221/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 221/2012 Sb.
Částka 78
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 6. 2012
Rozeslán dne 29. 6. 2012
Platnost od 29. 6. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 634/1992 Sb., 29/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 512/2005 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • §3 "Základní služby" včetně nadpisu - nové znění,
  • §4 až §6 (změny),
  • vkládá nový §6a "Námitky proti vyřízení reklamace" včetně nadpisu,
  • §7, §15, §16 (změny),
  • §17 "Podmínky podnikání v oblasti poštovních služeb" až §22 "Udělení poštovní licence" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18 až 24 - nové znění,
  • §23 až §25 (změny),
  • §26 až §31 se včetně nadpisů zrušují,
  • §32 (změny),
  • v části první nadpis hlavy V (nad §33) zní:
   "PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB A DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE",
  • v hlavě V se pod nadpis vkládají nové §32a "Informační povinnost provozovatele poštovních služeb" a §32b "Evidence výnosů a příjmů" včetně nadpisů,
  • §33 (změny),
  • vkládá se nový §33a "Oddělená evidence nákladů a výnosů spojených s poskytováním a zajišťováním jednotlivých základních služeb",
  • za §33a se vkládá označení nové hlavy VI, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA VI
   SDÍLENÍ ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB A PRVKŮ POŠTOVNÍ INFRASTRUKTURY",
  • Dosavadní hlavy VI až VIII se označují jako hlavy VII až IX,
  • §34 - nové znění,
  • za §34 se vkládá označení nové hlavy VII, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA VII
   REGULACE CEN ZÁKLADNÍCH SLUŽEB",
  • Dosavadní hlavy VII až IX se označují jako hlavy VIII až X,
  • §34a "Ceny základních služeb" včetně nadpisu - nové znění,
  • za §34a se vkládá označení nové hlavy VIII, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA VIII
   STANOVENÍ A FINANCOVÁNÍ ČISTÝCH NÁKLADŮ",
  • Dosavadní hlavy VIII až X se označují jako hlavy IX až XI,
  • v hlavě VIII se pod nadpis vkládají nové §34b "Stanovení čistých nákladů" a §34c "Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž" včetně nadpisů,
  • §35 (změny),
  • vkládá se nový §36a včetně poznámky pod čarou č. 25,
  • §37 (změny),
  • §37a - nové znění,
  • §37c, §38 (změny),
  • §40 - nové znění,
  • §41 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 11. novely.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního oprávnění, se zrušuje (s účinností od 1.1.2013).

 • Změna v §2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená v oblasti poštovních služeb, ke kterým má působnost Český telekomunikační úřad nebo Ministerstvo financí podle zákona č. 265/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • v příloze č. 4 se bod 54 zrušuje.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Řízení ve věci oboru činnosti náležející do živnosti volné "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb" zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni nedokončená, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změna:
  • Položka 113 přílohy k zákonu - nové znění.
 • Změna v §23 odst. 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2013.