302/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 302/2017 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 19. 9. 2017
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 1. 11. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bod 9 nabývá účinnosti 1.1.2020.
Novelizuje předpis 246/1992 Sb., 97/1993 Sb., 110/1997 Sb., 166/1999 Sb., 146/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 7d se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §4 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • bod 9. - změny s účinností od 1.1.2020
   • v §4 se doplňuje odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 65,
  • §4b (změny),
  • §5 včetně poznámky pod čarou č. 10 - nové znění,
  • v §6 odst. 3 a v §49 odst. 1 písm. b) - změny,
  • v §6 odst. 8 písm. b) a v §17a odst. 4 písm. c) se slovo "izolaci" nahrazuje slovem "karanténě",
  • §10 (změny),
  • v §10 odst. 3 písm. f), §30 odst. 1 písm. d), §30 odst. 2 písm. a) a v §42 odst. 3 písm. a) se slovo "karanténě" nahrazuje slovem "izolaci",
  • v §12 odst. 1 písm. a) bodě 2, §18 odst. 1 písm. a), §18 odst. 3, §19 odst. 4, nadpise oddílu 2 hlavy III, §22 odst. 1 úvodní části ustanovení, §22 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení a bodě 1, §22 odst. 1 písm. d), f) a j), §24 odst. 1 úvodní části ustanovení, §24 odst. 2 písm. b) bodě 1, §39a odst. 1, §41 odst. 4, §48 odst. 1 písm. g) a písm. j) bodě 2, §49 odst. 1 písm. h) bodě 2 a písm. l), §53 odst. 1 písm. b) a c) a v §54 odst. 1 písm. i) se slova "do oběhu" nahrazují slovy "na trh",
  • §16, §17a, §20 (změny),
  • §21 včetně poznámek pod čarou č. 66 a 67 - nové znění,
  • v §21a odst. 3, §27b odst. 8, §50 odst. 9 a v §64a odst. 4 se slova "vysoká škola s veterinárním studijním programem" nahrazují slovy "vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny",
  • §22, §23, §25 (změny),
  • §27a „Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 52 až 61 - nové znění,
  • §27b, §28, §30§32, §34, §36, §38a (změny),
  • §38b „Vývoz zvířat a živočišných a rostlinných produktů do třetích zemí“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §39 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 62 - nové znění,
  • §39a§42, §44, §46§48, §49, §51, §53§54, §56a (změny),
  • vkládá se nový §56b „Veterinární podmínky pokusu“ včetně nadpisu,
  • §59, §59a (změny),
  • §60 - nové znění,
  • §61 (změny),
  • vkládají se nové §64b „Chovatel hospodářských zvířat“ a §64c „Prohlížitel včelstev“ včetně nadpisů,
  • §67, §70 (změny),
  • §71 „Přestupky fyzických osob“ a §72 „Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 63 - nové znění,
  • §73 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zrušuje,
  • §74 „Společná ustanovení k přestupkům“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §75, §76 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 64 - nové znění,
  • §78 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny),
  • příloha č. 6 se zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §5b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §4c včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7.
 • Změna v §3, §6 a §18 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §4 a §11 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních: