a v §73 odst. 2 písm. a) a b) se slova "zdravotnické zařízení" nahrazují slovy "poskytovatel zdravotních služeb",
  • §46 (změny),
  • v §47a odst. 1 a v §68 odst. 3 se slova "ve zdravotnických zařízeních" nahrazují slovy "u poskytovatelů zdravotních služeb",
  • v §47a odst. 2 a 3 a v §92 odst. 1 se slova "závodní preventivní péče" nahrazují slovy "pracovnělékařské služby",
  • §47b, §50, §51, §53, §54, §58, §67 až §70, §72 až §75a, §82, §88, §88a, §89, §98 (změny),
  • Části čtvrtá (změna zákona č. 160/1992 Sb.), a šestá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), se zrušují.
 • Změna v §14, §15, §17, §18 a §72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6, §7, §9, §41, §47 a §84 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
 • Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • §18, §27, §41 (změny),
  • Část čtvrtá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), se zrušuje.
 • Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2 písm. a) a v §6 odst. 1 se slova "zdravotnického zařízení" nahrazují slovy "poskytovatele zdravotních služeb",
  • §4, §5, §8 (změny).
 • Změna v §5 písm. c) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
 • Změna v §45 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v §2, §24, §26 a §38 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 odst. 1 větě druhé zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
 • Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §22 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 15 a 16 se zrušují.
 • Změna v §4 a §7 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §97 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
 • Změna zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v §5 odst. 1, 2, 5 a 9, §15 odst. 2 a v §24 odst. 2 se slova "zdravotnického zařízení" nahrazují slovy "poskytovatele zdravotních služeb",
  • §5, §6, §11, §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje,
  • v části první nadpis hlavy V (nad §19) zní: "POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S DAROVÁNÍM A TRANSPLANTACEMI TKÁNÍ A ORGÁNŮ",
  • §19 až §23, §26, §26a, §26b, §26e, §27, §29, §30 (změny),
  • Části čtvrtá (změna zákona č. 200/1990 Sb.) až šestá (změna zákona č. 160/1992 Sb.), se zrušují.
 • Změna zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách…, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3a (změny),
  • Část třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.), se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se části třicátá první (změna zákona č. 20/1966 Sb.) a třicátá třetí (změna zákona č. 160/1992 Sb.), zrušují.
 • Změna v zákoně č. 130/2003 Sb., kde se část třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §82 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
 • Změna v §28 a §32 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třináctá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část desátá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje,
  • §42, §71,§77 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 - nové znění,
  • §79, §80, §84, §91 (změny).
 • Změna zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §50, §62 (změny),
  • Část pátá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, kde se část čtvrtá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §3, §5, §7, §10, §13, §14 (změny),
  • v §17 odst. 6 písm. c) a v §27a odst. 2 se slova "zdravotní péči" nahrazují slovy "zdravotní služby",
  • §19, §21e, §22, §23, §27a, §27b, §38a (změny).
 • Změna zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v §2 písm. m), §22 odst. 2, §23 odst. 2, §23a odst. 2, §24 odst. 2, §25 odst. 2, §26 odst. 2, §27 odst. 2 a v §28 odst. 2 se slova "ve zdravotnickém zařízení" nahrazují slovy "u poskytovatele zdravotních služeb",
  • §3 (změny),
  • v §4 odst. 1 větě první, §43 odst. 1 větě druhé a v §48 odst. 1 písm. e) se slova "zdravotnického zařízení" nahrazují slovy "poskytovatele zdravotních služeb",
  • v §4 odst. 1 písm. a) a v §26 odst. 3 písm. b) se slova "zdravotnických zařízení" nahrazují slovy "poskytovatelů zdravotních služeb",
  • §22 (změny),
  • v §34 odst. 2, §76b odst. 1 písm. b) a v §89 písm. b) se slova "zdravotnickým zařízením" nahrazují slovy "poskytovatelem zdravotních služeb",
  • §35, §40, §42 (změny),
  • v §45 odst. 2, §46 odst. 1 větě první, §60a odst. 6, §60b odst. 1 větě třetí a v §60b odst. 2 větě první a druhé se slova "zdravotnické zařízení" nahrazují slovy "poskytovatel zdravotních služeb",
  • §46, §49, §51, §54, §60a, §60b, §60d, §76a, §76b, §91a (změny),
  • Část čtvrtá (změna zákona č. 160/1992 Sb.), se zrušuje.
