Úvod

Banner

(§185) Jestliže někdo si vzal jako syna nemluvně od jeho zrození a vychoval jej, tento osvojenec nemůže být vymáhán zpět.

— Chammurapiho zákony (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
20.01.2021daň z příjmůodvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc prosinec 2020
20.01.2021daň z příjmůplatba záloh pro poplatníky, kteří mají povinnost platit zálohy
20.01.2021daň z přidané hodnotydaňové přiznání a platnost daně k MOSS
20.01.2021sociální pojištěníodvod sociálního pojištění za zaměstnance za měsíc prosinec 2020
20.01.2021zdravotní pojištěníodvod zdravotního pojištění za zaměstnance za měsíc prosinec 2020