264/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
ikona P
Číslo předpisu 264/2016 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2016
Rozeslán dne 10. 8. 2016
Platnost od 10. 8. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 174/1968 Sb., 44/1988 Sb., 505/1990 Sb., 18/1997 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 12/2002 Sb., 634/2004 Sb., 183/2006 Sb., 262/2006 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb.
Novelizován předpisem 250/2021 Sb., 283/2021 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím atomového zákona č. 263/2016 Sb.
Změny:

 • Změny v §81b a §87a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §3, §14a a §23 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části I se hlavy první až čtvrtá (§1 až §31) a hlava šestá (§39 až §42) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 1b, 1c, 2, 2a, 3, 3a, 4b, 5, 6, 6a, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 24, 25, 41 a 41 zrušují,
  • nadpis části I se zrušuje,
  • §32, §34, §36, §38 (změny),
  • §46 až §48 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 39 až 40 zrušují,
  • Příloha k zákonu se zrušuje.
 • Změna v §10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 • Změna v §3 a §4 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.
 • Nové znění Položky 106 a 107 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna v §13, §16, §79, §103 a §194 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §303 a §347 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16, §18, §27 a §108 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §71 a §72 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.