204/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 204/2017 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2017
Rozeslán dne 14. 7. 2017
Platnost od 14. 7. 2017
Účinnost od 13. 8. 2017
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 3.1.2018, s výjimkou čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 59, 97, 213 až 216, 267 až 280, 282 až 289, 291 až 294, 307, 353 až 369, 372 a 376, čl. III bodů 1 a 3, čl. V bodů 2 a 5 až 7, čl. VI, čl. VII bodů 1, 4 až 7, 13 a 14, čl. X bodů 1, 3, 4, 6 až 8, čl. XII a čl. XIII, které nabývají účinnosti 13.8.2017.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 455/1991 Sb., 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 15/1998 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 40/2009 Sb., 408/2010 Sb., 240/2013 Sb.
Ruší předpis 143/2009 Sb., 303/2010 Sb.
Prováděn předpisem 424/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů (s účinností od 3.1.2018 s řadou výjimek s účinností od 13.8.2017).
Změny:

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (celkem 391 rozsáhlých změnových bodů).
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v poznámce pod čarou č. 1 se věta čtvrtá a věta sedmá zrušují,
  • bod 2. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v poznámce pod čarou č. 2 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 1 a 2 - nové znění (s účinností od 3.1.2018),
  • bod 4. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §1 odst. 3 se na konci písmene d) slovo "a" nahrazuje čárkou,
  • bod 5. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §1 na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), včetně poznámek pod čarou č. 52 a 61,
  • §1 (další změny),
  • §2 „Vymezení některých pojmů“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 2b a 2c se zrušují,
  • §2a§2d, §3, §4 (rozsáhlé změny),
  • §4b „Výjimky z povolení k poskytování hlavních investičních služeb“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 54 a 55 - nové znění,
  • §5§6a (změny),
  • §6b se zrušuje,
  • §7 „Řízení o žádosti“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §7a se zrušuje,
  • bod 59. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §7b odst. 1 se slova "nesplňuje-li tato instituce podmínky" nahrazují slovy "přestože tato instituce nesplňuje některou z podmínek",
  • §8 se zrušuje,
  • §8a, §9aj, §9ap, §9au (změny),
  • v části druhé hlavě II dílu 2 oddíl 3 (§10§10a) včetně nadpisu - nové znění,
  • §10b, §10d (rozsáhlé změny),
  • v části druhé hlavě II dílu 3 se oddíl 1 (§11a) včetně nadpisu zrušuje,
  • §12 „Řádný a obezřetný výkon činnosti“ až §12b „Řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě“ včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §12ba „Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům“ a §12bb „Obchodník s cennými papíry nabízející jím nevytvářený investiční nástroj“ včetně nadpisů,
  • §12c§12h (změny),
  • bod 97. - změny s účinností od 13.8.2017
   • §12i „Mechanismus k hlášení“ a §12j „Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem“ včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 56 a 57 - nové znění,
  • §13 (změny),
  • §14 „Personální zdroje“ a §14a „Některé podmínky činnosti obchodníka s cennými papíry“ včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §14b „Odborná způsobilost“ až §14h „Prováděcí právní předpis“ včetně nadpisů,
  • §15, §15a (změny),
  • §15b „Povinnosti při vytváření investičního nástroje“ a §15c „Povinnosti při nabízení nebo doporučování investičního nástroje zákazníkovi“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §15d (změny),
  • §15e§15g - nové znění,
  • §15h (změny),
  • §15j - nové znění,
  • §15k, §15l (rozsáhlé změny),
  • §15n - nové znění,
  • §15o (změny),
  • §15p - nové znění,
  • §15q se zrušuje,
  • §15r „Informování zákazníků ve vztahu k provádění pokynů“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §15t se včetně poznámek pod čarou č. 3c, 3d a 3e zrušuje,
  • §16 - nové znění,
  • §16a (změny),
  • §16c se zrušuje,
  • §17 - nové znění,
  • §17a a §17b - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g a 6h se zrušují,
  • §17c a §17d se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6i a 6j zrušují,
  • v části druhé hlavě II dílu 3 se vkládá nový oddíl 10 (§17c§17j) včetně nadpisu,
  • §19, §20, §24, §24a, §26 (změny),
  • §28 - nové znění,
  • vkládají se nové §28a a §28b,
  • v části druhé hlavy V „INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL“ a VI „VÁZANÝ ZÁSTUPCE“ (§29§32k) včetně nadpisů - nové znění,
  • Nadpis části páté (nad §37) se nahrazuje nadpisem „OBCHODNÍ SYSTÉMY“,
  • §37 (změny),
  • §38 „Požadavky na organizátora regulovaného trhu“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §39§41 (změny),
  • §43 „Výbor pro jmenování“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §44§47 (změny),
  • Body 213. až 216. - změny s účinností od 13.8.2017
   • tyto změny se týkají §48 odst. 1 zákona,
  • §48 (další změny),
  • vkládá se nový §48a „Mechanismus k hlášení“ včetně nadpisu,
  • §49, §50 (změny),
  • vkládají se nové §50a§50g včetně nadpisů,
  • §51, §52, §55, §56 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 10c a 10d se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §59, §61 (změny),
  • vkládá se nový §63a,
  • v části páté hlavě II se díl 3 (§67 a §68) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10e, 10f, 10g a 10h zrušuje,
  • §69§71 (změny),
  • §72 - nové znění,
  • vkládá se nový §73a „Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování“ včetně nadpisu,
  • v části páté se vkládají nové hlavy IV „TRH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ“ až VI „SPOLEČNÁ USTANOVENÍ“ (§73b§73l) včetně nadpisů,
  • vkládá se část šestá „POSKYTOVATEL SLUŽEB HLÁŠENÍ ÚDAJŮ“ (§74§81) včetně nadpisu,
  • §82, §90, §90a, §93 (změny),
  • Body 267. až 280 - změny s účinností od 13.8.2017
  • §116§118, §120, §121b, §122c (změny),
  • §124 - nové znění,
  • §125 a §126 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14b, 14c, 15, 16, 17 a 17a zrušují,
  • §127, §127a, §130 (změny),
  • Body 282. až 289. - změny s účinností od 13.8.2017
  • v části deváté se vkládají nové hlavy VII „LIMITY POZIC A KONTROLY PRO ŘÍZENÍ POZIC U KOMODITNÍCH DERIVÁTŮ“ a VIII „PODÁVÁNÍ ZPRÁV O POZICÍCH PODLE KATEGORIÍ DRŽITELŮ POZIC“ (§134a§134e) včetně nadpisů,
  • Body 291. až 294. - změny s účinností od 13.8.2017
   • tyto změny se týkají ustanovení §135 zákona,
  • §135 (další změny),
  • §135a, §135b (změny),
  • vkládá se nový §135e,
  • §136 (změny),
  • bod 307. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §136 odst. 1 se na konci písmene m) doplňují slova "nebo podle čl. 22 odst. 4 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,",
  • §136 (další změny),
  • §136a (změny),
  • vkládá se nový §136b „Donucovací pokuta“ včetně nadpisu,
  • §137, §145§148 (změny),
  • §149a (změny),
  • §149b§149d se včetně poznámky pod čarou č. 39 zrušují,
  • §149e, §149f (změny),
  • v části desáté hlavě I se vkládají nové díly 4 „Spolupráce orgánů dohledu“ a 5 „Informační povinnosti České národní banky“ (§149g§149m) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 58, 59 a 60,
  • Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §152a (změny),
  • §155a - nové znění,
  • §155c, §156 (změny),
  • Body 353. až 369. - změny s účinností od 13.8.2017
  • v části desáté hlava III „PŘESTUPKY“ (§157§181) včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje,
  • Před označení §192 se vkládá označení a nadpis dílu 5 „Společná ustanovení k přestupkům“ a §192 - nové znění,
  • bod 372. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §192a odstavec 1 - nové znění,
  • §192a (další změny),
  • §192b (změny),
  • bod 376. - změny s účinností od 13.8.2017
  • vkládá se nový §194a,
  • vkládá se nový §195b,
  • §197 - nové znění,
  • §198, §198b, §199, §204c (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 19.

