130/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 130/2008 Sb.
Částka 42
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2008
Rozeslán dne 17. 4. 2008
Platnost od 17. 4. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 539/1992 Sb., 273/1993 Sb., 111/1994 Sb., 269/1994 Sb., 159/1999 Sb., 258/2000 Sb., 365/2000 Sb., 185/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 154/1996 Sb., 140/2000 Sb., 235/2000 Sb., 468/2000 Sb., 209/2001 Sb., 295/2001 Sb., 492/2004 Sb.
Novelizován předpisem 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 89/2012 Sb., 496/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §4 se zrušuje,
  • §5 až §7 (změny),
  • §7a se zrušuje,
  • §8, §10, §11, §13, §14 (změny),
  • §16 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §17 včetně poznámek pod čarou č. 29b, 29c a 29e - nové znění,
  • Část druhá "DRUHY ŽIVNOSTÍ" (§19 až §27) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30, 30a, 31 a 31a - nové znění,
  • §28, §31 (změny),
  • §33 se zrušuje,
  • §34 (změny),
  • Nadpis části čtvrté (nad §45) zní: "Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík",
  • Nadpis hlavy I části čtvrté (nad §45) zní: "OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI",
  • nadpis nad §45 se zrušuje a §45 - nové znění,
  • §45a, §46 (změny),
  • nadpis nad §47 se zrušuje,
  • §47 až §49 - nové znění,
  • nadpis hlavy II části čtvrté (nad §50) zní: "ŘÍZENÍ O KONCESI",
  • §50 až §53 (změny),
  • §54 a §55 - nové znění,
  • §56 až §58, §60, §60a (změny),
  • §60e se zrušuje,
  • v části páté hlava II "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§61 až §64) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 40 a 41 - nové znění,
  • v části páté se hlavy III a IV (§65, §66) včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 41 zrušují,
  • §67 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §68 (změny),
  • §71 "Místní příslušnost" včetně nadpisu - nové znění,
  • §72 - nové znění,
  • §73a - nové znění,
  • Přílohy č. 1 až č. 3 - nové znění,
  • doplňují se přílohy č. 4 a č. 5.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. a 12. novely.

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části I přílohy položka 10 (změny),
  • v části I přílohy položka 24 - nové znění,
  • v části XII přílohy položka 155 (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.

 • Změna v §3 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.
 • Změna v §6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodná ustanovení

 1. Dopravcům a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost z předmětů stanovených prováděcím právním předpisem před účinností tohoto zákona nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, vydá dopravní úřad na jejich žádost do 15 dnů ode dne podání žádosti osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy. Při podání žádosti podle věty prvé žadatel doloží, že mu bylo uděleno živnostenské oprávnění v oboru silniční motorová doprava osobní nebo nákladní nebo taxislužba, nebo že byl odpovědným zástupcem pro tyto druhy živností, a zároveň doloží vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce, které v jeho případě ve smyslu §6 odst. 7 zákona nahrazovalo odbornou způsobilost.
 2. Tento úkon je osvobozen od správního poplatku.
 • Změna zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §43 (změny),
  • §48 - nové znění.
 • Změna v §2a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §59 zákona Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §34 a §37 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1, §3 a §6 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §5 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • §5b - nové znění,
  • vkládá se nový §8a "Kontaktní místa veřejné správy" včetně nadpisu,
  • §9, §9d, §12 (změny),
  • §12a se zrušuje.

Čl. XV - Přechodné ustanovení
Obecní úřady a zastupitelské úřady, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydávaly ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, se považují za kontaktní místa veřejné správy podle §8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §11a a §11b zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘINÁCTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XVII
Zrušuje se
(s účinností od 1.7.2008):

 1. Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
 2. Nařízení vlády č. 468/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
 3. Nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
 4. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.
 5. Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
 6. Vyhláška č. 235/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
 7. Vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Účinnost změn 1.7.2008.