101/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 101/2014 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 4. 2014
Rozeslán dne 9. 6. 2014
Platnost od 9. 6. 2014
Účinnost od 24. 6. 2014
Novelizuje předpis 117/1995 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 301/2000 Sb., 18/2004 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 108/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Ruší předpis 29/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • ​§30, §31 (změny),
 • v §35 odst. 2 větě první a druhé, §42 odst. 3 větě druhé, §42b odst. 4, §42c odst. 3 písm. e), §42c odst. 4 a 6 větě druhé, §42d odst. 2 písm. d), §42f odst. 3 písm. d) a v §42j odst. 1 písm. e) se slova "§31 odst. 5" nahrazují slovy "§31 odst. 4",
 • §35 (další změny),
 • §42a, §42c (změny),
 • §42g "Zaměstnanecká karta" a §42h "Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 49 - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 9l se zrušuje,
 • §44 (změny),
 • v §44 odst. 2 a v §106 odst. 1 písm. b) se slovo "zelené" nahrazuje slovem "zaměstnanecké",
 • §44a (rozsáhlé změny),
 • §45, §46, §46a, §46b (změny),
 • §46e "Zrušení platnosti zaměstnanecké karty" včetně nadpisu - nové znění,
 • v §53 odst. 1 větě druhé a v §169 odst. 13 větě první se slova "písm. f)" nahrazují slovy "písm. e)",
 • §56, §62 (změny),
 • §93a se včetně nadpisu zrušuje,
 • §104, §106 (změny),
 • v §106 odst. 1 písm. b), §107 odst. 8 a v §123 odst. 4 písm. c) a d) se slovo "zelená" nahrazuje slovem "zaměstnanecká",
 • §106, §107 (další změny),
 • §117a, §117b, §127, §157, §157a, §158, §158a, §160, §163 až §165, §168 až §171, §178b, §180e, §182 (změny).


Čl. II - Přechodná ustanovení >>

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

 • §5 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje,
 • v §6 odst. 1 písm. h) a v §102 odst. 1 větě první se slovo "zelené" nahrazuje slovem "zaměstnanecké",
 • §37a včetně poznámek pod čarou č. 93 a 94 - nové znění,
 • Poznámky pod čarou č. 32e a 32f se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
 • §37b se zrušuje,
 • v §66 větě třetí a v §88 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "zelená" nahrazuje slovem "zaměstnanecká",
 • §86 - nové znění,
 • §87, §88 (změny),
 • §89 - nové znění,
 • §92, §94, §97, §98 (změny),
 • vkládá se nový §98a včetně poznámky pod čarou č. 95,
 • §102, §126 (změny),
 • §145 - nové znění,
 • §147c (změny).


Čl. IV - Přechodná ustanovení >>

 • Změna v §3 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §46a a §73 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

 • ​Položka 162 přílohy k zákonu o správních poplatcích - nové znění.

 • ​Změna v §4 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Změna v §48 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.


Čl. XI - Přechodné ustanovení >>

 • Změna v §35 odst. 2 větě první zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Zrušovací ustanovení - Čl. XIII
Vyhláška č. 29/2013 Sb., o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, se zrušuje.