179/2006 Sb. - Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
ikona P
Číslo předpisu 179/2006 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 3. 2006
Rozeslán dne 5. 5. 2006
Platnost od 5. 5. 2006
Účinnost od 5. 5. 2006
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.8.2007, s výjimkou ustanovení části první hlavy I a II, §22 písm. a), §23 a 24, §25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé nabývají účinnosti dne 5.5.2006.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 455/1991 Sb., 586/1992 Sb., 306/1999 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 110/2007 Sb., 362/2007 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 53/2012 Sb., 267/2014 Sb., 183/2017 Sb., 471/2022 Sb.
Prováděn předpisem 208/2007 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje
  1. systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
  2. kvalifikace,
  3. kvalifikační standardy dílčí kvalifikace,
  4. hodnotící standardy dílčí kvalifikace,
  5. Národní soustavu kvalifikací,
  6. pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,
  7. práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
  8. působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 2. Ustanovení zvláštních právních předpisů upravující vzdělávání, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky nejsou tímto zákonem dotčena.

Účinnost zákona dnem 1.8.2007 s výjimkami:

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§1 až §2) - účinnost dnem vyhlášení (5.5.2006)
HLAVA II - KVALIFIKACE, NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ, KVALIFIKAČNÍ A HODNOTÍCÍ STANDARD (§3 až §8) - účinnost dnem vyhlášení (5.5.2006)
§22 "Autorizující orgány" [písm. a) tohoto ustanovení - účinnost dnem vyhlášení (5.5.2006)]
§23 "Ministerstvo" - účinnost dnem vyhlášení (5.5.2006)
§24 "Rada" - účinnost dnem vyhlášení (5.5.2006)
§25 [odst. 1 tohoto ustanovení - účinnost dnem vyhlášení (5.5.2006)]

Změny dalších zákonů:

ČÁST DRUHÁ

 • Změna v §7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu1a)" - účinnost změn dnem vyhlášení (5.5.2006)
 • Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - účinnost změn dnem 1.8.2007 s výjimkami
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis části deváté (§113) zní:
   "DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH",
  • body 2. až 15. - účinnost změn dnem vyhlášení (5.5.2006)
   • bod 2. - v §8 se odstavec 8 zrušuje,
   • bod 3. - vkládá nový §8a "Název právnické osoby a organizační složky státu" včetně nadpisu,
   • bod 4. - v §14 odst. 2 (změny),
   • bod 5. - v §16 odst. 8 a 9 (změny),
   • bod 6. - v §16 se doplňuje odstavec 10,
   • bod 7. - v §26 (změny),
   • bod 8. - v §28 odst. 1 písm. c) - změny,
   • bod 9. - v §28 odst. 7 (změny),
   • bod 10. - v §60 odst. 8 (změny),
   • bod 11. - v §61 odst. 4 (změny),
   • bod 12. - v §79 odstavec 6 - nové znění,
   • bod 13. - v §80 odst. 10 (změny),
   • bod 14. - v §81 odst. 6 (změny),
   • bod 15. - v §94 odst. 1 (změny),
  • vkládají se nové §113a "Uznávání dalšího vzdělání pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání" až §113c "Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26a a 26b,
  • §163 (změny),
  • body 19. až 23. - účinnost dnem vyhlášení (5.5.2006)
   • bod 19. - v §174 odstavec 9 - nové znění,
   • bod 20. - v §183 se doplňuje odstavec 7,
   • bod 21. - v §185 odst. 1(změny),
   • bod 22. - v §185 odst. 2 (změny),
   • bod 23. - v §185 se doplňuje odstavec 24,

ČÁST ČTVRTÁ

 • Změna zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících) - účinnost změn dnem vyhlášení (5.5.2006)
  Změny v ustanoveních:
  • §32 - nové znění,
  • vkládá se nový §32a.
 • Změna v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag) včetně poznámky pod čarou č. 23p - účinnost změn dnem 1.8.2007
 • Změna v části I položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňují písmena j) a k) včetně poznámky pod čarou č. 26a - účinnost změn dnem 1.8.2007
 • Změna v §15, §24, §38k a §38l zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - účinnost změn dnem 1.8.2007

ČÁST OSMÁ

 • Změna v §1 odstavec 3 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením - účinnost změn dnem vyhlášení (5.5.2006)

Účinnost zákona a změn dalších předpisů dnem 1.8.2007, s výjimkou ustanovení části první hlavy I a II, §22 písm. a), §23 a §24, §25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (5.5.2006).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.