281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
ikona P
Číslo předpisu 281/2009 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 3. 9. 2009
Platnost od 3. 9. 2009
Účinnost od 1. 1. 2011
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 133/1985 Sb., 64/1986 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 531/1990 Sb., 565/1990 Sb., 549/1991 Sb., 552/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 114/1992 Sb., 241/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 523/1992 Sb., 586/1992 Sb., 592/1992 Sb., 634/1992 Sb., 6/1993 Sb., 13/1993 Sb., 16/1993 Sb., 35/1993 Sb., 96/1993 Sb., 157/1993 Sb., 273/1993 Sb., 323/1993 Sb., 71/1994 Sb., 85/1994 Sb., 111/1994 Sb., 200/1994 Sb., 40/1995 Sb., 87/1995 Sb., 89/1995 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 219/1995 Sb., 289/1995 Sb., 91/1996 Sb., 97/1996 Sb., 19/1997 Sb., 22/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 61/1997 Sb., 110/1997 Sb., 242/1997 Sb., 15/1998 Sb., 91/1998 Sb., 156/1998 Sb., 167/1998 Sb., 168/1998 Sb., 166/1999 Sb., 168/1999 Sb., 169/1999 Sb., 189/1999 Sb., 222/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 29/2000 Sb., 46/2000 Sb., 101/2000 Sb., 122/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 158/2000 Sb., 159/2000 Sb., 218/2000 Sb., 227/2000 Sb., 241/2000 Sb., 242/2000 Sb., 250/2000 Sb., 253/2000 Sb., 256/2000 Sb., 258/2000 Sb., 307/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 367/2000 Sb., 408/2000 Sb., 458/2000 Sb., 492/2000 Sb., 101/2001 Sb., 102/2001 Sb., 117/2001 Sb., 119/2001 Sb., 120/2001 Sb., 143/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 257/2001 Sb., 271/2001 Sb., 274/2001 Sb., 320/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb., 109/2002 Sb., 119/2002 Sb., 124/2002 Sb., 146/2002 Sb., 214/2002 Sb., 226/2002 Sb., 229/2002 Sb., 285/2002 Sb., 320/2002 Sb., 148/2003 Sb., 149/2003 Sb., 162/2003 Sb., 219/2003 Sb., 276/2003 Sb., 322/2003 Sb., 353/2003 Sb., 354/2003 Sb., 356/2003 Sb., 438/2003 Sb., 440/2003 Sb., 479/2003 Sb., 19/2004 Sb., 38/2004 Sb., 78/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 122/2004 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 235/2004 Sb., 237/2004 Sb., 254/2004 Sb., 256/2004 Sb., 321/2004 Sb., 326/2004 Sb., 420/2004 Sb., 435/2004 Sb., 436/2004 Sb., 480/2004 Sb., 501/2004 Sb., 554/2004 Sb., 594/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 179/2005 Sb., 180/2005 Sb., 206/2005 Sb., 215/2005 Sb., 251/2005 Sb., 341/2005 Sb., 377/2005 Sb., 381/2005 Sb., 412/2005 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 56/2006 Sb., 59/2006 Sb., 62/2006 Sb., 69/2006 Sb., 70/2006 Sb., 79/2006 Sb., 115/2006 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 159/2006 Sb., 183/2006 Sb., 214/2006 Sb., 230/2006 Sb., 245/2006 Sb., 267/2006 Sb., 310/2006 Sb., 311/2006 Sb., 319/2006 Sb., 340/2006 Sb., 261/2007 Sb., 270/2007 Sb., 296/2007 Sb., 378/2007 Sb., 25/2008 Sb., 38/2008 Sb., 104/2008 Sb., 122/2008 Sb., 126/2008 Sb., 167/2008 Sb., 253/2008 Sb., 254/2008 Sb., 296/2008 Sb., 301/2008 Sb., 304/2008 Sb., 305/2008 Sb., 7/2009 Sb., 41/2009 Sb.
Novelizován předpisem 153/2010 Sb., 350/2011 Sb., 456/2011 Sb., 466/2011 Sb., 165/2012 Sb., 201/2012 Sb., 255/2012 Sb., 496/2012 Sb., 164/2013 Sb., 229/2013 Sb., 241/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 224/2015 Sb., 242/2016 Sb., 297/2016 Sb., 323/2016 Sb., 170/2018 Sb., 110/2019 Sb., 541/2020 Sb., 283/2021 Sb., 185/2023 Sb., 30/2024 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna některých (198) zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu.
