Úvod

Banner

Nihil iniquius venali
nic není nespravedlivější než úplatná spravedlnost

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
31.03.2020daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019, odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc únor 2020, odvod zajištění daně za měsíc únor 2020
01.04.2020daň z příjmůpodání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a zaplacení daně za rok 2019 u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok
08.04.2020zdravotní pojištěníodvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc březen 2020, podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2019 pro poplatníky, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání
09.04.2020spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2020daň silničníodvod zálohy na silniční daň podle stavu v prvním čtvrtletí roku 2020