172/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/63 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 172/2012 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 2012
Rozeslán dne 30. 5. 2012
Platnost od 30. 5. 2012
Účinnost od 1. 8. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé a čtvrté nabývají účinnosti dne 1.7.2012.
Novelizuje předpis 97/1963 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první se za označení části první vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA I
   ÚVODNÍ USTANOVENÍ",
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §2 (změny),
  • §3 "Zvláštní náležitost postupu při vydání dluhopisů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §4 (změny),
  • §5 "Rubopis listinného dluhopisu" až §7 "Objem emise" včetně nadpisů - nové znění,
  • poznámky pod čarou č. 1 a 1a se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují,
  • v části první se za §7 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA II
   EMISNÍ PODMÍNKY",
  • nadpis nad označením §8 se zrušuje,
  • §8 "Základní ustanovení" až §11 "Dluhopisový program" včetně nadpisů - nové znění,
  • §12 až §14 se včetně nadpisů zrušují,
  • v části první se nad §15 vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA III
   VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM",
  • §15 (změny),
  • vkládá se nový §15a "Vlastní dluhopisy" včetně nadpisu,
  • v části první se za §15a vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA IV
   VÝNOS DLUHOPISU, VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISU A SPLÁCENÍ DLUHOPISU",
  • nadpis nad označením §16 se zrušuje,
  • pod označení §16 se vkládá nadpis "Výnos dluhopisu",
  • §16 (změny),
  • §17 "Den rozhodný pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §18 (rozsáhlé změny),
  • nadpis §19 zní:
   "Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu",
  • §19, §33 (změny),
  • v části první se za §20 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA V
   SCHŮZE VLASTNÍKŮ",
  • §20 se včetně nadpisu zrušuje,
  • nadpis nad označením §21 se zrušuje,
  • pod označení §21 se vkládá nadpis "Základní ustanovení",
  • §21 (rozsáhlé změny),
  • poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje,
  • vkládá se nový §21a "Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků" včetně nadpisu,
  • §22 (rozsáhlé změny),
  • pod označení §23 se vkládá nadpis, který zní:
   "Průběh schůze vlastníků",
  • §23 (rozsáhlé změny),
  • §24 (změny),
  • vkládá se nový §24a "Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku" včetně nadpisu,
  • v části druhé se za označení části druhé vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA I
   STÁTNÍ DLUHOPISY A DLUHOPISY VYDÁVANÉ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU",
  • nadpis nad označením §25 se zrušuje,
  • §25 (další změny),
  • §26 (změny),
  • v části druhé se za §26 vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA II
   KOMUNÁLNÍ DLUHOPISY",
  • §27 - nové znění,
  • v části druhé se za §27 vkládá označení nové hlavy III, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA III
   HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY",
  • nadpis nad označením §28 se zrušuje,
  • §28 (změny),
  • §30 (změny),
  • poznámky pod čarou č. 5 a č. 6 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují,
  • §31 (změny),
  • v části druhé se za §32 vkládá označení nové hlavy IV, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA IV
   VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY",
  • nadpis pod označením §33 se zrušuje,
  • poznámka pod čarou č. 7 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje,
  • §33 (změny),
  • v části druhé se za §33 vkládá označení nové hlavy V, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA V
   PODŘÍZENÉ DLUHOPISY",
  • nadpis pod označením §34 se zrušuje,
  • §34 (změny),
  • v části druhé se za §34 vkládá označení nové hlavy VI, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA VI
   SBĚRNÝ DLUHOPIS",
  • nadpis nad označením §35 se zrušuje,
  • §35, §36 (změny),
  • Část třetí "STÁTNÍ DOZOR V SOUVISLOSTI S VYDÁVÁNÍM KOMUNÁLNÍCH DLUHOPISŮ" (§37 až §39) včetně nadpisu - nové znění,
  • poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje,
  • pod označení §42 se vkládá nadpis "Promlčení",
  • §43 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §44 včetně nadpisu - nové znění,
  • §45 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 8. novely.

 • ČÁST DRUHÁ - změny s účinností od 1.7.2012
  Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35b, §36a (změny),
  • §83a se zrušuje,
  • vkládá se nový §87a,
  • §92, §93, §104, §145 (změny),
  • vkládá se nový §195a,
  • §202a (změny).
 • Změna v bodě 9 položky 66 části IV přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • ČÁST ČTVRTÁ - změny s účinností od 1.7.2012
  Změna v §11b zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Účinnost změn prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.8.2012), s výjimkou části druhé a čtvrté, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.