138/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
ikona P
Číslo předpisu 138/2006 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 19. 4. 2006
Platnost od 19. 4. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 218/2000 Sb., 248/2000 Sb., 250/2000 Sb., 320/2001 Sb., 420/2004 Sb., 436/2004 Sb., 437/2004 Sb., 634/2004 Sb., 60/2005 Sb., 124/2005 Sb., 179/2005 Sb., 253/2005 Sb., 377/2005 Sb., 413/2005 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Změny:

 • Změna v Sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • položka 64 včetně poznámky pod čarou č. 41 - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, kde se část padesátá čtvrtá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 60/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, kde se část dvacátá sedmá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, kde se část čtrnáctá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), kde se část dvacátá osmá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kde se část 61 zrušuje.
 • Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
  Změny v ustanoveních:
  • §15 včetně poznámky pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §16 "Regionální rada regionu soudržnosti" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6a a 6b - nové znění,
  • vkládají se nové §16a až §16g, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6c až 6f,
  • §17 "Úřad" včetně nadpisu - nové znění.

Čl. XI - Přechodné ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Regionální rady regionů soudržnosti práva a závazky plynoucí z činnosti Regionální rady zřízené pro jednotlivé regiony soudržnosti podle dosavadní právní úpravy.

 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §14, §37
  • vkládá se nový §75b včetně poznámky pod čarou č. 34.
 • Změna v §1, §10 a §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), kde se za slova "státních fondů" vkládají slova ", Regionálních rad regionů soudržnosti" a zrušují se slova "dokladů o".
 • Změna v §1 a §11 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Účinnost změn 1.7.2006.