161/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 161/2006 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 3. 2006
Rozeslán dne 27. 4. 2006
Platnost od 27. 4. 2006
Účinnost od 27. 4. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 4 a 8, bodu 42, pokud jde o §42d a 42e, bodu 43, pokud jde o §44 odst. 4 písm. g) a §44 odst. 5, bodu 44, pokud jde o §44a odst. 2, 6 a 7, bodu 45, bodu 46, pokud jde o §46 odst. 5, bodu 47, pokud jde o §46c, bodu 49, pokud jde o §48 písm. b), c) a d), bodu 50, bodů 61 až 63, bodů 78 a 80, bodu 84, pokud jde o §119a odst. 4 a 5, bodu 96, bodu 118, pokud jde o §169 odst. 2 písm. d), a ustanovení čl. II bodů 1, 2 a 4 nabývají účinnosti 26.6.2006. Ustanovení čl. I bodů 22, 26, 28, 29, bodů 33 až 35, bodu 83, bodů 91 až 94, bodů 136 a 137, ustanovení čl. II bodu 13 a ustanovení čl. III nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku. Ustanovení čl. I bodu 47, pokud jde o §46b odst. 2 písm. c), bodu 64, pokud jde o §75 odst. 2 písm. a), §75 odst. 3 větu druhou a třetí a §77 odst. 2 písm. f), bodu 65, pokud jde o §87e odst. 1 písm. b), §87e odst. 3, §87k odst. 1 písm. e) a §87k odst. 2, a bodu 101, pokud jde o § 158 odst. 1 písm. b) bod 9 nabývají účinnosti dnem spuštění Schengenského informačního systému v České republice stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o spuštění Schengenského informačního systému v České republice.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 116/1985 Sb., 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 96/1993 Sb., 111/1998 Sb., 326/1999 Sb., 133/2000 Sb., 18/2004 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 170/2007 Sb., 41/2009 Sb., 304/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Poznámka na úvod:
Změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky čítají pouhých 138 bodů. Novela mění celkem 514 dílčích ustanovení dotčených zákonů.
Ustanovení o výjimkách z účinnosti je (s prominutím) tak "domatlané", že lze mít důvodné pochybnosti o tom, že dotčené subjekty je pochopí.
Změny:

 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6, §42a odst. 5 písm. a), §113 odst. 1 písm. a), odst. 5, §114 odst. 3 písm. c) a §169 odst. 7 písm. b) a d) - změny,
  • bod 4. - změny s účinností od 26.6.2006
   • v §6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Tato povinnost se dále nevztahuje na cizince, který při hraniční kontrole předloží vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území.".
  • §7 (změny),
  • bod 8. - změny s účinností od 26.6.2006
   • v §9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Obdobně policie postupuje i v případě cizince, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území.".
  • §9 - další změny,
  • vkládá se nový §11a včetně poznámky pod čarou č. 5d,
  • §15a, §18, §19, §22 (změny),
  • bod 22. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • v §22 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7d - nové znění,
  • §22 - další změny,
  • §23 (změny),
  • bod 26. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • v §26 odstavec 5 - nové znění,
  • §26 - další změny,
  • bod 28. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • v §26 se odstavec 7 zrušuje; dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
  • bod 29. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • v §27 odst. 1 písmeno d) - nové znění,
  • §27 - další změny,
  • body 33. až 35. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • bod 33. - v §27 se odstavce 5 až 7 zrušují.
   • bod 34. - §29 "Prodloužení platnosti a doby pobytu na krátkodobé vízum" včetně nadpisu - nové znění,
   • bod 35. - §29b "Jednotné schengenské vízum vydané jiným smluvním státem" včetně nadpisu - nové znění,
  • §30, §31, §33, §37, §42 (změny),
  • bod 42. - změny s účinností od 26.6.2006, pokud jde o §42d a §42e
   • vkládají nové §42c "Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie" až §42e "Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9d až 9g,
  • bod 43. - změny s účinností od 26.6.2006, pokud jde o §44 odst. 4 písm. g) a §44 odst. 5
   • §44 - nové znění,
  • bod 44. - změny s účinností od 26.6.2006, pokud jde o §44a odst. 2, 6 a 7
   • vkládá nový §44a včetně poznámky pod čarou č. 9h,
  • bod 45. - změny s účinností od 26.6.2006
   • v §45 se doplňuje odstavec 7,
  • bod 46. - změny s účinností od 26.6.2006, pokud jde o §46 odst. 5
  • §46 včetně poznámky pod čarou č. 9i - nové znění,
  • bod 47.
   - změny s účinností od 26.6.2006, pokud jde o §46c
   - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost, pokud jde o §46b odst. 2 písm. c)
   • vkládají se nové §46b "Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie" a §46c "Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území" včetně nadpisů,
  • §47 (změny),
  • bod 49. - změny s účinností od 26.6.2006, pokud jde o §48 písm. b), c) a d)
   • §48 - nové znění,
  • bod 50. - změny s účinností od 26.6.2006
   • vkládá se nový §48a,
  • §50, §56 (změny),
  • §59 se zrušuje,
  • §60 až §62 (změny),
  • body 61. až 63. - změny s účinností od 26.6.2006
   • bod 61. - v §64 písmeno a) - nové znění,
   • bod 62. - v §64 písmeno d) - nové znění,
   • bod 63. - v §64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2,
  • bod 64. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost, pokud jde o §75 odst. 2 písm. a), §75 odst. 3 větu druhou a třetí a §77 odst. 2 písm. f)
   • Hlava IV (§65 až §87) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10a, 11, 12, 12a a 12b - nové znění,
  • bod 65. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost, pokud jde o §87e odst. 1 písm. b), §87e odst. 3, §87k odst. 1 písm. e) a §87k odst. 2
   • Hlava IVa "POBYT OBČANA EVROPSKÉ UNIE A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ NA ÚZEMÍ" (§87a až §87aa) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13, 13a až 13d - nové znění,
  • §88, §90, §91, §93, §98, §103, §106, §107 (změny),
  • bod 78. - změny s účinností od 26.6.2006
   • v §107 se doplňuje odstavec 5,
  • §114 (změny),
  • bod 80. - změny s účinností od 26.6.2006
   • v §114 se doplňuje odstavec 5,
  • §117 (změny),
  • §119 "Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 - nové znění,
  • bod 83. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • v §119 odst. 1 písm. b) bodě 8 se za slova "na území" vkládají slova "smluvních států".
  • bod 84. - změny s účinností od 26.6.2006, pokud jde o §119a odst. 4 a 5
   • vkládá se nový §119a,
  • §120, §122 (změny),
  • body 91. až 94. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • bod 91. - v §123 odst. 1 se slova "hradí z jistoty" nahrazují slovy "uhradí z peněžních prostředků cizince, který má být vyhoštěn na základě rozhodnutí o správním vyhoštění".
   • bod 92. - v §123 se odstavec 2 zrušuje; dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
   • bod 93. - v §123 odst. 2 se slova "z jistoty ani" zrušují.
   • bod 94. - v §123 odst. 6 se slova "z jistoty nebo" zrušují.
  • §127 (změny),
  • bod 96. - změny s účinností od 26.6.2006
   • V §127 odst. 1 písm. c) se tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno d),
  • §157 (změny),
  • bod 101. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost, pokud jde o §158 odst. 1 písm. b) bod 9
   • §158 - nové znění,
  • vkládá nový §158a,
  • §159, §160, §163 až §165, §168 (změny),
  • bod 118. - změny s účinností od 26.6.2006, pokud jde o §169 odst. 2 písm. d)
   • v §169 odstavec 2 - nové znění,
  • §169 - další změny,
  • §170 až §172 (změny),
  • §173 - nové znění,
  • §178 (změny),
  • vkládá se nový §178a,
  • vkládají se nové §180d "Dodatečné potvrzení údaje o vstupu do cestovního dokladu cizince" a §180e "Nové posouzení důvodů odepření vstupu cizince na území" včetně nadpisů,
  • bod 136. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • v §180d odst. 1 se za slova "vstupu na území" a za slova "pobývá na území" vkládají slova "smluvních států".
  • bod 137. - změny s účinností dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
   • v §180d odst. 2 se za slovo "území" vkládají slova "smluvních států".
  • vkládá se nový §182b.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, body 1 až 13, z nichž body 1, 2 a 4 nabývají účinnosti dnem 26.6.2006, bod 13 nabývá účinnosti dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost, ostatní body nabývají účinnosti dnem vyhlášení (27.4.2006).
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona - Účinnost dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony, ke dni odstranění kontrol na státních hranicích, stanovenému v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
Změny dalších zákonů:

 • Změna v §1, §3 a §15 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §5 se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Organizace cizích státních příslušníků, vzniklé podle zákona č. 116/1985 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za sdružení registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Změna v §5, §45, §48 a §70 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §57 odst. 3 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, kde se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f) včetně poznámek pod čarou č. 1b a 1c.
 • Změna v §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kde se doplňuje odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 49a.
 • Změna v §91 a §95 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37 (změny),
  • Část čtvrtá (§41) se zrušuje,
  • Část sedmá (§45) se zrušuje.
 • Změna v §11a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se za písmeno b) vkládá nové písmeno c); dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §87 - nové znění,
  • §98, §102 (změny).
 • Změna v položce 116 a 117A přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (27.4.2006), s výjimkou ustanovení

 1. čl. I bodů 4 a 8, bodu 42, pokud jde o §42d a §42e, bodu 43, pokud jde o §44 odst. 4 písm. g) a §44 odst. 5, bodu 44, pokud jde o §44a odst. 2, 6 a 7, bodu 45, bodu 46, pokud jde o §46 odst. 5, bodu 47, pokud jde o §46c, bodu 49, pokud jde o §48 písm. b), c) a d), bodu 50, bodů 61 až 63, bodů 78 a 80, bodu 84, pokud jde o §119a odst. 4 a 5, bodu 96, bodu 118, pokud jde o §169 odst. 2 písm. d), a ustanovení čl. II bodů 1, 2 a 4, která nabývají účinnosti 60. dnem po dni jeho vyhlášení (26.6.2006), a
 2. čl. I bodů 22, 26, 28, 29, bodů 33 až 35, bodu 47, pokud jde o §46b odst. 2 písm. c), bodu 64, pokud jde o §75 odst. 2 písm. a), §75 odst. 3 větu druhou a třetí a §77 odst. 2 písm. f), bodu 65, pokud jde o §87e odst. 1 písm. b), §87e odst. 3, §87k odst. 1 písm. e) a §87k odst. 2, bodu 83, bodů 91 až 94, bodu 101, pokud jde o §158 odst. 1 písm. b) bod 9, bodů 136 a 137, ustanovení čl. II bodu 13 a ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku (česky a zkráceně - dnem vstupu Schengenské úmluvy pro Českou republiku v platnost).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.