312/2006 Sb. - Zákon o insolvenčních správcích
ikona P
Číslo předpisu 312/2006 Sb.
Částka 96
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2006
Rozeslán dne 22. 6. 2006
Platnost od 22. 6. 2006
Účinnost od 1. 1. 2008
Novelizuje předpis 523/1992 Sb., 85/1996 Sb., 634/2004 Sb., 182/2006 Sb.
Novelizován předpisem 108/2007 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 41/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 420/2011 Sb., 428/2011 Sb., 185/2013 Sb., 294/2013 Sb., 64/2017 Sb., 183/2017 Sb., 31/2019 Sb., 285/2023 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 312/2007 Sb., 314/2007 Sb., 355/2013 Sb., 121/2019 Sb., 193/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o insolvenčních správcích.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje

  1. vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce,
  2. seznam insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,
  3. činnost hostujícího insolvenčního správce.

Účinnost 1.7.2007.

Změny dalších zákonů:

  • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., kde se v položce 10 doplňuje písmeno d).
  • Změna v §15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, kde se za slova "výkon advokacie" vkládají slova "nebo výkon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu4a)".
  • Změna v §3 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, kde se doplňuje odstavec 5.
  • Změna v §21, §84, §139, §247, §365 a §366 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Účinnost změn 1.7.2007.