Důležité upozornění:

Všechny změny provedené zákonem č. 281/2009 Sb. v dalších 198 zákonech nabývají účinnosti až dnem 1.1.2011.
Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §200n "Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce" včetně nadpisu,
  • §274, §337 (změny).
 • Změna v §77 odst. 2 větě první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §32a a §41 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §41 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §11 - nové znění,
  • §12 a §13 se zrušují,
  • §14 (změny),
  • vkládá se nový §14a včetně poznámky pod čarou č. 14a,
  • §16 se zrušuje.

Čl. IX

 1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.
 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6a, §7 (změny),
  • §8 "Placení poplatků" včetně nadpisu - nové znění,
  • §9, §10 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §13 včetně poznámky pod čarou č. 5 - nové znění,
  • §13a se včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zrušuje,
  • §16 (změny).
 • Změna v §19 odst. 5 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Změna v §38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 a §8a zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 a §20 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §8 (změny),
  • v §12, §15 odst. 3 a v §15 odst. 4 se slova "daňová povinnost" nahrazují slovem "daň",
  • §12, §13a, §14 a §15 (změny).

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
Společný zástupce, který měl postavení společného zástupce podle zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nadále považuje za společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo pokud nebude postupováno podle §13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §16a "Místní příslušnost" - nové znění,
  • §17, §18 (změny),
  • §22 se zrušuje.
 • Změna v §3, §6 a §11 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38d, §38e, §38fa, §38h, §38i (změny),
  • vkládá se nový §38t.
 • Změna v §22 a §23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §24b odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Změna v §46f a §49a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §51, §270 (změny),
  • §275 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9c zrušuje,
  • §282 se zrušuje,
  • §285 (změny),
  • vkládá se nový §320a.
 • Změna v §16 a §17 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 35/1993 Sb., kde se článek I (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §16b zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření.
 • Změna v zákoně č. 157/1993 Sb., kde se článek II (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §10a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 323/1993 Sb., kde se článek II (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §8a odst. 6 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 • Změna v zákoně č. 85/1994 Sb., kde se článek III (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
 • Změna v §17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §27d zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.
 • Změna v §26a odst. 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
 • Změna v §65c odst. 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 118/1995 Sb., kde se článek XXIII (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §28 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §56 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Změna v §19c odst. 6 větě první zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.
 • Změna v §8 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §34 odst. 6 větě první zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
 • Změna v §19 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Změna v §39e a §45a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §94 odst. 8 větě první zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
 • Změna v §17b a §20 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu.
 • Změna v §16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v zákoně č. 242/1997 Sb., kde se článek II (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §9a odst. 4 a v §9d odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů.
 • Změna v zákoně č. 91/1998 Sb., kde se článek VII (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §14b odst. 6 větě první zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
 • Změna v §40 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v zákoně č. 168/1998 Sb., kde se článek II (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §53 odst. 7 větě předposlední a v §74 odst. 3 větě první zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Změna v §16b odst. 7 větě poslední zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
 • Změna v §33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů.
 • Změna v §10 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).
 • Změna v §67 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §93b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
 • Změna v §157b odst. 10 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
 • Změna v §34c odst. 6 větě první zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
 • Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37b (změny),
  • Část sedmá (§49) se zrušuje.
 • Změna v §17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
 • Změna v §46 odst. 7 větě první zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §128, §129b, §129c a §147 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §85, §88 a §89 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §112 a §116 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §28 odst. 7 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
 • Změna v §22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.
 • Změna v §19 odst. 3 větě první zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 159/2000 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §44a (změny),
  • Část druhá (§82) se zrušuje.
 • Změna zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §19 (změny),
  • Část třetí (§22) se zrušuje.
 • Změna v §26 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33 odst. 13 větě první zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
 • Změna v §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní.
 • Změna v §13 odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
 • Změna v §93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §125 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 • Změna v §7a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v zákoně č. 367/2000 Sb., kde se část třetí (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §22a odst. 6 větě první zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).
 • Změna v §11, §14 a §95 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 492/2000 Sb., kde se část třetí (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §19 odst. 6 zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků.
 • Změna v §8 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).
 • Změna v §25 odst. 6 větě první zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
 • Změna v §2 písm. d) zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.
 • Změna v zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, kde se část desátá (§141) zrušuje.
 • Změna v §22 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
 • Změna v §20 a §41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17a, §47 a §68 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §88, §93, §94, §96, §97, §99, §100, §101 (změny),
  • §103 "Úrok z prodlení" - nové znění.
