Úvod

Et ab hoste doceri
i od nepřítele je nutné se učit

— Latinsko - český slovník (EPIS)

Aktuality

Základní informace pro GDPR

 

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR a EU v souvislosti s GDPR

 

 

Vybrané právní předpisy dostupné bezplatně:

 

 • Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
   
 • Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   
 • Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   
 • Zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   
 • Zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   
 • Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   
 • Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   
 • Nař. vl. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
   
 • Vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   
 • Vyhl. č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
   
 • Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Redakce GRAND s.r.o.

 

Daňový kalendář

Datum povinnosti:Druh povinnosti:Povinnost:
28.06.2019Nemocenské pojištění OSVČPlatba pojistného za červen 2019. Osoba samostatně výdělečně činná má lhůtu pro zaplacení záloh a pojistného celý červen 2019. Dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce července 2019 bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).
01.07.2019Daň z příjmůOdvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za měsíc květen 2019. Odvod zajištění daně za měsíc květen 2019.
01.07.2019Daň z příjmůPodání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a zaplacení daně za rok 2018 u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce nebo mají povinnost ověření účetní uzávěrky auditorem.
01.07.2019PojistnéPodání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2018, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, a kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce nebo mají povinnost ověření účetní uzávěrky auditorem.
08.07.2019Zdravotní pojištěníOdvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc červen 2019.