 • Změna v §14 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 121/2004 Sb., kde se části první (změna zákona č. 20/1966 Sb.) a druhá (změna zákona č. 160/1992 Sb.), zrušují.
 • Změna v §3 odst. 4 písm. m) zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.
 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §48a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 27e se zrušuje,
  • §51 (změny),
  • §58 "Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje,
  • v příloze č. 1 a č. 2 (změny).
 • Změna č. 422/2004 Sb., kde se část první (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první nadpisu hlavy V (nad §9) se slova "ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ" nahrazují slovy "POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB",
  • §9 (další změny),
  • §21 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 23 a 24 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje,
  • §69, §80, §122, §140, §147 (změny).
 • Změna v zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtvrtá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, kde se část pátá (změna zákona č. 160/1992 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17 (změny),
  • v §34 odst. 6 a v §50 odst. 2 se slova "registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost" nahrazují slovy "registrujícího lékaře",
  • §67, §116 (změny).
 • Změna v §17, §19, §21 a §37 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části I položka 25 včetně poznámky pod čarou č. 75 - nové znění,
  • v části III položce 45 v části "Osvobození" se slova "a Leteckou záchrannou službu" zrušují.
 • Změna v §17 a §100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16, §17, §20 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje,
  • §24 (změny),
  • Část šestá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), se zrušuje.
 • Změna č. 381/2005 Sb., kde se část třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v §7 odst. 2 a v §16 odst. 1 a 2 se slova "formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu" nahrazují slovy "v průběhu hospitalizace",
  • §14a, §20, §21, §21a (změny),
  • v §23 odst. 5 a v §91 odst. 6 se slova "ošetřujícího lékaře" nahrazují slovy "vydaného poskytovatelem zdravotních služeb",
  • v §25 odst. 3 a v §29 odst. 1 písm. e) se slova "ošetřujícího lékaře" nahrazují slovy "vydaným poskytovatelem zdravotních služeb",
  • §26 - nové znění,
  • §52 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25 - nové znění,
  • §64 (změny),
  • v §73 odst. 1 písm. e), §101 odst. 5 písm. e) a v §110 odst. 5 se slova "ústavní péče" nahrazují slovy "lůžkové péče",
  • §84, §91, §92, §110, §116 (změny).
 • Změna v zákoně č. 109/2006 Sb., kde se část devátá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §2, §49 a §50 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sedmnáctá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v příloze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §17 odst. 3 a v §36 odst. 1 písm. b) se slova "do ústavní péče zdravotnického zařízení" nahrazují slovy "do zdravotnického zařízení lůžkové péče",
  • §36, §40, §54, §56 (změny),
  • v §56 odst. 4 větě poslední, §57 odst. 4, §59 odst. 3, §68 odst. 5 a v §73 odst. 2 se slova "předpis38) o rozhodování při výkonu zdravotní péče" nahrazují slovy "předpis38) o poskytování zdravotních služeb",
  • Poznámka pod čarou č. 38 - nové znění,
  • §57 (změny),
  • v §59 odst. 1 písm. c) a v §64 odst. 1 písm. g) se slova "ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče" nahrazují slovy "poskytování lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče",
  • §61 až §65, §70 (změny),
  • v §73 odst. 1 a v §139 odst. 1 se slova "Zařízení závodní preventivní péče" nahrazují slovy "Poskytovatel pracovnělékařských služeb",
  • v části čtvrté nadpis hlavy VII (nad §77) zní: "SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB",
  • §77, §79, §80, §83 (změny),
  • v §84 odst. 3 písm. g) a v §116 odst. 2 písm. c) se slova "zdravotnickému zařízení" nahrazují slovy "poskytovateli zdravotních služeb",
  • §90, §109, §117, §138, §147 (změny).
 • Změna v zákoně č. 189/2006 Sb., kde se část třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 225/2006 Sb., kde se část čtvrtá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §19 (změny),
  • Části třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.) a šestá (změna zákona č. 160/1992 Sb.), se zrušují.
 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §41 odst. 1 písm. a), b), d) a f), §52 písm. d) a e), §53 odst. 1 písm. e), §56 písm. a), §67 odst. 1 větě třetí, §139 odst. 1 písm. b), §235 odst. 3 písm. c), §245 odst. 2 a v §247 odst. 3 se slova "zařízením závodní preventivní péče" nahrazují slovy "poskytovatelem pracovnělékařských služeb",
  • §45, §52, §93a, §94, §102, §103, §108 (změny),
  • v §191, §274 odst. 1 větě první a druhé a v §363 odst. 1 se slova "ve zdravotnickém zařízení" nahrazují slovy "u poskytovatele zdravotních služeb",
  • §203, §215, §224, §247, §274, §342, §347 (změny).
