140/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
ikona P
Číslo předpisu 140/2008 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 3. 2008
Rozeslán dne 25. 4. 2008
Platnost od 25. 4. 2008
Účinnost od 25. 4. 2008
Novelizuje předpis 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 634/2004 Sb., 136/2006 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů na úseku cestovních dokladů.
Změny:

 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 1d - nové znění,
  • §5, §11, §20, §29, §29a (změny).

Čl. II
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §61 a §63 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §111, §113, §115 a §158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části IX v položce 115,
  • v části XII v položce 157.
 • Změna v části první čl. II bodě 5, v části druhé čl. V bodě 2 a v části třetí čl. VII bodě 2 zákona č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, kde se slova "1. května 2008" nahrazují slovy "1. dubna 2009".

Čl. VII

 1. Žádost o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji bez údajů o otiscích prstů lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 24. března 2009.
 2. V případě, že je v cestovním dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji, který neobsahuje údaje o otiscích prstů rukou, vydaném přede dnem 1. dubna 2009, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového cestovního dokladu po tomto datu, vydá se cestovní doklad s nosičem dat s biometrickými údaji obsahujícím údaje o otiscích prstů, a to na základě nové žádosti o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji.

Účinnost změn 25.4.2008.