281/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 281/2013 Sb.
Částka 107
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 8. 2013
Rozeslán dne 12. 9. 2013
Platnost od 12. 9. 2013
Účinnost od 30. 9. 2013
Novelizuje předpis 119/2002 Sb., 634/2004 Sb., 228/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4 až §7 (změny),
  • vkládá se nový §7a "Pozastavení čerpání povolení" včetně nadpisu,
  • §8 (změny),
  • vkládají se nové §8a "Povolení k vývozu" až §8e "Odejmutí povolení k vývozu" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15,
  • §9 se zrušuje,
  • §10, §11 (změny),
  • vkládají se nové §11a "Zajištění stanovených výrobků a zajištění určených výrobků" až §11c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16,
  • §12 (změny),
  • §13 "Uchovávání informací" včetně nadpisu - nové znění,
  • §14 "Správní delikty" a §15 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §15a "Propadnutí stanovených výrobků nebo určených výrobků" až §15c včetně nadpisů,
  • §16, §18 (změny).
Čl. II - Přechodná ustanovení
 1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s tím související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Právní účinky povolení vydaných podle zákona č. 228/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčeny.
 • Změna v příloze Sazebník k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - nové znění položky 103 včetně poznámek pod čarou č. 62 a 76.
 • Změna v §44 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. V - Přechodné ustanovení
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s tím související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 30.9.2013.