Úvod

Banner

Matura, dum libido manet
pospěš si s prací, dokud máš chuť (Terentius)

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
15.07.2020daň silničníodvod zálohy na silniční daň podle stavu ve druhém čtvrtletí roku 2020
20.07.2020daň z příjmůodvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc červen 2020, platba záloh za červen 2020 pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy
20.07.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
20.07.2020Sociální pojištěníodvod zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc červen 2020, odvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc červen 2020
20.07.2020zdravotní pojištěníodvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc červen 2020