50/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 50/2013 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 1. 2013
Rozeslán dne 4. 3. 2013
Platnost od 4. 3. 2013
Účinnost od 1. 4. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé čl. II bodů 2, 7 až 18 a 20 nabývají účinnosti 1.3.2014.
Novelizuje předpis 167/1998 Sb., 634/2004 Sb., 378/2007 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §39 (změny),
  • vkládá se nový §79a "Individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití" včetně nadpisu,
  • §80, §81 (změny),
  • vkládá se nový §81a "Registr pro léčivé přípravky s omezením" včetně nadpisu,
  • §83, §103, §108, §114 (změny).
 • Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • bod 2. - změny s účinností od 1.3.2014
   • v §10 odst. 3 se za slovo "výrobě" vkládají slova "nebo pěstování",
  • §13, §15, §20, §21 (změny),
  • body 7. až 18. - změny s účinností od 1.3.2014
   • bod 7. - v §24 se na konci textu písmene a) doplňují slova ", s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona",
   • bod 8. - vkládají se nové §24a a §24b včetně poznámek pod čarou č. 14 až 16,
   • bod 9. - v §26 odst. 1 písm. a) se za slovo "výrobě" vkládá slovo ", pěstování",
   • bod 10. - v §26 odst. 1 písm. b) se za slova "dubna odhad výroby" vkládá slovo ", pěstování",
   • bod 11. - v §34 odst. 1 se konci textu písmene d) doplňují slova "a zacházení s konopím pro léčebné použití",
   • bod 12. - v §36 odst. 1 písm. g) se za slovo "výrobě" vkládají slova "nebo pěstování",
   • bod 13. - v §36 odst. 1 se na konci textu písmene t) doplňují slova ", kromě pěstování konopí pro léčebné použití, ke kterému má udělenu licenci",
   • bod 14. - v §36 se doplňuje odstavec 8,
   • bod 15. - v §37 se doplňuje odstavec 8,
   • bod 16. - v §38 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "výrobě" vkládají slova "nebo pěstování",
   • bod 17. - v §43 se doplňuje odstavec 8,
   • bod 18. - v §43a odst. 1 písm. c) bodu 2 se za slovo "výroby," vkládá slovo "pěstování,",
  • §43a (další změny),
  • bod 20. - změny s účinností od 1.3.2014
   • v §43a se doplňuje odstavec 4,
  • v příloze č. 1 se za slova "Konopí extrakt a tinktura" na nový řádek textu vkládají slova "Konopí pro léčebné použití nebo vědecké účely".
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se za položku 99 vkládá nová položka 99A včetně poznámky pod čarou č. 76.

Účinnost změn prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.4.2013), s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 2, 7 až 18 a 20, která nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.