 • Změna v §21 odst. 4 větě druhé zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
 • Změna v zákoně č. 271/2001 Sb., kde se část pátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §34 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21 (změny),
  • Část dvanáctá (§40) se zrušuje.
 • Změna v §64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Změna v §46 odst. 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
 • Změna v §38 odst. 7 větě první zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
 • Změna v §19 a §40 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
 • Změna v §77 odst. 6 větě první zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
 • Změna v §31a a §34b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).
 • Změna v §11c odst. 8 větě první zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §7 odst. 7 zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství.
 • Změna v zákoně č. 226/2002 Sb., kde se část třetí (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §17a a §23 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §30 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
 • Změna v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde se část dvanáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství.
 • Změna v §35 a §38 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
 • Změna v §17 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
 • Změna v §38c odst. 6 větě první zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
 • Změna v §27 odst. 9 větě první zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 322/2003 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §41, §43 (změny),
  • §138 se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, kde se část čtvrtá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §39c zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 438/2003 Sb., kde se část sedmá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37 (změny),
  • Část druhá (§46) se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 479/2003 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 19/2004 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §22a a §26a zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
 • Změna v §35 odst. 10 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
 • Změna v §31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 • Změna v §34e odst. 6 větě třetí zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
 • Změna v §6 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
 • Změna v §129 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
 • Změna v §40 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Změna v §95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Změna v zákoně č. 237/2004 Sb., kde se část první (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Část druhá (§8) se zrušuje.
 • Změna v §192 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
 • Změna v §35 a §40 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
 • Změna v §78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §2 a §18 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
 • Změna v §82 a §141 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Změna v zákoně č. 436/2004 Sb., kde se část osmnáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §12 a §13 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 • Změna v zákoně č. 501/2004 Sb., kde se část čtrnáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 554/2004 Sb., kde se část pátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §19 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • §9 se zrušuje,
  • v části I sazebníku správních poplatků položce 1 a položce 3 (změny).
 • Změna v §49, §121 a §133 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 179/2005 Sb., kde se část dvanáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
 • Změna v §6 zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti.
 • Změna v zákoně č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), kde se část třetí (§25) zrušuje.
 • Změna v §37 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 • Změna v §30g odst. 6 větě první zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
 • Změna v §31 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
 • Změna v zákoně č. 381/2005 Sb., kde se část devátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §156 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 • Změna v zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kde se část šestnáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 444/2005 Sb., kde se část devátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 56/2006 Sb., kde se část šestnáctá zrušuje.
 • Změna v §38 odst. 6 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
 • Změna v zákoně č. 62/2006 Sb., kde se část šestá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §20 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
 • Změna v zákoně č. 70/2006 Sb., kde se část osmá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 79/2006 Sb., kde se část šestá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, kde se část dvanáctá (§51) zrušuje.
 • Změna v §121 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Změna v §27 odst. 4 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.
 • Změna v §25 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 • Změna v §183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Změna v zákoně č. 214/2006 Sb., kde se část třetí (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 230/2006 Sb., kde se část pátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §36 a §39 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, kde se část třicátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §18 odst. 8 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
 • Změna v §10 odst. 6 větě první zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
 • Změna v §8 odst. 6 zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory.
 • Změna v §8a a §10 zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky.
 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
  Změny v ustanoveních:
  • Část osmá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) se zrušuje,
  • v části čtyřicáté páté čl. LXXII §28 odst. 6, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII §27 odst. 6 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV §28 odst. 6 se věta první zrušuje,
  • 3. V části čtyřicáté páté čl. LXXII §29, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII §28 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV §29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
 • Změna v zákoně č. 270/2007 Sb., kde se část první (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 296/2007 Sb., kde se část dvacátá první (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §109 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
 • Změna v §6 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
 • Změna v §12 odst. 6 zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související.
 • Změna v §63 odst. 5 větě první zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí).
 • Změna v zákoně č. 122/2008 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 126/2008 Sb., kde se část pátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §20 odst. 5 větě první zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě.
 • Změna v §52 odst. 8 větě první zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Změna v zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kde se část čtvrtá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §26 odst. 6 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
 • Změna v zákoně č. 301/2008 Sb., kde se část sedmá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 304/2008 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 305/2008 Sb., kde se část šestá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 7/2009 Sb., kde se část čtvrtá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 41/2009 Sb., kde se část devátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2011.