Úvod

In verbis non verba, sed res et ratio quaerenda est
ve slovech se nemají hledat (vidět) slova, ale věci a smysl

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

 

Zařadili jsme nově – podle vašich požadavků:

 

Pracovně lékařské prohlídky
 

Platná právní úprava ukládá zaměstnavatelům a zaměstnancům řadu povinností zabezpečujících ochranu zdraví zaměstnancům.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.
 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
31.07.2017daň z příjmůOdvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017.
31.07.2017odpovědnost za škoduÚhrada zákonného pojistného odpovědnosti zaměstnavatele za škodu za III. čtvrtletí kalendářního roku. (§12 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb.).
31.07.2017zdravotní pojištěníPodání přehledu o příjmech a výdajích osobou samostatně výdělečně činnou za rok 2016, které daňové přiznání zpracovával na základě plné moci daňový poradce. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle §3a, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.
31.07.2017sociální zabezpečeníPodání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 příslušné okresní správě sociálního zabezpečení osobou samostatně výdělečně činnou, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jejíž daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.
31.07.2017sociální zabezpečeníDoplatek pojistného za rok 2016 osob samostatně výdělečně činných, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jejichž daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce.