428/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
ikona P
Číslo předpisu 428/2011 Sb.
Částka 149
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení části devatenácté nabývá účinnosti 1.1.2012 a čl. XII bodu 18 a čl. XIII nabývají účinnosti dne 28.12.2011.
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 6/1993 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 15/1998 Sb., 218/2000 Sb., 120/2001 Sb., 361/2003 Sb., 189/2004 Sb., 254/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 312/2006 Sb., 253/2008 Sb., 93/2009 Sb., 277/2009 Sb.
Novelizován předpisem 192/2012 Sb., 399/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
Změny:

 • Změna v §54a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §66b odst. 3 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 88/2003 Sb.
 • Změna v §24 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §83 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §6, §8, §15, §17, §19, §20, §20b, §21, §23, §23d, §35ba, §36, §38k, §38l, §38m, §38n, §38o a §38r zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11a a §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §7a,
  • §15 (změny).
 • Změna v §44 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §68 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §29, §34, §35 (změny),
  • vkládá se nový §37a,
  • §41, §51, §53, §61a (změny),
  • vkládá se nový §61b,
  • §105a (změny),
  • bod 18. - změny s účinností od 28.12.2011
   • vkládá se nový §106a "Hodnocení některých dob za období před rokem 1993" včetně nadpisu.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení s účinností od 28.12.2011
Žádosti o poskytnutí vyrovnání, dorovnání, příplatků a obdobných plnění uvedených v §106a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se odloží a řízení o nich se nevede; byly-li tyto žádosti podány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení o nich se zastaví. Opatření učiněná přede dnem účinnosti tohoto zákona na základě těchto žádostí zůstávají nedotčena s tím, že příslušné plnění náleží po vyúčtování zálohové výplaty za rok 2011 ve výsledné výši beze změny, pokud trvá podle právních předpisů České republiky i Slovenské republiky nárok na důchod, který byl důvodem pro přiznání tohoto plnění; zánikem nároku na důchod podle právních předpisů některého z uvedených států zaniká trvale i nárok na příslušné plnění.

 • Změna v §3, §8 a §13 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §49 a §62 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33 (změny),
  • vkládá nový §33d včetně poznámky pod čarou č. 25.
 • Změna v §2a a §56 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.
 • Změna v §2a, §54 a §151 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v znění pozdějších předpisů.
 • ČÁST DEVATENÁCTÁ - účinnost 1.1.2012
  • Změna v položce 65 a 66 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 2, §17 odst. 3, §28 odst. 1, §31 písm. c) a v §37 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.
 • Změna v §2 a §13 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 a §44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 odst. 1 písm. c) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
 • Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §160 "Souběh výsluhového příspěvku s důchody" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 74 - nové znění,
  • §163, §167 (změny).

Účinnost změn dnem 1.1.2013, s výjimkou ustanovení části devatenácté, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.1.2012) a s výjimkou ustanovení čl. XII bodu 18 a čl. XIII, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (28.12.2011).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.