300/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 300/2011 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2011
Rozeslán dne 14. 10. 2011
Platnost od 14. 10. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 30, pokud jde o §50 odst. 4, a část třetí nabývají účinnosti dne 14.10.2011.
Novelizuje předpis 202/1990 Sb., 565/1990 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 112/2013 Sb., 186/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • §4 - nové znění,
  • §4b (změny),
  • vkládá se nový §4d "Použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4c,
  • vkládá se nový §5 "Uveřejňování informací" včetně nadpisu,
  • §16 včetně nadpisu se zrušuje,
  • §17, §21 (změny),
  • §22 - nové znění,
  • §24 se zrušuje,
  • §26 - nové znění,
  • §28, §29, §32, §40, §45, §46, §48, §49 (změny),
  • bod 30. - změny s účinností od 14.10.2011, pokud jde o §50 odst. 4
   • v §50 odstavce 3 a 4 - nové znění,
  • §50 (další změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o povolení loterie a jiné podobné hry zahájená přede dnem 1. ledna 2012 se dokončí podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před tímto dnem. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydaná před 1. lednem 2012 zanikají, s výjimkou loterií podle §2 písm. c), ve lhůtě stanovené v povolení, pokud dále není stanoveno jinak. Ministerstvo financí změní do 6 měsíců od 1. ledna 2012 povolení vydaná podle zákona ve znění účinném před 1. lednem 2012 tak, aby odpovídala tomuto zákonu s tím, že doba jejich platnosti bude stanovena podle bodu 4.
 2. Provozovatelé, kteří provozují loterie a jiné podobné hry na základě povolení vydaného podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012 popřípadě změněného podle odstavce 1, předloží povolujícímu orgánu do 1. ledna 2013 smlouvu o užití části výtěžku podle §4d odst. 2 tohoto zákona a nejpozději k tomuto datu doloží také způsob splacení a výši základního kapitálu podle §4 odst. 9 písm. b), odst. 10 až 12 tohoto zákona.
 3. Povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her vydaná podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012 mohou být zrušena z důvodu protiprávního jednání spáchaného před 1. lednem 2012 jen za podmínek stanovených zákonem ve znění účinném před 1. lednem 2012.
 4. Na povolení, která byla vydána podle §2 písm. i), j) a podle §50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí pro ustanovení §50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31. prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením §50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změna:
  • v sazebníku správních poplatků položka 21 písmeno b) - nové znění.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.

ČÁST TŘETÍ - změny s účinností od 14.10.2011

 • Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §10a - nové znění.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Místní poplatky za provozované výherní hrací přístroje nebo jiná technická zařízení, které byly povoleny podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se vyměří podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2012 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 30, pokud jde o §50 odst. 4, a části třetí, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (14.10.2011).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.