407/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 407/2012 Sb.
Částka 149
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 10. 2012
Rozeslán dne 27. 11. 2012
Platnost od 27. 11. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a ustanovení části sedmnácté nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (1.1.2015).
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 229/1992 Sb., 72/2000 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 320/2001 Sb., 146/2002 Sb., 353/2003 Sb., 254/2004 Sb., 634/2004 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 165/2012 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • v §3 písm. g), §13 odst. 5, 6, 9, 12, 13, 15, 19, 20 a 24, §15 odst. 13 a 14, §20 odst. 5, 6, 8, 13, 15 až 17, §20 odst. 22 písm. a) až d), §21 odst. 1, 3, 5 a 13, §21a odst. 3 a 4, §22 odst. 5, 6, 8, 13, 16 a 17, §23 odst. 4, 6 a 7, §24 odst. 2 a 6, §25 odst. 7, §27 odst. 2 a 4, §27a odst. 4, 7 a 8, §27d odst. 2, §27e odst. 3, §27f odst. 2 a 3, §28 odst. 11, §29 odst. 2, 6 a 10, §31 odst. 1, 3, 5 a 8, §32 odst. 2, §33 odst. 7 větě první, odst. 16 a 17, §33a odst. 1, 3, 5, 10 a 11, §36 odst. 1, 4, 8, 9, 12 a 15, §42 odst. 2 až 5, §42d odst. 1, §42e odst. 1 a 2, §43, §50 odst. 2, 4 a 7, §57 odst. 11, §60a odst. 4, 6, 9, 10, 12 a 16, §79 odst. 2 a 3, §83 odst. 2, §103 odst. 2, §105 odst. 3, §118 odst. 2, 3 a 6, §121 odst. 2, §122 odst. 2, 3, 5 až 7 a 9, §134g odst. 1, §134h odst. 1, 3 až 5, §134i odst. 3, §134r odst. 1, §134s odst. 1, 3, 4 a 5 a v §134t odst. 3 se slova "celní úřad" nahrazují slovy "správce daně",
  • §3 (další změny),
  • v §3 písm. p), §13 odst. 18, §13 odst. 21 písm. a), §14 odst. 2 písm. a), §15 odst. 12 písm. a) až e), §15a odst. 9, §21 odst. 6, 9 a 15, §21a odst. 10, §22 odst. 15, §26 odst. 3 písm. a), §27 odst. 2, §27a odst. 1 a 2, §27d odst. 1 a 2, §27f odst. 1 a 2, §29 odst. 1, §33 odst. 4 a 13, §33a odst. 7 až 9, §36 odst. 12, §42 odst. 4, §50 odst. 6 a 7, §60 odst. 10, §60a odst. 10 a 15, §66 odst. 2, §80 odst. 2, §88 odst. 1, 2 a 5, §99 odst. 6 a 8, §108 odst. 1, §118 odst. 2, 3, 7, 12 a 15, §121 odst. 2, §122 odst. 1, 3, 4, 6 a 9, §134h odst. 4, §134i odst. 2, §134s odst. 4 a v §134t odst. 2 se slova "celnímu úřadu" nahrazují slovy "správci daně",
  • v §3 písm. t), §13 odst. 2 písm. l), §15 odst. 13, §18 odst. 5, §21 odst. 1 písm. a), §21a odst. 1, §22 odst. 1, §23 odst. 1 a 4, §24 odst. 2, §29 odst. 2, §33 odst. 4, §37 odst. 3, §58 odst. 1, §60a odst. 2 písm. g), §71 odst. 1 písm. h), §77 odst. 1 a 2, §79 odst. 3, §86 odst. 4, §90, §97 odst. 3, §105 odst. 2 písm. a) a v §116a odst. 1 a 2 se slova "celním úřadem" nahrazují slovy "správcem daně",
  • §4, §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • v §5 odst. 5 a v §6 odst. 3 se slova "celního úřadu o propuštění" nahrazují slovy "o propuštění" a slova "celního úřadu o vyměření" se nahrazují slovy "správce daně o vyměření",
   v §6 a §12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a 10",
  • §12, §13 (změny),
  • v §13 odst. 4, 6, 9 až 12, 14 a 23, §15a odst. 8, §20 odst. 4, 6, 8 až 13, 15 a 19, §21 odst. 4, 11 až 13 a 16, §21a odst. 6 a 7, §22 odst. 4, 6, 8 až 13 a 19, §23 odst. 4 a 5, §24 odst. 3, §25 odst. 3, §27a odst. 4 až 6, §27d odst. 3, §27f odst. 2, §28 odst. 6, §29 odst. 5 a 9, §30 odst. 4, §31 odst. 7, §32 odst. 5, §33a odst. 3 a 13, §36 odst. 6 až 8, 10, 11 a 14, §42 odst. 1 a 5, §42a odst. 2, §42b odst. 1, §42c odst. 1 až 3, §49 odst. 15, §50 odst. 2, 4 a 5, §59a, §60a odst. 4, 6 až 9, 11 a 18, §78 odst. 6 a 7, §79 odst. 2, §86 odst. 2, §90a, §97 odst. 2, §100b, §134h odst. 1 až 3 a 5, §134j odst. 2, §134s odst. 1 až 3 a 5 a v §134u odst. 2 se slova "Celní úřad" nahrazují slovy "Správce daně",
  • v §13 odst. 8, §13 odst. 21 písm. a), §13 odst. 24, §15a odst. 8, §20 odst. 7 a 15, §20 odst. 22 písm. a), §21 odst. 11, §21a odst. 8 a 9, §22 odst. 7, §23 odst. 4, §27 odst. 2, §27c odst. 8, §29 odst. 2, §33a odst. 4, §36 odst. 1, 15 a 16, §59 odst. 9, §60a odst. 5, §71 odst. 1 písm. g), §78 odst. 1 a 2, §99 odst. 4, §105 odst. 2 písm. b), §108 odst. 1, §111 odst. 2, §118 odst. 5, 9 a 10, §119 odst. 2, §119 odst. 4 úvodní části ustanovení, §122 odst. 7, §131 písm. h), §134g odst. 4 a v §134r odst. 4 se slova "celního úřadu" nahrazují slovy "správce daně",
  • §13 (další změny),
  • v §13 odst. 12, §20 odst. 13, §21 odst. 13, §22 odst. 13, §36 odst. 8, §60a odst. 9, §134h odst. 3 a v §134s odst. 3 se slova "Generální ředitelství cel" nahrazují slovy "nejblíže nadřízený správce daně",
  • 24. V §13 odst. 13 se slova "celnímu úřadu příslušnému pro dodavatele" nahrazují slovy "správci daně příslušnému dodavateli",
