269/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 269/2007 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 9. 2007
Rozeslán dne 31. 10. 2007
Platnost od 31. 10. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 344/1992 Sb., 269/1994 Sb., 117/1995 Sb., 365/2000 Sb., 634/2004 Sb., 441/2006 Sb., 550/2006 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 256/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 až §9d, §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a.

Čl. II - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
 2. Vyhláška č. 441/2006 Sb., o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky (vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka).
 • Změna v položce 3 části I přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §28a včetně poznámky pod čarou č. 1.
 • Změna v zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §22a včetně poznámky pod čarou č. 14b.
 • Změna v §60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10, §11 (změny),
  • vkládají se nové §11a a §11b včetně poznámek pod čarou č. 4a, 5 a 5a,
  • §14 až §16 (změny).
 • Změna v §63 a §64a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2008.