Úvod

Banner

Absentem accipere debemus eum, qui non est eo loci, in quo petitur
za nepřítomného máme považovat toho, kdo není na tom místě, na němž má být

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
25.02.2020daň z přidané hodnotypodání daňového přiznání a zaplacení daně za měsíc leden 2020 pro měsíční plátce, podání souhrnného hlášení za měsíc leden 2020, podání kontrolního hlášení za měsíc leden 2020
25.02.2020spotřební daňpodání daňového přiznání za měsíc leden 2020, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok), splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.2020energetické daněpodání daňového přiznání za měsíc leden 2020, splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
02.03.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc leden 2020, odvod zajištění daně za měsíc leden 2020, podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období 2019
09.03.2020zdravotní pojištěníodvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc únor 2020