  • v §13 odst. 18, §20 odst. 15, §21 odst. 15, §22 odst. 15, §33a odst. 7 až 9, §36 odst. 12, §60a odst. 15, §134i odst. 2 a v §134t odst. 2 se číslo "15" nahrazuje číslem "5",
  • v §13 odst. 21 písm. a), §13 odst. 24, §20 odst. 22 písm. a), §36 odst. 15 a v §99 odst. 4 se slovo "inventarizaci" nahrazuje slovem "inventuru",
  • v §13 odst. 23 písm. b), §20 odst. 19 písm. b), §22 odst. 19 písm. b), §33a odst. 13 písm. b) a v §60a odst. 18 písm. b) se slova "nevede řádně účetnictví nebo" nahrazují slovy "porušuje závažným způsobem povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede",
  • v §13 odst. 24 větě druhé, §20 odst. 22 písm. a) a v §36 odst. 15 větě druhé se slovo "inventarizace" nahrazuje slovem "inventura",
  • v §13 odst. 24 větě první, §20 odst. 22 písm. b), §36 odst. 15 větě poslední a v §131 písm. f) se slovo "inventarizace" nahrazuje slovem "inventury",
  • v §13 odst. 24 se slovo "Inventarizace" nahrazuje slovem "Inventura",
  • v §14 odst. 9, §15 odst. 15 a v §15a odst. 10 se číslo ", 56" zrušuje,
  • v §15 odst. 12 písm. f) a g) a v §27a odst. 2 a 3 se slova "Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu" nahrazují slovy "správci daně vykonávajícímu působnost na území hlavního města Prahy",
  • v §15a odst. 6 se slova "Celního úřadu pro hlavní město Prahu" nahrazují slovy "u správce daně vykonávajícího působnost na území hlavního města Prahy",
  • v §18 odst. 1 se slova "celnímu úřadu" zrušují,
  • v §19 odst. 3 a v §60 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Porušení této povinnosti, které se podle živnostenského zákona považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.",
  • Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje,
  • §20 (změny),
  • v §20 odst. 19 písm. e) a v §22 odst. 19 písm. e) se slova "ani na výzvu celního úřadu" zrušují,
  • v §20 odst. 22 písm. a) se slova "skladu. Inventarizace" nahrazují slovy "skladu; inventura",
  • vkládají se nové §20a "Způsoby zajištění daně" a §20b "Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň" včetně nadpisů,
  • §21, §21a, §22, §23, §24, §25, §26 (změny),
  • v §26 odst. 4 a v §27c odst. 1 písm. c) se slova "2 nebo 3" nahrazují slovy "3 nebo 4" a slova "odst. 3" se nahrazují slovy "odst. 4",
  • v §26 odst. 4, §27 odst. 1 a v §27 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "celní úřad" nahrazují slovem "orgán",
  • §26, §27 (další změny),
  • §27c, §28, §33, §33a, §36 (změny),
  • §41 "Pravomoci správce daně" včetně nadpisu - nové znění,
  • §42, §44 až §46, §49 až §53 (změny),
  • §55 "Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech" včetně nadpisu - nové znění,
  • §56 až §57 (změny),
  • vkládá se nový §58b "Doprava minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky v jednotkovém balení do jiného členského státu" včetně nadpisu,
  • §59 (rozsáhlé změny),
  • §60, §60a (změny),
  • §65 se zrušuje,
  • §72, §73, §79 (změny),
  • vkládá se nový §79a "Oznamování prodeje lihovin" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §87a "Prokázání zdanění piva" včetně nadpisu,
  • §88 (změny),
  • v §98a odst. 2 a v §100a odst. 6 se slova "podávat písemné sdělení podle zvláštního právního předpisu60f)" nahrazují slovy "sdělit tuto skutečnost správci daně",
  • Poznámka pod čarou č. 60f se zrušuje,
  • §99 až §100a, §104, §107, §111a (změny),
  • §115 "Porušení povinností při značení tabákových výrobků" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 62b se zrušuje,
  • §116, §118, §119, §121 (změny),
  • §123 "Žádost o snížení úhrady nebo zajištění" až §128 "Povinnosti odběratele v souvislosti se snížením úhrady nebo zajištění" včetně nadpisů - nové znění,
  • §133 (změny),
  • §134 "Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků" včetně nadpisu - nové znění,
  • v §134b odst. 2 písm. b) a c) a v §134f písm. c) se číslo "12" nahrazuje číslem "8",
  • §134e (změny),
  • v §134e odst. 6 písm. a), §134e odst. 9, §134m odst. 2 písm. i), §134p odst. 6 písm. a) a v §134p odst. 9 se slova "50 kg" nahrazují slovy "20 litrů",
  • §134e (další změny),
  • v §134e odst. 8 písm. c) a v §134p odst. 8 písm. c) se slova "pro účely kontroly" zrušují,
  • §134f (změny),
  • v §134g odst. 4 a v §134r odst. 4 se slova "potřebné pro kontrolu" nahrazují slovy "týkající se",
  • §134k "Porušení povinností při značkování a barvení vybraných minerálních olejů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §134m, §134p, §134q (změny),
  • §134v "Porušení povinností při značkování některých dalších minerálních olejů" včetně nadpisu - nové znění,
  • Část šestá "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§135 až §§135zzi) - nové znění,
  • §139 (změny).