 • Změna zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
  Poznámka: Tento zákon, přijatý 25.4.2006, má nabýt účinnosti dnem 1.1.2013 (s výjimkami: 1.1.2016 a 7.6.2006), nicméně za dobu své ne(účinnosti) byl již osmkrát novelizován. Bravo!
  Změny v ustanoveních:
  • §9 až §11, §18, §25, §50 (změny),
  • v §57 odst. 3 a v §59 odst. 2 se slova "Provozovatel zdravotnického zařízení" nahrazují slovy "Poskytovatel zdravotních služeb",
  • §66, §83, §85, §88, §89 (změny).
 • Změna v zákoně č. 267/2006 Sb., kde se část čtvrtá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 • Změna v zákoně č. 342/2006 Sb., kde se část třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 111/2007 Sb., kde se část první (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • v §5 odst. 1, §5 odst. 4 písm. a), §5 odst. 5, §5 odst. 9, §8 odst. 1 a 2, §11 písm. h), §21 odst. 3, §23 odst. 2, §24 odst. 5 písm. c), §35 odst. 8, §36 odst. 4, §67 odst. 4 písm. g), §67 odst. 5 písm. c), §67 odst. 10, §70 odst. 4, §75 odst. 2, §77 odst. 1 písm. c) bod 14, §77 odst. 4, §82 odst. 2, §90 odst. 2, §99 odst. 1 písm. h), §103 odst. 5 písm. b), §103 odst. 6 písm. d), §105 odst. 1 písm. c) a v §108 odst. 2 písm. b) se slova "zdravotní péče" nahrazují slovy "zdravotních služeb",
  • §5, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • v části první hlavě I nadpis dílu 3 (nad §23) zní: "Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb a veterinární péče",
  • §8 (změny),
  • v §8 odst. 5, §68 odst. 1, §79 odst. 4, §103 odst. 9 a v §104 odst. 9 se slova "Provozovatel zdravotnického zařízení" nahrazují slovy "Poskytovatel zdravotních služeb",
  • v §9 odst. 1 písm. d) a v §53 odst. 7 písm. f) se slova "zdravotnického zařízení" nahrazují slovy "poskytovatele zdravotních služeb",
  • §12, §13, §22 (změny),
  • v §24 odst. 2 a v §80 větě první se slova "zdravotní péči" nahrazují slovy "zdravotní služby",
  • §24, §25, §39, §52 až §55 (změny),
  • v §55 odst. 9 a v §56 odst. 11 se slova "zdravotnické zařízení" nahrazují slovy "poskytovatel zdravotních služeb",
  • §57, §67, §68, §77 (změny),
  • v §77 odst. 1 písm. c) bodě 4 a v §98 odst. 1 se slova "zdravotnickým zařízením" nahrazují slovy "poskytovatelům zdravotních služeb",
  • §79 (rozsáhlé změny),
  • §82, §98, §99, §103, §104, §109 (změny).
 • Změna v zákoně č. 124/2008 Sb., kde se části padesátá třetí (změna zákona č. 95/2004 Sb.), padesátá pátá (změna zákona č. 160/1992 Sb.) a padesátá šestá (změna zákona č. 94/2004 Sb.), zrušují.
 • Změna zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §16, §17 (změny),
  • Nadpis hlavy III (nad §19) zní: "ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY",
  • §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §25, §42 (změny),
  • Část devátá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 189/2008 Sb., kde se část dvacátá pátá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §68, §71 a §116 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 274/2008 Sb., kde se část dvacátá osmá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §10, §11, §13, §17, §20 až §22, §25, §26, §28 (změny),
  • Části třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.) a čtvrtá (změna zákona č. 160/1992 Sb.), se zrušují.
 • Změna v zákoně č. 479/2008 Sb., kde se část třetí (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.
 • Změna v §60 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 • Změna v zákoně č. 227/2009 Sb., kde se části čtvrtá (změna zákona č. 20/1966 Sb.) a dvacátá osmá (změna zákona č. 160/1992 Sb.), zrušují.
 • Změna v zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, kde se část pátá (změna zákona č. 20/1966 Sb.), zrušuje.

Účinnost změn 1.4.2012.