Úvod

Aequum est, ut, quis participavit lucrum, participet et damnum
je spravedlivé, aby ten, kdo se podílel na zisku, nesl podíl i na škodě (náhradě)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zák. č. 199/2017 Sb., s účinností od 1.7.2018
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění zák. č. 199/2017 Sb., s účinností od 1.7.2018
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zák. č. 206/2017 Sb., s účinností od 29.7.2017
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 1.7.2017
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, s účinností od 1.7.2017
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zák, č. 183/2017 Sb., s účinností od 1.7.2017
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák, č. 183/2017 Sb., s účinností od 1.7.2017
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nař. vl. 178/2017 Sb., s účinností od 1.8.2017
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhl. č. 173/2017 Sb., s účinností od 1.7.2017
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti - Nový prováděcí předpis k zákonu č. 250/2016 Sb., s účinností od 1.7.2017
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zák. č. 225/2017 Sb., s účinností od 1.1.2018

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
02.10.2017daň z příjmůOdvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017.
02.10.2017daň z přidané hodnotyPoslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle §82 a §82a zákona o DPH.
09.10.2017zdravotní pojištěníZáloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za září 2017. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
09.10.2017zdravotní pojištěníPojistné osob bez zdanitelných příjmů za září 2017. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
10.10.2017spotřební daňSplatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu).