496/2012 Sb. - Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
ikona P
Číslo předpisu 496/2012 Sb.
Částka 186
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2012
Rozeslán dne 31. 12. 2012
Platnost od 31. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení §27 nabývá účinnosti dne 1.1.2016.
Novelizuje předpis 273/1993 Sb., 121/2000 Sb., 132/2000 Sb., 231/2001 Sb., 482/2004 Sb., 634/2004 Sb., 342/2006 Sb., 130/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 424/2010 Sb., 465/2011 Sb., 239/2012 Sb.
Ruší předpis 241/1992 Sb., 249/2006 Sb.
Novelizován předpisem 497/2012 Sb., 139/2016 Sb., 183/2017 Sb., 261/2021 Sb., 242/2022 Sb., 349/2023 Sb., 429/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje
  1. povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl,
  2. postavení a činnost Národního filmového archivu a
  3. postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie (dále jen "podpora kinematografie") a poskytování pobídek filmovému průmyslu (dále jen "filmové pobídky").
 2. Tento zákon se nevztahuje na audiovizuální díla, která nejsou určena ke zpřístupňování veřejnosti za úplatu.

Zrušovací ustanovení - §67
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
 2. Zákon č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost dnem 1.1.2013, s výjimkou ustanovení §27 ("Poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání"), které nabývá účinnosti dnem 1.1. 2016.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v zákoně č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kde se část první (§1 až §10d), třetí (§12) a §13 zrušuje.
 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 3 - nové znění,
  • v §26 odst. 2 a v §106 odst. 4 se slova "České republiky pro podporu a rozvoj české" zrušují,
  • Část sedmá (§113) se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se část dvacátá devátá zrušuje.
 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §32a, §32b (změny),
  • vkládá se nový §32g.
 • Změna v zákoně č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část sedmá zrušuje.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze zákona části IV položka 67 - nové znění,
  • vkládá se nová položka 67a včetně poznámky pod čarou č. 41a.
 • Změna v zákoně č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část šestá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třicátá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtrnáctá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, kde se část čtvrtá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 465/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část pátá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část pátá zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2013.