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §17 odst. 1 písm. b) se za slovo "trhu" vkládají slova "nebo v mnohostranném obchodním systému",
  • §17 (další změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §17 odst. 1 písm. c) se slova "a postavení" zrušují a za slovo "styku," se vkládají slova "zneužití postavení v obchodním styku,".
 • Změna v §3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • bod 2. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §1 odst. 3 se na konci textu písmene o) doplňují slova ", s tím, že se v licenci uvede, které činnosti je banka oprávněna vykonávat a ve vztahu ke kterým fondům",
  • §1 (další změny),
  • body 5. až 7. - změny s účinností od 13.8.2017
   • změny v bodech 5. a 6. se týkají ustanovení §7b, §9 a dále
   • bod 7. - vkládá nový §9a „Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34.

Čl. VI - změny s účinností od 13.8.2017

 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §7ae „Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 47.
 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 39, 40 a 41,
  • v poznámce pod čarou č. 40 (změny),
  • Body 4. až 7. - změny s účinností od 13.8.2017
   • tyto změny se týkají ustanovení §7 a §8 zákona
  • §13 (rozsáhlé změny),
  • bod 13. - změny s účinností od 13.8.2017
   • §15 „Mechanismus hlášení“ až §18c „Přezkum postupů České národní banky“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 43 - nové znění,
  • bod 14. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §26 odst. 2 úvodní části ustanovení a v §26 odst. 3 se za slova "odstavce 1" vkládají slova "a čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014".
 • Změna v položce 65 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §250 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "na regulovaném trhu" vkládají slova "nebo v mnohostranném obchodním systému",
  • §250 (další změny),
  • bod 3. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §250 odst. 1 písm. a) se slova "nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace" nahrazují slovy "nebo jinému poskytne nepravdivou nebo hrubě zkreslenou informaci",
  • bod 4. - změny s účinností od 13.8.2017
   • §255 „Zneužití informace v obchodním styku“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §255 (další změny),
  • bod 6. - změny s účinností od 13.8.2017
   • vkládá se nový §255a „Zneužití postavení v obchodním styku“ včetně nadpisu,
  • bod 7. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v §367 odst. 1 se slova "a postavení" zrušují a za text "§255 odst. 4," se vkládají slova "zneužití postavení v obchodním styku podle §255a odst. 3,",
  • bod 8. - změny s účinností od 13.8.2017
   • v poznámce pod čarou č. 1 (změny).
 • Změna v §3, §5, §7 a §13 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XII - změny s účinností od 13.8.2017

Čl. XIII - Přechodná ustanovení (s účinností od 13.8.2017)
Zrušovací ustanovení - Čl. XIV

Účinnost změn dnem 3.1.2018, s výjimkou čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 59, 97, 213 až 216, 267 až 280, 282 až 289, 291 až 294, 307, 353 až 369, 372 a 376, čl. III bodů 1 a 3, čl. V bodů 2 a 5 až 7, čl. VI, čl. VII bodů 1, 4 až 7, 13 a 14, čl. X bodů 1, 3, 4, 6 až 8, čl. XII a čl. XIII, které nabývají účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení (13.8.2017).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.