273/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 273/2013 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 8. 2013
Rozeslán dne 10. 9. 2013
Platnost od 10. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 167/1998 Sb., 634/2004 Sb., 273/2008 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • v §2 písm. a), §3 odst. 2, §5 odst. 1, 2, 4 a 8, §10 odst. 4, §11 odst. 1 a 2, §20 odst. 2 písm. b) až d), §21 odst. 2 písm. b), c) a e), §27 odst. 1, §27a odst. 1 a 2 a v §43a odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "nařízení vlády o seznamu návykových látek",
  • §2 (další změny),
  • v části první nadpis hlavy II (nad §3) zní: "ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY",
  • §3 (změny),
  • §3a se včetně nadpisu zrušuje,
  • §5 (změny),
  • v §5 odst. 2 písm. a) a v §32 odst. 2 se slova "ústavní sociální péče" nahrazují slovy "poskytující pobytové sociální služby",
  • v §5 odst. 2 písm. c) a v §10 odst. 4 se slova "sociální péče" nahrazují slovy "poskytujících sociální služby",
  • §5 (další rozsáhlé změny),
  • §8 (změny),
  • v §8 odst. 7 a 11, §9 odst. 1, §10 odst. 1 až 3, §14 odst. 1 a v §15 písm. c) se slova ", přípravky a prekursory" nahrazují slovy "a přípravky",
  • §8 (další změny),
  • vkládá se nový §8a "Bezúhonnost" včetně nadpisu,
  • §9, §11 (změny),
  • §12 "Obchod" včetně nadpisu - nové znění,
  • §13 až §15 (změny),
  • §16 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e a 7c zrušuje,
  • v části první nadpis hlavy III (nad §17) zní: "ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY",
  • §17, §19 (změny),
  • v §20 odst. 2 písm. a) a v §21 odst. 2 písm. a) se slova "k tomuto zákonu" nahrazují slovy "nařízení vlády o seznamu návykových látek",
  • §20 (změny),
  • §20a a §20b se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 8b zrušují,
  • §21 (změny),
  • v §21 odst. 4 a v §43a odst. 3 písm. e) se slova ", přípravků, prekursorů nebo pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)" nahrazují slovy "a přípravků",
  • §22 (změny),
  • v části první nadpis hlavy V (nad §24) zní: "KONOPÍ, KOKA, MÁK SETÝ A MAKOVINA",
  • nadpis §24 zní: "Konopí, koka a mák setý",
  • §24, §26 až §27a (změny),
  • §28 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §29 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10g - nové znění,
  • §31 až §34 (změny),
  • §36 "Správní delikty" včetně nadpisu - nové znění,
  • §37 (změny),
  • §38 "Propadnutí věci" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §38a "Zabrání věci" včetně nadpisu,
  • §39, §40 (změny),
  • v §41, §43a odst. 1 a 2 a v §43a odst. 3 písm. a) se slova ", přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" nahrazují slovy "a přípravků",
  • §41a se zrušuje,
  • §42 až §43a (změny),
  • §44 "Společné ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §44b (změny),
  • vkládá se nový §44c "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu,
  • Přílohy č. 1 až č. 8 se zrušují.
Čl. II - Přechodné ustanovení
Posledním kalendářním rokem, ve kterém lze pěstovat a sklízet odrůdy máku setého (Papaver somniferum L.), které mohou v sušině z tobolek obsahovat více než 0,8 % morfinu, je kalendářní rok následující po roce, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, s výjimkou pěstování a sklizně odrůd máku setého (Papaver somniferum L.) pro výzkumné a pokusné účely, pro šlechtění nových odrůd rostlin a pro zachovávání genetické rozmanitosti rostlin vědeckými a výzkumnými pracovišti.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části VI položka 100 včetně poznámky pod čarou č. 59 - nové znění,
  • v části VI se vkládá nová položka 100A včetně poznámky pod čarou č. 77.
 • Změna v §34 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Čl. V - Přechodné ustanovení
Omamné látky, psychotropní látky nebo prekursory drog, které byly do dne nabytí účinnosti tohoto zákona uloženy v režimových skladech Policie České republiky a kterých již není k dalšímu řízení třeba, Policie České republiky zničí.

Účinnost změn 1.1.2014.