239/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
ikona P
Číslo předpisu 239/2008 Sb.
Částka 76
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 6. 2008
Rozeslán dne 1. 7. 2008
Platnost od 1. 7. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. IX bodů 4, 5 a 44 nabývají účinnosti dnem 1.7.2008 a ustanovení čl. XIV nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 89/1995 Sb., 117/1995 Sb., 328/1999 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb., 634/2004 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 115/2006 Sb., 187/2006 Sb.
Novelizován předpisem 456/2011 Sb., 269/2021 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů souvisejících s registrovaným partnerstvím.
Změny:

 • Změna zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §24 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 - nové znění,
  • vkládá se nový §24a,
  • §25 včetně poznámky pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §29 (změny),
  • vkládá se nový §38a.
 • Rozsáhlé změny v §15a zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7, §31 a §63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 až §4, §8, §11, §12, §14, §16a, §17, §18a a §25 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • v §3a odst. 1, §4 a 5 se slova "§3 odst. 3 písm. o) a p) a podle §3 odst. 4 písm. p) a r)" nahrazují slovy "§3 odst. 3 písm. p) a q) a podle §3 odst. 4 písm. q) a s)".
  • §3a (další změny),
  • §6a, §7 až §10, §13b, §17, §17b (změny).

Čl. VIII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3 (změny),
  • bod 4. - účinnost změn 1.7.2008
   • v §4 odst. 2 se za slova "a úmrtních listů" vkládají slova "a dokladů o partnerství", za slova "uzavření manželství" se vkládají slova ", vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství" a za slova "v matriční knize" se vkládají slova "a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958".
  • bod 5. - účinnost změn 1.7.2008
   • v §4a odst. 2 se za slova "uzavření manželství" vkládají slova ", vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství", za slova "v matriční knize" se vkládají slova "a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958" a za slovo "vydaných" se vkládají slova "matričními úřady a".
  • vkládá se nový §4b,
  • §5, §8 (rozsáhlé změny),
  • §12, §17, §22, §24 až §26, §29, §31, §33, §35, §42, §46 až §48, §54 (změny),
  • §61 - nové znění,
  • §62 (změny),
  • §68 - nové znění,
  • §70 (změny),
  • bod 44. - účinnost změn 1.7.2008
   • v §70 se doplňují odstavce 3 až 5,
  • §76, §81, §86 (změny),
  • §87 - nové znění,

Čl. X - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části I v položce 3, v položce 11 (změny),
  • v části I položka 12 - nové znění.
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
 • Rozsáhlé změny v §53 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Čl. XIV - účinnost změn 1.1.2009
  • Změna v §40 odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kde se na konci věty první doplňují slova "nebo v registrovaném partnerství".

Účinnost změn dnem vyhlášení (1.7.2008), s výjimkou ustanovení čl. IX bodů 4, 5 a 44, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2008, a s výjimkou ustanovení čl. XIV, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.
Naše poznámka:
Není jasné, proč zákonodárce v ustanovení o účinnosti popisuje výjimky s účinností od 1.7.2008, když v předchozí části věty navozuje, že zákon č. 239/2008 Sb. je účinný dnem vyhlášení (tj. 1.7.2008).