102/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 102/2013 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 3. 2013
Rozeslán dne 25. 4. 2013
Platnost od 25. 4. 2013
Účinnost od 1. 5. 2013
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 111/1994 Sb., 266/1994 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 13 (změny),
  • §2, §3, §9 (změny),
  • vkládá se nový §9b "Zvláštní povinnosti podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly" včetně nadpisu,
  • §11, §13, §17, §18a (změny),
  • §21 "Podmínky provozování taxislužby" až §21b "Zmocnění obce" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6a - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 6b až č. 6d se zrušují,
  • vkládají se nové §21c "Oprávnění řidiče taxislužby" až §21e "Příležitostná osobní silniční doprava" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 28,
  • §34 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 29 - nové znění,
  • §34b, §34c, §34d (změny),
  • vkládají se nové §34e "Přestupky" a §34f včetně nadpisu,
  • §35 (rozsáhlé změny),
  • §35d, §37 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje,
  • §38a (změny),
  • §39 se včetně nadpisu zrušuje,
  • vkládá se nový §39d,
  • §41 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Práci řidiče taxislužby je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněna vykonávat rovněž fyzická osoba, na jejíž jméno byl vydán průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to pouze pro poskytovatele taxislužby, jemuž byl průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby na její jméno vydán, a po dobu, na kterou byl tento průkaz vydán, nejdéle však
  1. po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby vydané do 31. srpna 2010, nebo
  2. po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o průkazy o způsobilosti řidiče taxislužby vydané od 1. září 2010.
 2. Na posouzení spolehlivosti, práva a povinnosti spojená s průkazem o způsobilosti řidiče taxislužby a výkon státní správy spojený s průkazem o způsobilosti řidiče taxislužby při práci řidiče taxislužby podle bodu 1 se použije zákon č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nesplňuje podmínky pro zápis do evidence vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyřadí dopravní úřad do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z evidence. Vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro více dopravců, vyřadí dopravní úřad z evidence vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u toho dopravce, který není zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 4. Dopravce, pro nějž je vozidlo taxislužby zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, je povinen nejpozději do 31. prosince 2013 písemně oznámit dopravnímu úřadu typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, kterým je vozidlo taxislužby vybaveno, nebo písemně oznámit, že vozidlo taxislužby taxametrem vybaveno nebude, bude-li jím provozována taxislužba výhradně podle §21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud dopravce tuto povinnost nesplní, dopravní úřad vyřadí vozidlo taxislužby z evidence vozidel taxislužby.
 5. Řízení o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, se zastaví.
 6. Řízení o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, se dokončí podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změny v §23 a §86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §37 odst. 6 větě druhé zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, kde se slova "1 000 Kč" nahrazují slovy "1 500 Kč".
 • Změna v bodě 13 položky 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Účinnost změn 1.5.2013.