277/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
ikona P
Číslo předpisu 277/2019 Sb.
Částka 120
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 10. 2019
Rozeslán dne 6. 11. 2019
Platnost od 6. 11. 2019
Účinnost od 31. 12. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. LXI bodu 25 a části šedesáté třetí, které nabývají účinnosti 31.12.2019.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 526/1990 Sb., 2/1991 Sb., 455/1991 Sb., 114/1992 Sb., 359/1992 Sb., 360/1992 Sb., 6/1993 Sb., 182/1993 Sb., 111/1994 Sb., 216/1994 Sb., 266/1994 Sb., 89/1995 Sb., 90/1995 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb., 85/1996 Sb., 22/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 110/1997 Sb., 201/1997 Sb., 309/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 46/2000 Sb., 63/2000 Sb., 118/2000 Sb., 121/2000 Sb., 231/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb., 164/2001 Sb., 449/2001 Sb., 452/2001 Sb., 477/2001 Sb., 130/2002 Sb., 201/2002 Sb., 285/2002 Sb., 320/2002 Sb., 114/2003 Sb., 353/2003 Sb., 361/2003 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 99/2004 Sb., 190/2004 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 341/2005 Sb., 380/2005 Sb., 412/2005 Sb., 110/2006 Sb., 183/2006 Sb., 187/2006 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb., 275/2012 Sb., 131/2015 Sb., 134/2016 Sb., 191/2016 Sb., 222/2016 Sb., 250/2016 Sb., 23/2017 Sb.
Novelizován předpisem 248/2021 Sb., 261/2021 Sb., 283/2021 Sb., 177/2022 Sb., 346/2023 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

Změny:

 • Změna v §121 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
 • Změna v §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
 • Změny v §7, §7a a §9 v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
 • Změna v §73 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změny v §45a, §45b a §45c v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Změna v §5 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
 • Změny v §30b a příloze v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Změna v §8 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
 • Změny v §57, §58 a §66 v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
 • Změna v §3 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
 • Změna v §47 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
 • Změny v §38, §43 a §65 v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách.
 • Změna v §19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
 • Změna zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Změny v ustanoveních:

Čl. XV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §5 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
 • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.
 • Změny v §2 a §52a v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii.
 • Změna v §15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Změna v §30 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §82 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změny v §3 a §17 v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
 • Změna v §182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
 • Změny v §3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
 • Změna v §2 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
 • Změna v §33 zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Změna v §5 odst. 2 větě druhé zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.
 • Změna v §107 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 • Změny v §10 a §20 v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Změny v §3 a §32 v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 • Změna v §23 odst. 3 úvodní části ustanovení zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
 • Změna v §5 odst. 8 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
 • Změny v §20, §21, §25 a §32 v zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 • Změna v §2 písm. c) úvodní části ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Změna v §25 odst. 1 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
 • Změna v §40 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).
 • Změny v §5, §8, §25 a §26 v zákoně č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • Změna v §28b odst. 5 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
 • Změny v §15 a §59 v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
 • Změna v §29 odst. 1 písm. b) bodě 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Změny v §5 a §28a v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • Změny v §78 a §91 v zákoně č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 • Změna v §7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 • Změny v §26 v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Změny v §57, §77, §82, §113, §114 a §122 v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změny v §2, §17, §18, §19, §22, §22a, §22b, §25, §30, §32, §36, §105 a §132 v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 • Změna v §30b odst. 7 větě druhé zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
 • Změna v §23 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 • Změna v §8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
 • Změna v §31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Změny v §6 a §22 v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
 • Změna v §119 odst. 2 větě druhé zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 • Změna v §94 větě druhé zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
 • Změna v §224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 • Změna v §4 odst. 4 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
 • Změna zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §104 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Změna v §21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
 • Změny v §3 v zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv - účinnost od 31.12.2019.

Čl. LXV - Přechodné ustanovení