186/2006 Sb. - Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
ikona P
Číslo předpisu 186/2006 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 11. 5. 2006
Platnost od 11. 5. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení části třetí, čl. III bodu 1 nabývá účinnosti dne 11.5.2006, ustanovení části padesáté první, čl. LV nabývá účinnosti dne 1.7.2006. Část padesátá první, čl. LV pozbývá platnosti dne 31.12.2006.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 50/1976 Sb., 133/1985 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 103/1990 Sb., 455/1991 Sb., 114/1992 Sb., 265/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 344/1992 Sb., 357/1992 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 18/1997 Sb., 19/1997 Sb., 22/1997 Sb., 49/1997 Sb., 83/1998 Sb., 95/1999 Sb., 166/1999 Sb., 222/1999 Sb., 121/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 132/2000 Sb., 239/2000 Sb., 248/2000 Sb., 258/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 115/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 139/2002 Sb., 320/2002 Sb., 362/2003 Sb., 218/2004 Sb., 437/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb.
Novelizován předpisem 201/2012 Sb., 503/2012 Sb., 256/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 541/2020 Sb.
Anotace

Novely některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
Parlament ČR přijal nový zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
Poznámka na úvod:
Tento zákon mění celkem 51 dalších zákonů. Změny se týkají celkem 315 dílčích ustanovení novelizovaných zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §11, §12, §14, §15 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12 - nové znění,
  • §17 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje,
  • §23 (změny),
  • vkládá nový §23b "Plány území s archeologickými nálezy" včetně nadpisu,
  • §26, §28, §29 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje,
  • §32, §35, §39 (změny),
  • vkládá se nový §44a,
  • §45 (změny).
 • Změna v §3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), kde se za slovo "rozhodnutí," vkládají slova "opatření obecné povahy," s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007 (s výjimkou).
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - účinnost změn dnem vyhlášení (11.5.2006)
   • V §41 odst. 3 se za slova "skupin 2 až 4" vkládají slova ", jakož i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu",
  • §80, §82, §94 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 56a - nové znění.
 • Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §33 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §37 "Závazné stanovisko k některým činnostem" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22, 23 a 23a - nové znění,
  • §38, §43 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25a - nové znění.
 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §24, §31, §95 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 - nové znění,
  • §99 včetně poznámky pod čarou č. 12 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bod 1. až 5. novely.

 • Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §10, §12, §15, §33 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25a - nové znění,
  • §35 (změny),
  • v části třetí se hlava II (§37) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v §35 a §59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v §18, §59 a §89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v §4 a §6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §16, §24, §25, §46, §58 až §60, §68, §69, §76, §87, §96 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 - nové znění.
 • Změna v §5 a §19 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §14 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10a - nové znění,
  • §48, §48a, §49, §58 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 30 - nové znění.
 • Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §3, §9, §14, §20, §22 (změny).
 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §49, §56, §76 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 39 - nové znění,
  • §77a (změny).
 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §23, §50, §51, §66, §106, §107, §108, §126 (změny),
  • Část osmá (§134) se včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §6 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, kde se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h) - s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §56 (změny),
  • vkládá se nový §56a,
  • §64 (změny).
 • Změna v §4 a §5 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 - nové znění,
  • §17 včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 - nové znění,
  • §25, §30, §40 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19 - nové znění,
  • §44 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19a - nové znění.
 • Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §36, §88, §95 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8a - nové znění.
 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §104, §147 (změny),
  • Část osmnáctá (§168) se včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §13 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5c - nové znění.
 • Změna v §14, §72, §78 a §79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §12, §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §44 "Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích" včetně nadpisu - nové znění,
  • §45i, §55, §63, §65, §70, §77, §77a, §79, §90 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 43a - nové znění.
 • Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §10a (změny),
  • §10i "Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4d - nové znění,
  • §21 až §23 (změny).
 • Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §9, §11, §15, §17, §17a, §18, §21 (změny).
 • Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 12 - nové znění,
  • §17 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12a - nové znění,
  • §43, §46, §48, §50, §53 (změny).
 • Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §18 (změny),
  • §19 "Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §29, §33, §35 (změny).
 • Změna v §10 odst. 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, kde se věta druhá nahrazuje větou "K plánu otvírky nebo jeho změně vydávají dotčené orgány závazné stanovisko8c)." - s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §10, §15 (změny),
  • vkládá se nový §19a,
  • §27 (změny).

Čl. XXXIII - Přechodné ustanovení
Změny v katastru nemovitostí, jejichž zápis byl navržen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 - nové znění,
  • §10 (změny).

Čl. XXXV - Přechodné ustanovení
Změny v katastru nemovitostí, jejichž zápis byl navržen před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §3 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y) - s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v §14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), kde se slova "návrhu na kolaudaci stavby" nahrazují slovy "žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu". - s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 10b - s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v §6, §7, §9 a §11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v §9, §10, §21 a §25 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v příloze "Sazebník" v části I položce 17 a položce 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
 • Změna v §14 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "stavebního řádu," vkládá slovo "vyvlastnění,". - s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění.
 • Změna v §2, §5, §13 a §18 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.

Čl. XLV - Přechodné ustanovení
Pro převody pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se závazná část schváleného územního plánu obce považuje za vydaný územní plán a závazná část schváleného regulačního plánu za vydaný regulační plán.

 • Změna zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, kde se Článek VI zrušuje - s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, kde se Část šestá (§36) včetně nadpisu zrušuje s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, kde se Část třicátá šestá včetně nadpisu zrušuje s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde se Část sedmdesátá včetně nadpisu zrušuje s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde se Část dvacátá sedmá včetně nadpisu zrušuje s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, kde se Část druhá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12d zrušuje s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, kde se Článek I a Článek II zrušuje s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde se Část první zrušuje s účinností od 1.1.2007.
 • Změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění.

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

 • Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - účinnost změn dnem 1.7.2006.
  Změny v ustanoveních:
 • §111 včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 - nové znění,
 • vkládají se nové §111a až §111c včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23.

Přechodná ustanovení - Čl. LVI

 1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Vyvlastňovací řízení zahájená přede dnem 1. července 2006 se dokončí podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění čl. LV tohoto zákona.

Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2007, s výjimkou části třetí, čl. III bodu 1, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (11.5.2006), a části padesáté první, čl. LV, který nabývá účinnosti dnem 1.7.2006.
 2. Část padesátá první, čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.