254/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
ikona P
Číslo předpisu 254/2008 Sb.
Částka 80
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 6. 2008
Rozeslán dne 8. 7. 2008
Platnost od 8. 7. 2008
Účinnost od 1. 9. 2008
Novelizuje předpis 202/1990 Sb., 455/1991 Sb., 21/1992 Sb., 337/1992 Sb., 358/1992 Sb., 523/1992 Sb., 6/1993 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 219/1995 Sb., 85/1996 Sb., 15/1998 Sb., 106/1999 Sb., 363/1999 Sb., 159/2000 Sb., 254/2000 Sb., 120/2001 Sb., 239/2001 Sb., 124/2002 Sb., 440/2003 Sb., 257/2004 Sb., 284/2004 Sb., 634/2004 Sb., 344/2005 Sb., 444/2005 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb.
Novelizován předpisem 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 285/2009 Sb., 186/2016 Sb., 323/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Změny:

 • Změna v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, kde se část jedenáctá (§42) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §25a, §37, §38 (změny),
  • §44a se zrušuje.
 • Změna v §7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, kde se část první včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), kde se část šestá (§25) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, kde se část třetí (§47) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, kde se část dvanáctá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část první včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §4, §33, §36 a §46b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Ustanovení §4 odst. 2 věta druhá zákona č. 202/1990 Sb., ve znění tohoto zákona, se pro účely vyúčtování, dle ustanovení §28, aplikuje poprvé již v rámci vyúčtování předpokládaného provozovateli za kalendářní rok 2008.

 • Změna v §21 odst. 6 větě druhé zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 344/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část první včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část šedesátá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část druhá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, kde se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §25a a §25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, kde se část třetí včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §1 (změny),
 • §3 "Registrace ke směnárenské činnosti" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 8 - nové znění,
 • vkládají se nové §3a "Devizová licence" až §3h včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 až 11a,
 • §5, §8 (změny),
 • §9 se zrušuje,
 • §22 "Postup devizových orgánů při zjištění porušení devizových předpisů" až §24 "Zrušení registrace nebo odejmutí devizové licence" včetně nadpisů - nové znění,
 • vkládá se nový §24a,
 • §25 "Správní delikty" až §28 včetně nadpisu - nové znění,
 • §30 - nové znění,
 • vkládá se nový §30a "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v Čl. XXII, bodu 1. až 10. novely.

 • Změna zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a včetně poznámky pod čarou č. 2a,
  • vkládají se nové §13a "Licence k převodům peněžních prostředků" až §13e "Zánik licence k převodům peněžních prostředků" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8a až 8d,
  • §31a, §34a, §34b, §35 (změny).

Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
Převádějící instituce, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provádějí nebo zprostředkovávají převody peněžních prostředků, jsou povinny ve lhůtě do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat žádost o licenci podle §13a zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21 - nové znění,
  • §22, §41 (změny),
  • §46d "Správní delikty proti peněžnímu oběhu" včetně nadpisu - nové znění.
 • Změna v §3, §11, §31 a §62 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXVII - Přechodné ustanovení
Nedokončená řízení ve věci udělení koncese "Směnárenská činnost" se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.

 • Změna v části I, položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna v §6 a §12 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7, §31 a §116 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15, §21 a §33 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Účinnost změn 1.9.2008.