444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 444/2005 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 10. 2005
Rozeslán dne 11. 11. 2005
Platnost od 11. 11. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25 a čl. XLII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dne 1.1.2007. Ustanovení čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 a 5, čl. LXI a čl. LXII nabývají účinnosti dne 11.11.2005.
Opraven předpisem REG 05177001, REG 06116001
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 62/1988 Sb., 505/1990 Sb., 531/1990 Sb., 455/1991 Sb., 114/1992 Sb., 229/1992 Sb., 334/1992 Sb., 337/1992 Sb., 634/1992 Sb., 42/1994 Sb., 200/1994 Sb., 40/1995 Sb., 219/1995 Sb., 289/1995 Sb., 61/1996 Sb., 91/1996 Sb., 97/1996 Sb., 110/1997 Sb., 252/1997 Sb., 148/1998 Sb., 156/1998 Sb., 166/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 363/1999 Sb., 29/2000 Sb., 48/2000 Sb., 98/2000 Sb., 101/2000 Sb., 133/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 227/2000 Sb., 241/2000 Sb., 242/2000 Sb., 258/2000 Sb., 307/2000 Sb., 365/2000 Sb., 408/2000 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb., 119/2002 Sb., 146/2002 Sb., 309/2002 Sb., 148/2003 Sb., 149/2003 Sb., 219/2003 Sb., 38/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 321/2004 Sb., 326/2004 Sb., 435/2004 Sb., 480/2004 Sb., 499/2004 Sb., 501/2004 Sb., 634/2004 Sb., 4/2005 Sb.
Novelizován předpisem 230/2006 Sb., 254/2008 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 456/2011 Sb., 201/2012 Sb., 250/2014 Sb., 297/2016 Sb., 323/2016 Sb., 170/2018 Sb., 541/2020 Sb., 185/2023 Sb., 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a novela některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 14 - nové znění,
  • §3 - nové znění,
  • §5 (změny),
  • §6 - nové znění,
  • vkládá se nový §7a,
  • §9 až §11 (změny),
  • §12 se zrušuje,
  • §13 (změny),
  • bod 18. - změna s účinností od 1.1.2007
   • §13 se zrušuje,
  • §13a (změny),
  • §14 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §15 (změny),
  • bod 22. - změna s účinností dnem vyhlášení (11.11.2005)
   • vkládá nový §15a,
  • bod 23. - změna s účinností od 1.1.2007
   • Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 - nové znění,
  • Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 - nové znění (s účinností od 1.1.2006),
  • bod 25. - změna s účinností od 1.1.2007
   • Přílohy č. 2 a 3 - nové znění,
  • Příloha č. 4 se zrušuje.

Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném k 1. lednu 2006.
Změny některých (62) dalších zákonů:
Poznámka:
Tyto změny spočívají převážně v záměně slov "územní finanční orgán" nebo "finanční úřad" za slova "celní úřad" ve všech tvarech. Proto nebudou blíže specifikovány u každého z 62 dalších novelizovaných předpisů.
Změny:

 • Změna v §12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.
 • Změna v §23 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - s účinností dnem vyhlášení (11.11.2005).
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §60e,
  • §65, §66 (změny).
 • Změna v §88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Změna v §36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
 • Změna v §12 a §20 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §4, §11, §21, §23, §24, §34, §36, §56, §59 a §64zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - s účinností dnem vyhlášení (11.11.2005).
 • Změna v §24 odst. 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §43e odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Změna v §17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Změna v §8 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §24 odst. 2 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
 • Změny v §17 a §18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.
 • Změna v §8 odst. 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele.
 • Změna v §17 odst. 18 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
 • Změny v §72 a §81r zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14c odst. 6 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
 • Změna v §74 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Změna v §93a odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
 • Změna v §156 a §187 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35a odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
 • Změna v §8 odst. 7 zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán.
 • Změna v §8 odst. 7 zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
 • Změna v §46 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 • Změna v §17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
 • Změna v §26 odst. 3 a v §28 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.
 • Změna v §19 odst. 6 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 odst. 7 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §33 odst. 14 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §7 odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §22 odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).
 • Změna v §11, §16 a §20 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21, §47 a §68 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §88 (změny),
  • bod 2. - změna s účinností dnem vyhlášení (11.11.2005)
   • V §88 odst. 7 se slova "finančnímu úřadu místně příslušnému36b)" nahrazují slovy "celnímu úřadu místně příslušnému".
  • Body 3. a 4. - změna s účinností od 1.1.2007
   • bod 3. V §88 odst. 12 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
   • bod 4. V §88 odst. 13 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".
  • bod 5. - změna s účinností dnem vyhlášení (11.11.2005)
   • V §93 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
  • §94, §96, §97, §99 (změny).
 • Změna v §64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Změna v §46 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
 • Změna v §40 a §41 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19, §21, §22 a §40 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §76 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
 • Změna v §11 odst. 9 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství.
 • Změna v §35 odst. 5 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
 • Změna v §41 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
 • Změna v §26 odst. 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
 • Změna v §31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 • Změna v §31 odst. 2 a §32 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
 • Změna v §37b odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §40 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
 • Změna v §78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v části páté v článku V v bodě 2 zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
 • Změna v §76 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, kde se část třináctá zrušuje.
 • Změna v §10 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - s účinností dnem vyhlášení (11.11.2005).
 • Změna v položce 1 a položce 135 Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - s účinností dnem vyhlášení (11.11.2005).
 • Změna v §82 odst. 4 a v §141 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Změna v §12 odst. 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 • Změna v §8 odst. 10 zákona č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice.

Přechodná ustanovení - Čl. LXVI

 1. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.
 2. Řízení zahájená územními finančními orgány příslušnými do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí tyto územní finanční orgány.

Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 22, 23 a 25, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 až 5, čl. LXI a čl. LXII.
 2. Ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25 a čl. XLII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.
 3. Ustanovení čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 a 5, čl. LXI a čl. LXII nabývají účinnosti dnem vyhlášení (11.11.2005).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.