9/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/98 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 9/2009 Sb.
Částka 3
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 12. 2008
Rozeslán dne 8. 1. 2009
Platnost od 8. 1. 2009
Účinnost od 23. 1. 2009
Novelizuje předpis 334/1992 Sb., 156/1998 Sb., 185/2001 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §1 až §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a "Ohlášení hnojiv a pomocných látek" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3a a 4,
  • §4 "Registrace hnojiv" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 8 - nové znění,
  • §5 "Rozhodnutí o registraci" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8a - nové znění,
  • §7, §8 (změny),
  • §9 "Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů"včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12b a 12c - nové znění,
  • §10 až §13 (rozsáhlé změny),
  • §14 "Přestupky"až §14b "Společná ustanovení ke správním deliktům"včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §14c až 16 se včetně nadpisů zrušují.
 • Změna v písmenu b) položce 94 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., se slova "registraci hnojiva" nahrazují slovy "registraci nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva,".
 • Změna v §3 a §15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §76 (změny),
  • vkládá se nová příloha č. 9 včetně nadpisu.

Účinnost změn 23.1.2009.