239/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 239/2013 Sb.
Částka 93
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 7. 2013
Rozeslán dne 6. 8. 2013
Platnost od 6. 8. 2013
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o §5 odst. 7, nabývá účinnosti dne 1.1.2014, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o §7b až 7d, ustanovení čl. I bodu 59, pokud jde o §48a odst. 1 slova "údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly,", a ustanovení čl. I bodu 129 nabývají účinnosti dne 1.1.2016.
Novelizuje předpis 168/1999 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 260/2014 Sb., 354/2014 Sb., 173/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2, §3 (změny),
  • bod 12. - změny s účinností od 1.1.2014, pokud jde o §5 odst. 7
   • §4 "Registr silničních vozidel" až §7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1a, 2, 5, 17, 18, 19, 20 a 21 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 4 a 4a se zrušují,
  • §7a (změny),
  • vkládají se nové §7b "Registrační značka na přání" až §7h včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22,
  • §8 "Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla" až §14 "Vývoz" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 23 a 24 - nové znění,
  • §14a (změny),
  • v části třetí hlava I "ÚVODNÍ USTANOVENÍ" (§15) včetně nadpisu - nové znění,
  • v části třetí se za hlavu I vkládá nová hlava II "SCHVALOVÁNÍ TYPU" (§16 až §28d) včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7,
  • Dosavadní hlavy II a III se označují jako hlavy III a IV,
  • §29, §31 (změny),
  • vkládají se nové §33a a §33b,
  • v části třetí hlava IV "TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA" (§34 a §35) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8a a 25 - nové znění,
  • v části třetí se za hlavu IV vkládá nová hlava V "VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVĚ VYROBENÁ A JEDNOTLIVĚ DOVEZENÁ SILNIČNÍ VOZIDLA" (§35a) včetně nadpisu,
  • §38 (změny),
  • vkládají se nové §38a "Zkušební provoz" až §38c včetně nadpisů,
  • §40, §44, §45 (změny),
  • §46 se zrušuje,
  • §47, §48 (změny),
  • vkládá se nový §48a "Informační systém stanic technické kontroly" včetně nadpisu,
  • §52 (změny),
  • vkládá se nový §52a,
  • vkládá se nový §52b,
  • §53 až §55 (změny),
  • §56 "Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9c - nové znění,
  • §57 (změny),
  • §58 "Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §58a,
  • §59 (změny),
  • vkládají se nové §59a a §59b "Stanice technické kontroly provádějící technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí" včetně nadpisu,
  • §60 (změny),
  • §61 - nové znění,
  • vkládá se nový §61a "Povinnosti kontrolního technika" včetně nadpisu,
  • §62 - nové znění,
  • §63 až §67 (změny),
  • vkládá se nový §67a "Povinnosti mechanika" včetně nadpisu,
  • §68, §69 (změny),
  • §70 - nové znění,
  • §71 - nové znění,
  • v části čtvrté se vkládá nová hlava V "REGISTR STANIC TECHNICKÉ KONTROLY A STANIC MĚŘENÍ EMISÍ" (§72a) včetně nadpisu,
  • §73, §75, §78 až §79a, §80 až §82 (změny),
  • §83 "Přestupky" a §83a "Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisů - nové znění,
  • §84 (změny),
  • §85 se zrušuje,
  • §88, §91 (změny),
  • Příloha se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 17. novely.

 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v §2 písm. b), §3 odst. 1, §8 odst. 3 písm. e), §12 odst. 3 a §15 odst. 2 se slovo "evidenci" nahrazuje slovem "registraci",
  • §2 (další změny),
  • §3, §3b, §12, §14, §15, §15a, §16 (změny),
  • §16a "Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících" včetně nadpisu - nové znění,
  • §16b, §18, §24c (změny).
 • Změna v §2 a §43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v položce 26 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o §5 odst. 7, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.