350/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 350/2012 Sb.
Částka 130
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2012
Rozeslán dne 22. 10. 2012
Platnost od 22. 10. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 44/1988 Sb., 114/1992 Sb., 338/1992 Sb., 360/1992 Sb., 200/1994 Sb., 18/1997 Sb., 151/1997 Sb., 131/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 254/2001 Sb., 634/2004 Sb., 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3, §4, §7 (změny),
  • §9 se zrušuje,
  • §12, §13 (změny),
  • vkládá se nový §13a "Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17,
  • §14, §16 až §21, §23, §24, §28 až §30, §33 až §36 (změny),
  • §37 "Návrh zásad územního rozvoje" a §38 včetně nadpisu - nové znění,
  • §39, §40, §42, §43 až §45, §47 (změny),
  • §48 a §49 se včetně nadpisu zrušují,
  • §50 "Návrh územního plánu" a §51 včetně nadpisu - nové znění,
  • §52, §53, §55, §56, §59 až §66 (změny),
  • §67 "Řízení o regulačním plánu" a §68 "Posouzení regulačního plánu pořizovatelem" včetně nadpisů - nové znění,
  • §69 (změny),
  • §71 "Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §72 až §75 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 až 31 zrušují,
  • §76, §77 (změny),
  • §78 - nové znění,
  • vkládá se nový §78a "Veřejnoprávní smlouva" včetně nadpisu,
  • §79, §80 (změny),
  • §81 "Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území" včetně nadpisu - nové znění,
  • §82, §85 (změny),
  • §86 "Žádost o vydání územního rozhodnutí" a §87 "Zahájení územního řízení" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 60 - nové znění,
  • §88, §89 (změny),
  • §91 "Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §92 až §94 (změny),
  • vkládá se nový §94a "Společné územní a stavební řízení" včetně nadpisu,
  • §95 "Zjednodušené územní řízení" a §96 "Územní souhlas" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §96a "Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru" včetně nadpisu,
  • §97, §99 (změny),
  • v části třetí hlavě III díl 7 "Úprava vztahů v území" (§101 až §102) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 37, 38, 61 až 63 - nové znění,
  • §103 "Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení" až §108 "Stavební řízení" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 40 a 64 - nové znění,
  • nad §109 se nadpis zrušuje,
  • §109 až §112, §114, §115 (změny),
  • §116 "Veřejnoprávní smlouva" včetně nadpisu - nové znění,
  • §117 "Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora" včetně nadpisu - nové znění,
  • §118 "Změna stavby před jejím dokončením" včetně nadpisu - nové znění,
  • §119 až §121 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 66 - nové znění,
  • §122 až §126 (změny),
  • §127 až §129 "Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení" včetně nadpisů - nové znění,
  • §133, §134, §139, §149, §152 (změny),
  • §155 - nové znění,
  • §157 až §159, §161, §165, §166, §169, §170, §172 (změny),
  • §178 až §181 - nové znění,
  • §182, §188, §188a, §192 (změny),
  • §193 - nové znění,
  • §194 (změny),
  • §195 včetně poznámky pod čarou č. 67 - nové znění,
  • v příloze (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 19.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §31 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3d - nové znění.
 • Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §23 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění,
  • §27 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §28 (změny).
 • Změna v §5, §44, §45i a §66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
V případech, kdy bylo podle předchozích právních předpisů potřeba závazné stanovisko a řízení nebyla ke dni účinnosti tohoto zákona dokončena, se závazné stanovisko nevydá a řízení se dokončí podle tohoto zákona. Tuto skutečnost správní orgán zaznamená ve spisu a oznámí ji žadateli.

 • Změna v §6, §7, §9 a §11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle §9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle ustanovení §9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže v těchto případech poplatník uplatnil nárok na osvobození, není již oprávněn uplatnit nárok na osvobození od daně ze staveb podle §9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §17, §18 a §19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4, §9 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 22 až č. 25 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje,
  • §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění.
 • Změna v §18 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 a §67 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10i "Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4d - nové znění,
  • §21, §22 (změny).
 • Změna v §5, §15, §15a, §30, §38, §104, §107 a §115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části I položka 17 včetně poznámek pod čarou č. 14, 15 a 16 - nové znění,
  • v části I položka 18 - nové znění,
  • v části I položka 19 včetně poznámky pod čarou č. 17 - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2013.