Úvod

Banner

Ubi factum requiritur, verba non sufficiunt
kde se vyžaduje čin, nestačí slova

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
30.09.2021daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z EU dle §82 zákona o DPH
30.09.2021daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc srpen 2021
30.09.2021daň z příjmůodvod zajištění daně za měsíc srpen 2021
30.09.2021sociální a nemocenské pojištěníOSVČ - poslední den pro platbu sociálního a nemocenského pojištění na období září 2021
08.10.2021zdravotní pojištění odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc září 2021