295/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 295/2017 Sb.
Částka 103
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 15. 9. 2017
Platnost od 15. 9. 2017
Účinnost od 1. 11. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtvrté čl. VI a) bod 1, pokud jde o §1 odst. 2 písm. e) a j), b) bod 3, pokud jde o §6a odst. 1 písm. i), c) bod 4, pokud jde o §6a odst. 2, d) bod 5, pokud jde o §6a odst. 4 a 5, e) bod 11, pokud jde o §11d, 11f a 11h, a f) bod 13, pokud jde o §13b odst. 1 písm. e) nabývají účinnosti 1.1.2019.
Novelizuje předpis 156/1998 Sb., 256/2000 Sb., 139/2002 Sb., 219/2003 Sb., 634/2004 Sb., 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Poznámka:
Změny jsou účinné od 1.11.2017 s výjimkami uvedenými v čl. X., které nabývají účinnosti 1.1.2019.
Změny:

 • Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v položce 3, 14 a 88 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §3b, §9§11 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

Čl. VII - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25 - nové znění,
  • §6, §21 (změny).
 • Změna v §8 a §19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.