420/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 420/2009 Sb.
Částka 135
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 11. 2009
Rozeslán dne 27. 11. 2009
Platnost od 27. 11. 2009
Účinnost od 1. 12. 2009
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 513/1991 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 104/2008 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §126, §156, §156b, §178, §180 až §182, §183a, §183n (změny),
  • §184 - nové znění,
  • vkládá se nový §184a,
  • §185, §186c (změny).
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10d, §36h, §97, §113, §118, §120 (změny),
  • §120a a §120b - nové znění,
  • vkládá se nový §120c,
  • v §127 odst. 1 a §162 odst. 7 se slova "120b" nahrazují slovy "120c",
  • §127 (další změny),
  • §127d, §162, §199, §202 (změny).

Čl. III - Přechodné ustanovení
Ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude účinnosti.

 • Změna zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí).
  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §2, §11, §13, §17, §18, §23, §30, §35, §39, §42, §44, §50, §54, §56, §61 a §62.
 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v části IV v položce 65.
 • Změna v §200e zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.12.2009.