Čl. II
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Čl. III - Přechodná ustanovení

 1. Povolení vydaná podle §23 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení vydaná podle §23 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. S minerálními oleji osvobozenými od spotřební daně podle §49 odst. 1 nebo 3 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze nakládat v souladu s osvobozením pro minerální oleje použité k mineralogickým postupům a v metalurgických procesech nejpozději do 30. června 2013; následujícím dnem vznikne osobám, které nabyly takové minerální oleje, povinnost daň přiznat a zaplatit.
 3. Osoby, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyly minerální oleje osvobozené od daně podle bodu 2, provedou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona inventuru těchto minerálních olejů, a to do 5 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Pokud osoba podá návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu, povolení oprávněného příjemce pro přijímání vybraných výrobků nebo změnu již vydaných povolení pro minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00, na které musí být uplatněn režim podmíněného osvobození od daně podle §59 odst. 1 písm. h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 8 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se tato osoba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o tomto návrhu za provozovatele daňového skladu pro tyto oleje nebo za oprávněného příjemce pro přijímání těchto olejů, bylo-li návrhu vyhověno.
 5. Povolení vydaná podle §60a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení vydaná podle §60a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 6. Řízení o správním deliktu podle části šesté zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 • Změna zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a.
 • Změna v §1 a §3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a §7 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6a odst. 5 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v položce 1 bodu 1 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §10, §11, §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a "Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví" včetně nadpisu,
  • §13, §19, §20 (změny).

Čl. XVI - Přechodná ustanovení

 1. Pro určení místní příslušnosti soudu ve správním soudnictví v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončena, se použijí dosavadní právní předpisy.
 2. Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze, které bylo vydáno Městským soudem v Praze ve správním soudnictví v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po nabytí účinnosti tohoto zákona, ustanovení §12a zákona č. 456/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije a věc se vrátí Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
 • Změna v §4, §9, §11, §35, §40, §82 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
 • Změna v §21 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2014

 • Změna v §104 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

ČÁST SEDMNÁCTÁ - změny s účinností od 1.1.2015

 • Změna v §13 odst. 6, §20 odst. 6, §22 odst. 6, §33a odst. 3 a v §60a odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.1.2013 s výjimkou

 1. části šestnácté, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2014,
 2. části sedmnácté, která nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (1.1.2015).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.