301/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ikona P
Číslo předpisu 301/2008 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 1. 7. 2009
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 337/1992 Sb., 358/1992 Sb., 120/2001 Sb., 150/2002 Sb., 634/2004 Sb., 21/2006 Sb., 182/2006 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Změny:

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze "Sazebník" v části I položce 4 (změny),
  • v příloze "Sazebník" v části XII položce 151 (změny).
 • Změna v §62 odst. 1 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
 • Změna v §7, §56 a §74 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §42 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
 • Změna v §77 až §79 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19, §23 a §72 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14 (změny),
  • §17a "Elektronické doručování" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §17b "Neúčinnost doručení" včetně nadpisu,
  • §21 (změny).
 • Změna zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4 až §6, §8 (změny),
  • vkládá se nový §14a,
  • §16, §19 (změny),
  • vkládá se nový §19a.

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky zašle do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona ve dvou vyhotoveních Ministerstvu vnitra vzory otisků úředních razítek a podpisové vzory svých zaměstnanců provádějících vidimaci a legalizaci. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zašle Ministerstvo vnitra Ministerstvu zahraničních věcí.

Účinnost změn 1.7.2009.