170/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 170/2013 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 5. 2013
Rozeslán dne 21. 6. 2013
Platnost od 21. 6. 2013
Účinnost od 1. 7. 2014
Novelizuje předpis 153/1994 Sb., 156/2000 Sb., 120/2001 Sb., 449/2001 Sb., 119/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona se slova "a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů," zrušují,
  • §2, §7, §9, §10, §12, §15 až §21a, §23 až §26 (změny),
  • v §26 odst. 3 a v §49 odst. 8 se slova "2 fotografií" nahrazují slovem "fotografie",
  • vkládá se nový §26a "Vzdání se zbrojního průkazu" včetně nadpisu,
  • §27, §28, §29, §30, §32, §33, §36, §38, §39 (změny),
  • vkládá se nový §39a "Způsob vedení a obsah evidencí některých zbraní a střeliva, evidence vydaných a přijatých zbraní a střeliva a evidence o provedených střelbách" včetně nadpisu,
  • §41, §42, §45, §46, §49 (změny),
  • §50 "Přeprava zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva" a §50a "Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 18 - nové znění,
  • §51, §52, §54, §57, §59 (změny),
  • §61 "Veřejné vystavování zbraní a střeliva" a §62 včetně nadpisu - nové znění,
  • §64 (změny),
  • vkládá se nový §66a "Úmrtí provozovatele střelnice" včetně nadpisu,
  • v části první nadpis hlavy X (nad §71) zní:
   "VEDENÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ".
  • Nadpis §71 zní:
   "Informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích".
  • §71, §72 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění,
  • vkládají se nové §73a "Centrální registr zbraní" a §73b "Využívání údajů ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 29,
  • §74 (změny),
  • §75 včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31 - nové znění,
  • §75a se zrušuje,
  • §76, §76a až §76d (rozsáhlé změny),
  • §77, §79 (změny),
  • v příloze k zákonu (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna v §11 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
 • Změna v §17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.
 • Změna v §33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).
 • Změna v §45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Položky 30 a 31 - nové znění,
  • Položka 33 - nové znění.

Účinnost změn 1.7.2014.