153/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 153/2010 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2010
Rozeslán dne 21. 5. 2010
Platnost od 21. 5. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Novelizuje předpis 483/1991 Sb., 29/2000 Sb., 121/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 231/2001 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 110/2007 Sb., 273/2008 Sb., 281/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §8, §10, §15 až §19, §21, §22 (změny),
  • vkládají se nové §22a "Změna přídělu rádiových kmitočtů" až §22d "Přechod přídělu rádiových kmitočtů" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 16a, 16b a 16c,
  • §23 "Převod přídělu rádiových kmitočtů" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §23a,
  • §25 až §27, §29, §30 (změny),
  • §31 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §33 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §33a včetně poznámky pod čarou č. 18a,
  • §34, §36, §38, §39, §49, §50, §52, §54, §61 až §64, §66, §67, §71, §79, §80, §83, §84, §90, §95, §97 (změny),
  • §98 "Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací" včetně nadpisu - nové znění,
  • §99 "Bezpečnost, integrita a poskytování služeb za krizových stavů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 38 a 39 - nové znění,
  • §100, §101, §107, §108, §112, §113, §115, §118 (změny),
  • §120, §122 (změny),
  • §123 "Opravný prostředek" - nové znění,
  • §125, §127, §129 (změny),
  • §134 včetně poznámek pod čarou č. 50 a 51 - nové znění,
  • vkládá se nový §134a včetně poznámky pod čarou č. 52,
  • §141 se zrušuje,
  • §150, §163 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 13. novely.

 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze zákona Sazebník část VIII položka 110 a 112 (změny).
 • Změna v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se §12a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15a zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, kde se §12 včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §22 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17, §18, §20, §25, §27 (změny),
  • §55b se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VIII, bodu 1. až 4. novely.

 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §22 (změny),
  • vkládá se nový §38f,
  • v §74, §78, §82 a §86 se za slova "§38e," vkládají slova "§38f,".
 • Změna v §3 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §37a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).
 • Změna v §39 a §118 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
 • Změna v části stopadesáté čl. CLII zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, kde se bod 1 zrušuje.

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona - Čl. XIV
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn 1.7.2010.